Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 213 /23.05.2017год., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на девети май през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ :  СИЛВИЯ САНДЕВА   

                                                                               ТЕОДОРА МИЛЕВА                                                                               

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К. изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 152/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП – Варна срещу решение № 52/09.02.2017 год., постановено по нахд № 1680/2016 год. по описа на РС – Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 224493/10.11.2016г., издадено от зам директора на ТП на НАП - Варна, с което на „Кибела 2014“ ЕАД, с ЕИК 203326035, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, пл. „21-ви септември“ №6, представлявано от М.Д.Й. с ЕГН **********, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 200 лева, на основание чл.74, ал.1 от ЗСч, за извършено нарушение на чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч, във вр. §10, ал.2 от ПЗР на ЗСч. Навеждат се доводи за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон. Основното и единствено възражение на касатора е, че районният съд неправилно е квалифицирал деянието като маловажен случай на административно нарушение.  Твърди се, че в случая не се касае за по-ниска степен на обществена опасност на деянието, налагаща приложението на чл.28 от ЗАНН.  Сочи се, че публикуването на ГФО е регламентирано в чл.38, ал.1 от ЗСч и всички търговци трябва да са запознати с това свое задължение. Счита се, че закъснението от 26 дни да се подаде заявление за вписване и представяне за обявяване в ТР на ГФО по електронен път не е незначително, като по делото липсват доказателства за наличието на обективни причини за неизпълнението на това задължение в срок. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление. 

Ответникът по касационната жалба оспорва основателността й по подробно изложени в писмено становище доводи и иска решението на ДРС да бъде оставено в сила.  

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че извършеното нарушение е маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като се касае за кратък срок на закъснение при подаване на заявлението, поради което решението на ДРС следва да бъде оставено в сила.     

За да се произнесе по съществото на жалбата, с оглед на посочените в нея касационни основания за отмяна и в съответствие с чл.218, ал.2 от АПК, съдът съобрази следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното пред районния съд наказателно постановление „Кибела 2014“ ЕАД, гр.Балчик е наказано за това, че в качеството си на задължено лице съгласно чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч не е изпълнило задължението си да публикува чрез подаване на заявление за вписване и представяне за обявяване в ТР на ГФО за 2015г. в законоустановения срок – до 30.06.2016г. (дружеството е подало заявление за вписване и представяне за обявяване на 26.07.2016г., т.е. с около един месец закъснение). За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че процесното деяние се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с останалите нарушения от същия вид предвид на това, че нарушението е отстранено преди се състави АУАН и дори преди представляващия дружеството да получи покана за съставяне на АУАН, че се касае за формално по своята правна природа нарушение, от което няма настъпил вредоносен резултат за фиска, че нарушението е първо по ред за санкционираното дружество, че се касае за инцидентна проява, продиктувана от проявена небрежност от страна на представляващия ЮЛ, доколкото е налице незнание на настъпили във времето законодателни промени по отношение на срока за публикуване на ГФО и не на последното място, че се касае за закъснение от по-малко от календарен месец. Съвкупната преценка на всички тези смекчаващи обстоятелства е мотивирала извода за маловажност на деянието по смисъла на чл.28, б.“а“ от ЗАНН, в резултат на което районният съд е отменил наказателното постановление като противоречащо на материалния закон.                              

Така постановеното решение е правилно и законосъобразно, като настоящата касационна инстанция не споделя възраженията на касатора за неприложимост на чл.28 от ЗАНН.

Преценката за “маловажност” на нарушението се прави с оглед на всички конкретни обстоятелства по случая, които характеризират деянието и дееца, като се отчитат същността и целите на административното наказване. Правилно и законосъобразно районният съд е взел предвид всички онези смекчаващи обстоятелства, които указват на по-ниската степен на обществена опасност на нарушението в сравнение с останалите нарушения от същия вид. Не се споделя доводът на касатора, че закъснение от по-малко от месец не е незначително, защото се касае за формално нарушение, което не е причинило вреда на държавния бюджет или на трети лица. Общата формулировка в жалбата, че всяко деяние като обективен факт винаги оказва въздействие върху средата, в която се извършва, и води до множество различни обективни изменения в нея, които представляват негови последици, не може да обоснове друг правен извод на съда. Преценката по всяко дело е конкретна и зависи от наведените доводи и представените доказателства. Освен това тази хипотеза изключва априори възможността за маловажност на деянието, което е недопустимо. Сам касаторът в жалбата си е посочил, че основният критерий за прилагане на института на маловажния случай е липсата или незначителността на настъпилите последици, а това неминуемо означава инкриминираното деяние да не е оказало никакво влияние върху обекта на посегателство или пък това влияние да е ограничено до минимум. Действително по делото липсват доказателства за наличието на обективни причини за просрочието на задължението, но липсват и такива за наличието на настъпил вредоносен резултат от деянието. Няма спор, че ТР е публичен и цели да даде възможност на всеки търговец да се запознае с финансовото състояние на своя контрагент, като с непубликуването на ГФО това става невъзможно. В случая обаче се касае за непубликуване с по-малко от месец закъснение, а не изобщо за непубликуване, като наказващият орган не е доказал, че в този период от време са настъпили някакви вредни последици, които да са засегнали съществено целите и предмета на ЗСч. Законосъобразно в мотивите към решението е посочено, че цялостното поведение на жалбоподателя, който е отстранил нарушението още преди да започне административнонаказателното преследване, както и липсата на други нарушения от този вид показват ясно, че се касае за единичен, инцидентен случай в дейността на наказаното дружество, а не за системност на нарушенията, което налага извода за маловажност на конкретно извършеното административно нарушение. Затова, като не е приложил нормата на чл. 28 б.”а” от ЗАНН, административно наказващият орган е нарушил материалния закон, поради което правилно районният съд е преценил, че издаденото от него наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.    

С оглед на изложеното касационната инстанция счита, че решението на ДРС е постановено в съответствие с материалния закон и следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

                                                        Р  Е  Ш  И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52/09.02.2017 год., постановено по нахд № 1680/2016 год. по описа на Районен съд – Добрич.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно.       

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

                                  

 

 

 

                                                                                     2…………………….