Р Е Ш Е Н И Е

 

154/ 10.04.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд-Добрич, в публично заседание на четвърти април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

ЧЛЕНОВЕ:          Силвия Сандева.

                           Нели Каменска

при участието на секретаря, В.С. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Свилена Костова, разгледа докладваното от съдия Каменска к.адм.д.№ 143 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Областен отдел „Автомобилна администрация“-Добрич, представляван от инж.**** – началник срещу решение № 9/03.02.2017г., постановено по нахд № 268/2016г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000447/16.12.2015г., издадено от началника на ОО“АА“-Добрич, с което на С.Л.Л., на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4  от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС.

 Административнонаказващият орган оспорва решението на районния съд с твърдение, че не били оценени правилно събраните по делото доказателства. Счита, че решението на съда е незаконосъобразно и моли то да бъде отменено, а наказателното постановление като правилно моли да се потвърди.

Ответникът, С.Л. ***, не изразява становище.

Прокурорът счита, че касационната жалба е основателна, тъй като от писмото на зам.председателя на ДАНС се установявало, че към датата на извършване на годишния технически преглед на автомобила не бил представен документ за платен данък.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, при доказана представителна власт и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

С оспореното решение Районен съд – Генерал Тошево е оспореното от С.Л.Л. наказателно постановление с мотива, че същото е издадено в нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН, без да са изследвани спорните обстоятелства и при липса на безспорни и установени по несъмнен начин доказателства, че е извършено нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС.

Този извод на съда се споделя от настоящата инстанция, тъй като е напълно съобразен с установените по делото факти и обстоятелства.

Производството пред районния съд е образувано след постановяване на решение № 314/06.10.2016г. по канд № 307/2016г. на Административен съд-Добрич, с което е отменено решение № 35/06.04.2016г., постановено по нахд № 24/ 2016 год. на Районен съд-Генерал Тошево и делото е върнато на първоинстанционния съд с указания да се съберат допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства при първоначалното му и повторно разглеждане се установява следната фактическа обстановка:

На 18.11.2015г. срещу С.Л.Л., в качеството му на председател на комисия, извършваща годишни технически прегледи на МПС, е съставен акт за установяване на административно нарушение за това, че на 10.01.2015г., около 13,25ч., в гр. Ген. Тошево, на ул. “****” № 23, в КТП на “****“ ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС, е извършил периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка “БМВ 315”, с рег. № ТХ **** като се идентифицирал се в информационната система “Прегледи” без да е бил представен документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. В протокола за извършен преглед на автомобила № 7157178, подписан от С.Л., в качеството му на председател на комисията, било посочено, че документ за платен данък за автомобила е представен. Впоследствие в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е получено писмо № 08-00-00-196/06.11.2015г. на заместник- председател на  Държавна агенция “Национална сигурност” с приложена към него справка, от която е видно, че за автомобила липсва платен данък. Във връзка с установеното противоречие в Протокола, съставен от С.Л. и справката на ДАНС Административен съд-Добрич е дал подробни указания за изясняване на фактическата обстановка по делото.

В изпълнение на указанията на касационната инстанция, при новото разглеждане на делото съдът е установил, че процесният автомобил не е бил регистриран в отдел „МДТ“ при Община град Добрич и съответно за него данък не е бил платен. Установил е, че информационната система за извършване на периодични технически прегледи за проверка на техническа изправност на ППС е интегрирана в „****“ ЕООД гр.Генерал Тошево на 04.08.2014г., но е свързана с базата данни на общината за проверка на платен данък на 18.01.2016г., видно от писмо с изх. № 371/04.11.2016г. на изпълнителния директор на “****” АД – търговско дружество, притежаващо авторски права върху софтуера на информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на МПС.

Същото обстоятелство се потвърждава и в писмото на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с рег. № 14-00-00-2128/3/ 13.12.2016г. А относно процесния автомобил, в горепосоченото писмо изпълнителният директор на ИА“АА“ удостоверява, че същият е преминал технически преглед на 10.01.2015г., преди свързването на внедрената система за проверка за платен данък с базата данни на общината.

Именно тези обстоятелства са мотивирали районния съд да приеме, че към датата на нарушението, 10.01.2015г., председателят на комисията, извършваща прегледи, не е могъл да извърши проверка чрез информационната система платен ли е данъкът в общината, а фактът, че данъкът не е платен, не води до абсолютен и категоричен извод, че лицето, представило процесното МПС за преглед, не е представило някакъв документ за плащане на данък и че председателят на комисията е допуснал извършването на прегледа, без да му е бил представен документ за платен данък.

Съгласно сочената за нарушена разпоредба на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническа изправност на пътните превозни средства (Наредбата), при извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията: не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази наредба. А съгласно чл.43, ал.1, т.2, председателят на комисията се идентифицира в информационната система по чл. 11, ал. 3. С чл.11, ал.1 от Наредбата е въведено изискването контролно-техническите пунктове да имат информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на МПС. А според чл.11, ал.3, т. 17, б.“б“ (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) от Наредбата, информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС трябва да осигурява възможност за: автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община. Според т.18 информационната система трябва да осигурява възможност и за: „18. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство“.

По аргумент от чл.30, ал.4 от Наредбата (нова, в сила от 01.09.2014г.), документът за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на МПС, съгласно чл.60, ал.6 от ЗДМТ, или документ, че са освободени от данък съгласно чл.58 от ЗМДТ, означен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11, ал.3, се изисква само когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.

Приложение №5 към чл.31, ал.1 от Наредбата представлява Методика за извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /също в сила от 01.09.2014г./. Според Методиката, периодичният преглед на ППС се извършва, ако са представени съответните документи по чл.30, като преди началото на прегледа председателят на комисията проверява представените документи. Следва да се има предвид обаче чл.30, ал.4 от Наредбата, която норма регламентира правото на председателя да изиска документ за платен данък върху превозното средство, едва след като при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък, като последното напълно кореспондира с посоченото в методиката, че председателят на комисията „след започване на прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система по чл.11, ал.3 за наличието на платен данък върху превозното средство, а когато не се получи потвърждение, че не се дължи данък, председателят трябва да сканира представения от лицето документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване, като прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък, а ако не се получи потвърждение, че не се дължи данък, председателят на комисията отразява несъответствията в протокола и не извършва периодичния преглед.

По делото се установи по категоричен начин, че към датата на извършване на прегледа въпросната информационна система, която би следвало да осигурява възможност председателите на комисиите за технически прегледи да извършват автоматизирани проверки за платен данък, не е функционирала, тъй като не е била свързана с базата данни на общината. Затова е необосновано отправеното обвинение, че С.Л. е допуснал извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011г.- извършване на прегледа без представен документ за платен данък. След като в Протокола за извършване на прегледа е отбелязано, че е представен документ за платен данък, то това е достатъчно да удостовери, че някакъв документ е бил представен. При липса на техническа възможност проверяващият да идентифицира еднозначно представения документ, удостоверяващ плащането, не би могло да му се вмени във вина извършването на технически прегледи на автомобили, чиито данъци не са платени, тъй като съответните държавни органи не са осигурили техническите възможности да се извършват реални и достоверни проверки за това обстоятелство. Изискването е въведено с допълнение на чл.11, ал.3 с т.18 от Наредбата, публ. В ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., но към 10.01.2015г. все още не е било изпълнено от държавната администрация. Същевременно в Наредбата липсва изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС. Фактът, установяващ се от справката на Държавна агенция “Национална сигурност”, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран /неистински/.

Правилен е извода на районния съд, че наказващият орган в нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН не е разследвал спорните обстоятелства и не е проверил АУАН за неговата обоснованост. Липсват безспорни и категорични доказателства за извършено нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредбата.

По тези съображения настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно, постановено е в съответствие с материалния закон и следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Административен съд – Добрич, Втори касационен състав

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9/03.02.2017г., постановено по нахд № 286/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: