П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 11.07.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на единадесети юли, две хиляди и седемнадесета година, във ІІ-ри касационен състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                          ЧЛЕНОВЕ:1. ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                   2. НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане, докладваното от съдия Теодора Милева, административно дело №147 по описа за 2017 година.

 

На именно повикване  в 13:00 часа се явиха:

ПРОТЕСТИРАЩА СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ, редовно призована,  представлява се от ПРОКУРОР ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ.

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА, редовно уведомен чрез адвокат Д., не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Предвид дадената възможност на ответника да представи доказателства за изменение на оспорената наредба, в конкретните разпоредби, с протеста на Окръжна прокуратура Добрич, с вх. № 1587 от 11.07.17г.  е постъпила молба от адвокат Д., като процесуален представител на Добрички общински съвет, с която заявява, че не е в състояние да се яви в днешно съдебно заседание, но представя документи, доказващи взето решение №558 от 29.6.17г. на Добрички общински съвет, с което е приведена наредбата в съответствие с изискванията на протеста. Иска се с молбата да бъде прекратено производството, поради привеждане на Наредба №8 в съответствие със законовите норми.

Към молбата е представена докладна записка № ОД-01-0956/09.6.17г.,  график за провеждане на заседания на постоянната комисия, предложение от заседание на постоянната комисия по финанси, бюджет, икономическа и инвестиционна политика , евроинтеграция и международно сътрудничество, покана за свикване на заседание на Добрички общински съвет, присъствен списък , препис-извлечение от решение №558

ПРОКУРОРЪТ: Да бъдат приобщени представените доказателства по делото.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените писмени доказателства по делото: докладна записка № ОД-01-0956/09.6.17г.,  график за провеждане на заседания на постоянната комисия от 20.6.17г., предложение от заседание на постоянната комисия по финанси, бюджет, икономическа и инвестиционна политика , евроинтеграция и международно сътрудничество, покана за свикване на заседание на Добрички общински съвет за 29.6.17г., присъствен списък , препис-извлечение от решение №558/29.6.17г.

Съдът, като взе предвид, че с решение № 558, от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 29.6.17г.  са изменени, съответно отменени оспорените с протеста на Окръжна прокуратура вх. № 629 от 21.3.17г.  разпоредби от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, приета от Добрички общински съвет на основание чл.9 от ЗМДТ,

ЗАПИТВА представителя на Окръжна прокуратура за съгласие на основание чл.156, ал.2 за прекратяване на производството по делото. 

ПРОКУРОРЪТ: Новоприобщените доказателства ни дават основание да смятаме, че оспорените с протеста разпоредби от общинска наредба или са отменени, или са изменени по начин, че да отпаднат. Моля протестът да не бъде разглеждан по същество. Налице е основание за прекратяване на производството на основание чл. 196, във вр. с чл.159, т.3 от АПК.

Едновременно с това ви моля на основание чл. 143, ал.2 във вр. с ал.1 от АПК да осъдите Добрички общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура сторените по делото разноски.

Съдът като взе предвид представените доказателства, изложеното до момента и становището на представителя на Окръжна прокуратура Добрич, счита, че е налице хипотезата на чл.156, ал.1 от АПК, оттегляне на оспорения акт.

С оглед на това и на основание чл.159, т.3 от АПК, протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид стореното изрично искане от Окръжна прокуратура Добрич и на основание чл.143, ал. 2 от АПК,  на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а  именно сумата от 35 лв.за обнародване на оспорването в ДВ.

С оглед изложеното и на основание чл.159, т. 3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. №629/21.3.17г. и

ПРЕКРАТЯВА  производството по АД №147/17г. по описа на Административен съд Добрич.

ОСЪЖДА Добрички общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 35лв. за обнародване на обявлението за оспорване.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС от днес за Окръжна прокуратура и от получаване на съобщението от Добрички общински съвет.

Делото приключи в 13:09 часа.

Протоколът е изготвен на 12.07.2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                    2.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: