О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 № ……..

гр.Добрич, 28.03.2017 г.

 

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и осми март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                   ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия М. Георгиева КАНД № 132 по описа на съда за 2017 година и установи следното:

 

        Настоящото производство е образувано по касационна жалба срещу Решение № 132/03.02.17 г., постановено по АНД № 252/2016 г. на Районен съд – Генерал Тошево, след връщане на делото за ново произнасяне от друг състав на същия РС, при хипотезата на чл. 222, ал. 2, т. 1 АПК.

В развилото се преди това касационно производство, при прилагане на принципа на случайното разпределение на делото и определянето на съдия-докладчик, делото е разпределено на  съдия Н. Каменска. С определение № 214/09.09.2016 г. разпределеният съдия се е отвел от разглеждане на делото, след което делото е преразпределено на друг състав.

Административен съд - Добрич се е произнесъл по съществото на повдигнатия пред него спор с Решение № 277/27.09.2016 г. по КАНД № 309/2016 г. в състав: председател: Дарина Витанова и членове: Силвия Сандева и Теодора Милева. Съгласно регламента на чл. 225 АПК, жалбата срещу повторно постановеното решение се разглежда от друг състав на касационния съд.

         В Административен съд - Добрич е налице обективна невъзможност за формиране на втори касационен състав от действащите в момента шестима съдии /един си е направил отвод, трима са се произнесли при предходното разглеждане на същия касационен спор /КАНД № 309/2016 г. по описа на АдмС-Добрич/. Ето защо следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 133, ал. 6 АПК и делото да се изпрати на ВАС за определяне на съседен административен съд, компетентен да разгледа жалбата.

Воден от горното, настоящият състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         Прекратява производството по КАНД №132/2017г. по описа на Административен съд - Добрич.

        

        Делото да се изпрати на Върховния Административен съд за определяне на съседен административен съд, който да го разгледа.

       Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

      ЧЛЕНОВЕ: 1:

 

       2: