Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 200/17.05.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на девети май през две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:       МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                   ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 135/2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 225 във връзка с чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 598/ 17.03.2017 г. на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 17/ 06.02.2017 год. по НАХД № 266 по описа на ГТРС за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000449/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на Т.Б.А., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

В жалбата е посочено, че районният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение. Настоява се, че наказателното постановление е издадено въз основа на безспорни и установени по несъмнен начин доказателства за извършено нарушение, което се установявало от писмо с № 08-00-00-196/ 06.11.2015 г., подписано от Заместник – председателя на ДАНС. От това писмо се установявало, че за процесния автомобил не е плащан данък към момента на извършване на прегледа. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Т.Б.А., редовно призован, не се явява, не се представлява. Не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 предл. посл. от ЗАНН във връзка с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна и като взе предвид, че се касае за повторно разглеждане на делото след връщането му на РС за ново разглеждане от друг състав, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от Т.Б.А. срещу НП № 28-0000449/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

С жалбата пред РС се прави оплакване, че от НП не става ясно изискванията на кой акт са нарушени, както и в какво точно се изразява извършеното нарушение. Оспорва се наличието на такова. Иска се отмяна на НП изцяло.

При повторното разглеждане на делото новият състав на съда е разгледал жалбата, разпитал е актосъставителя и свидетеля по съставяне на АУАН. В резултат на допълнително събраните по указания на Административен съд – Добрич доказателства е стигнал до извода за недоказаност на описаното в НП нарушение.

Настоящият състав споделя изводите на районния съд. Съображенията за това са следните:

Производството за проверка е започнало в резултат на писмо на ДАНС, в което е отразено, че за редица автомобили, преминали технически преглед, между които и процесният л. а. Фолксваген ЛТ 46 с рег.ххххх, не е бил заплатен дължимият данък превозно средство. От справка на сектор „Пътна полиция“ се установява, че конкретният автомобил е регистриран на името на Н. М.С. от с. Кардам, общ. Генерал Тошево и М.Й. от Граж, Румъния. Проверката в звено „Местни данъци и такси“ на община Генерал Тошево сочи, че на името на Н. М.С. такъв автомобил не е деклариран, съответно от негово име няма платен данък. Този факт обаче не е достатъчен, за да се приеме, че при представяне на автомобила за преглед на 13.01.2015 г. (съдът е допуснал техническа грешка, като е посочил, че прегледът е бил на 16.01.2015 г. На тази дата преглед на този автомобил не е извършван) лицето, представило автомобила за преглед, не е удостоверило плащане на данък с някакъв документ. От една страна автомобилът, видно от Протокола за извършен периодичен преглед, е представен за преглед от трето лице - Емилиян Ардълъу. Каква връзка има това лице с автомобила и на какво основание то го е представило за преглед, липсват доказателства. Дали то е платило данък по банков път няма как да се установи, тъй като справката в „Местни данъци и такси“ се извършва по ЕГН на собственик. Същевременно от писмо на Изпълнителния директор на ИА „АА“ с рег. № 14-00-00-2128/1/13.12.2016 г. се установява, че информационната платформа на ИА „АА“ за автоматична проверка за данъчно задължение върху ПС при извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност е изградена и считано от 18.01.2016 г. е започнала автоматичната проверка (т.е. след датата на прегледа), като от 18.07.2016 г. информационната платформа е влязла в пълен работен режим на експлоатация по отношение на общините, заявили готовност и са се включили с пълната функционалност на системата. За конкретния автомобил няма сканирани документи от проведения преглед, тъй като прегледът е преди свързване на системата. В това писмо е посочено, че процесният автомобил е регистриран в община град Добрич. В друго писмо обаче от 19.12.2016 г. е посочено, че същият автомобил е регистриран на територията на община Генерал Тошево.

         Така събраните доказателства навеждат на единствения извод, че въпреки усилията на съда, не може да се установи по категоричен и безспорен начин наличие на нарушение. Освен това административнонаказващият орган е този, който следва да докаже извършването на нарушение, а съдът само да извърши анализ за законосъобразност и проверка на представените от органа доказателства. Налага се изводът, че административнонаказващият орган е извършил проверката, без да събере относимите факти и обстоятелства, без да направи задълбочен анализ на същите и едва тогава да постанови своя акт. Като е издал НП в нарушение на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, който изисква преди да се произнесе по преписката, наказващият орган да провери акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, да извърши и разследване на спорните обстоятелства, като разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същото ведомство, касаторът е издал порочен акт, което налага отмяната му. В този смисъл, като резултат първоинстанционното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, а касационната жалба – оставена без уважение.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд Добрич, І касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/ 06.02.2017 год. по НАХД № 266 по описа на ГТРС за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000449/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на Т.Б.А., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………                       ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

 

                                                                     2……………………