П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 26.09.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                     НЕЛИ КАМЕНСКА

 

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА и прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ, сложи за разглеждане, докладваното от съдия Силвия Сандева,  Адм. дело №146, по описа за 2017 година.

На второ четене в 13:28 часа се явиха:

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ се представлява от прокурор ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ПРОТЕСТА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, редовно призован, не се представлява.

по хода на делото

ПРОКУРОР ВИЧЕВ : Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва : В предходно съдебно заседание съдът е отложил делото за ново гледане, с оглед дадена възможност на ответника да представи доказателства, взето ли е решение на заседание на общинския съвет за изменение на оспорените с протеста разпоредби.

С Писмо вх.№1557/06.07.2017г. ответникът е изпратил Решение №4-16/08.06.2017г. на Общински съвет – Генерал Тошево за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община – Генерал Тошево.

Към писмото е приложено решението, от което е видно, че текстовете на наредбата са изменени, съответно отменени, в съответствие с изложените доводи в протеста.

ПРОКУРОР ВИЧЕВ : Да се приемат доказателствата

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото: Писмо вх.№1557/06.07.2017г.; Решение №4-16/08.06.2017г. на ОС – Генерал Тошево.

ПРОКУРОР ВИЧЕВ : Нямаме искания по доказателствата. Налице са основания за прекратяване на производството по делото. Моля, на основание чл.143, ал.3 от АПК да осъдите ответната страна да възстанови на Окръжна прокуратура сторените разноски.

Съдът, като взе предвид, че с Решение №4-16 от заседание на ОС – Генерал Тошево, проведено на 08.06.2017г. са отменени/изменени оспорените с протест на Окръжна прокуратура – Добрич, вх.№628 от 21.03.2017г. на Адм.съд – Добрич, разпоредби от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община – Генерал Тошево, приета с Решение №3-25/22.02.2008г. на Общински съвет – Генерал Тошево, в частта на чл.4, ал.1, т.4 и т.5, чл.18, ал.6 и чл.55, ал.2, т.6 от Наредбата, както и изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич за съгласие, на основание чл.156, ал.2 от АПК счита, че е налице хипотезата на чл.156, ал.1 от АПК за оттегляне на оспорения акт.

С оглед на това и на основание чл.159, т.3 от АПК протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изрично стореното в тази насока искане от страна на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич и на основание чл.143, ал.2 от АПК на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно сумата от 35 лева за обнародване на оспорването в Държавен вестник.

Съдът, с оглед изложеното и на основание чл.159, т.3 от АПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест вх.№628/21.03.2017г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №146/2017г. по описа на Административен съд – Добрич.

ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 (тридесет и пет) лева за обнародване обявлението за оспорване.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението за ответника по делото.

ДЕЛОТО приключи в 13:34 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 27.09.2017 година.

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                  

                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                       2.

                                        СЕКРЕТАР :