Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ 139

гр. Добрич, 5. 04. 2017 год.

 

 

 

Административен съд-Добрич в открито съдебно заседание, проведено на четвърти април две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Дарина Витанова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Силвия Сандева

                                                                                            Нели Каменска

                                                                                            

при секретар В.С. и с участието на прокурора Свилена Костова изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 138/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич против решение № 19/ 6. 02. 2017 год. по НАХД № 282/ 2016 год. на Районен съд –Ген. Тошево, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000438/ 16. 12. 2015 год. на Началника на Областен отдел “Автомобилна администрация, с което на С.Л.Л., ЕГН ********** *** на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4  от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Излага становище, че наказателното постановление е издадено въз основа на писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. на Заместник председател на  Държавна агенция “Национална сигурност”, от което става ясно, че за процесния автомобил не е заплатен данък към момента на прегледа. Претендира за отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Прокурорът дава заключение за основателност на жалбата и  за отмяна на решението на районния съд. Счита, че от доказателствата по делото се налага извода, че към момента на прегледа не е представен документ за платен данък за автомобила, с което е бил консумиран съставът на нарушението.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от С.Л.Л., ЕГН ********** ***  срещу наказателно постановление №  28-0000438/ 16. 12. 2015 год. на Началника на Областен отдел “Автомобилна администрация, с което на жалбоподателя на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4  от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500. 00 лв.

Производството пред районния съд е образувано след отмяна на решение № 31/ 6. 04. 2016 год., постановено по НАХД № 19/ 2016 год. на Районен съд-Ген. Тошево с решение № 336/ 17. 10. 2016 год. по КНАХД № 313/ 2016 год. на Административен съд-Добрич и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. С решението на Административен съд-Добрич са дадени подробни указания, които следва да бъдат изпълнени от районния съд при новото разглеждане на делото. От събраните по делото доказателства при първоначалното му и повторно разглеждане се установява следната фактическа обстановка:

На 18. 11. 2015 год. на С.Л.Л. е бил съставен АУАН за това, че на 10. 01. 2015 год. около 12. 29 ч. в гр. Ген. Тошево на ул. “Димитър Полянов” № 23 в КТП на “****” ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка “Рено Туинго” с рег. № **** с протокол № 7156744, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал да извърши преглед на автомобил в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32, без да е представен документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. В протокола за извършен преглед на автомобила № 7156744, подписан от С.Л.Л. в качеството му на председател на комисията е посочено, че документ за платен данък за автомобила е представен. Впоследствие в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е получено писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. на Заместник председател на  Държавна агенция “Национална сигурност” с приложена към него справка, от която е видно, че за автомобила липсва платен данък. Във връзка с така наличните противоречиви доказателства с отменителното решение на Административен съд-Добрич са дадени подробни указания за изясняване на фактическата обстановка по делото. В изпълнение на указанията на касационната инстанция при новото разглеждане на делото от “****” АД в качеството му дружество притежаващо авторски права върху софтуера на информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на МПС е изискана информация от кога е внедрена системата в КТП на  “****” ЕООД, пунктът има ли достъп и от кога до базата данни за платен данък на общината, в която е регистриран автомобила, начинът, по който работи информационната система и отразено ли е в системата какъв документ за платен данък на процесното МПС е представен към момента на техническия му преглед. От ОД на МВР е изискана справка в коя община е регистриран автомобила. Във връзка с направените запитвания от Община Добричка е постъпил отговор, че процесният автомобил не е деклариран в общината. От ИА “Автомобилна администрация” е постъпил отговор, че лекият автомобил е преминал на периодичен технически преглед преди свързване към базата с данни на общината за проверка за платен данък. За процесния технически преглед няма сканиран документ за платен данък. Информационната платформа за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични технически прегледи на ППС е изградена и е започнала да действа от 18. 01. 2016 год. Въз основа на така събраните допълнително доказателства районният съд е приел, че наказателното постановление е издадено при липса на безспорни и установени по безсъмнен начин доказателства за извършено нарушение и е отменил наказателното постановление.

Настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно. Касационният състав счита, че извършването на процесното нарушение не е безспорно доказано по следните съображения:

Като изискване към контролно-техническите пунктове е въведено да имат информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на МПС – чл.11, ал.1 от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС /наричана нататък само Наредбата/. Въпросната информационна система следва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство – когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община, както и възможност за еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средствочл.11, ал.3 т.17 и т.18 от Наредбата /в сила от 01.09.2014г./

По аргумент от чл.30, ал.4 от Наредбата /нова разпоредба, в сила от 01.09.2014г./, документът за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на МПС, съгласно чл.60, ал.6 от ЗДМТ, или документ, че са освободени от данък съгласно чл.58 от ЗМДТ, означен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11, ал.3, се изисква само когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.

Приложение №5 към чл.31, ал.1 от Наредбата представлява Методика за извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /също в сила от 01.09.2014г./. Според Методиката, периодичният преглед на ППС се извършва, ако са представени съответните документи по чл.30, като преди началото на прегледа председателят на комисията проверява представените документи. Следва да се има предвид обаче чл.30, ал.4 от Наредбата, която норма регламентира правото на председателя да изиска документ за платен данък върху превозното средство, едва след като при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък, като последното напълно кореспондира с посоченото в методиката, че председателят на комисията „след започване на прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система по чл.11, ал.3 за наличието на платен данък върху превозното средство, а когато не се получи потвърждение, че не се дължи данък, председателят трябва да сканира представения от лицето документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване, като прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък, а ако не се получи потвърждение, че не се дължи данък, председателят на комисията отразява несъответствията в протокола и не извършва периодичния преглед.

По делото се установява, че в процесния пункт е въведена информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, но към момента на въпросния по делото преглед – 10. 01. 2015 г. не е налице достъп до базата данни на общините за платени данъци за превозните средства /писмо на ИА “Автомобилна администрация” на л. 30 от делото, съгласно което автоматичната проверка за наличието на дължим данък върху превозните средства е започнала да действа на 18. 01. 2016 год./. Последното означава, че при извършване от председателя на комисията на автоматичната проверка за платен данък върху превозното средство, няма как да се получи потвърждение, че не се дължи такъв данък, а съгласно методиката, при липсата на потвърждение, че не се дължи данък /дори да се сканира в системата представения от лицето документ за платен данък с или без стикер за еднозначно разпознаване/, то следва председателят да отрази несъответствието в протокола и да не извършва периодичния преглед. Според нормативната регламентация, при липса на връзка с базата данни на общините се парира възможността въобще да се извърши годишен периодичен преглед на ППС.

В случая в протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на л.а. с рег. ТХ 5534ХК е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС, в т.0.5., че е платен данък за ППС. От друга страна, е налице писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015, подписано от Заместник председател на Държавна агенция “Национална сигурност” , в което е посочено, че за процесния автомобил липсват данни за платен годишен данък. Пред контролните органи са били налице противоречиви данни, съдържащи се в различни документи от административнонаказателната преписка. Следвало е административно наказващият орган да съобрази, че не е налице изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС, да  извърши разследване и да установи дали действително лицето, предоставило МПС за преглед е представило някакъв документ за плащане на данък за превозното средство, какъв документ е представило или не е представило въобще документ и как системата е допуснала да се извърши прегледа. Фактът, установяващ се от справката на Държавна агенция “Национална сигурност”, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран /неистински/. При новото разглеждане на делото не са събрани доказателства, които да опровергават този извод. От приетото като доказателство писмо на ИА “Автомобилна администрация” е видно, че при извършване на техническия преглед не е сканиран документ за платен данък, а такова задължение /за сканиране на представения документ/ за санкционираното лице поради липса на достъп до базата данни на съответната община не е и съществувало към този момент. Липсата на доказателства, събрани при новото разглеждане на делото, опровергаващи отразеното в протокола, че е представен документ за платен данък за лекия автомобил и липсата на данни какъв по вид и характеристика документ е представен при извършване на процесния технически преглед води до извода, че описаното в наказателното постановление нарушение “прегледът е извършен, без да е представен документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на прегледа” не е доказано. Тежестта да се установи, както в административнонаказателното производство, така и при съдебното оспорване на наказателното постановление, съставомерността на деянието, респ. да се докаже извършването на нарушението е на наказващия орган, с оглед презумпцията за невиновност. 

 При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и в съответствие с материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/ 6. 02. 2017 год. по НАХД № 282/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….