Р Е Ш Е Н И Е

……../08.12.2017 г., гр. Добрич

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ,  6 състав, в закрито заседание на осми декември  две хиляди и седемнадесета година  в  състав:

 

                                                          СЪДИЯ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

 като разгледа адм.дело №139 по описа за 2017 година докладвано от съдията Милева, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 175 АПК.

Настоящият съдебен състав констатира, че във влязлото в сила решение №206/22.05.2017 г. по адм.д. №139 по описа на съда, е допусната техническа  грешка при изписване на ЕГН-то на жалбоподателката Г.Т.Т. в диспозитива на решението, В случая се касае за писмена техническа грешка, която следва да бъде отстранена в производство за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 175 АПК.

Законът предвижда, че производството за поправка на решението може да започне по почин на съда или по искане на страните, следователно, няма пречка съдът да инициира сам производството, както е в настоящия случай. Съдът намира, че действително се касае за писмена техническа грешка, допусната в диспозитива на решението, която по никакъв начин не влияе върху фактите по делото и формираната от съда воля, поради което и на основание чл. 175, ал. 2 АПК Административен съд Добрич,   състав,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 206 от 22.05.2017 г., постановено по адм. д. № 139/2017 г. по описа на Административен съд Добрич, както следва:

                ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Г.Т.Т. ЕГН **********, като следва да се чете: Г.Т.Т. ЕГН **********.

Настоящото Решение да се счита за неразделна част от Решение 206 от 22.05.2017 г., постановено по адм. д. №139/2017 г. по описа на Административен съд Добрич

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

                                       Административен съдия: