Р Е Ш Е Н И Е

№ ………….
Добрич,
8. 06. 2017   год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


           Административен съд-Добрич, в открито съдебно заседание на шести юни две хиляди и седемнадесета година, ІІ-касационен състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: Дарина Витанова

                                                                                                     Нели Каменска

 

при секретаря И.Д. и с участието на прокурора Милена Любенова изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова касационно административно дело № 128/ 2017 год.

 

Производството е по чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е  по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич Милена Любенова срещу Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини на територията на Община Генерал Тошево, приета с решение № 8-4/ 29. 09. 2016 на Общински съвет Ген. Тошево в частта й относно разпоредбата  на чл. 13, ал. 2. В протеста се сочи, че с разпоредбата се предвижда директорът на детската градина да отписва служебно детето при последователни два месеца неплащане на таксата за ползване на детска градина на територията на Община Ген. Тошево, както и при отсъствие на детето за два последователни месеца от детската градина. С протеста се настоява, че тази разпоредба влиза в колизия със законови разпоредби от по – висок ранг. В чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ са посочени услугите, които общината е длъжна да предостави, включително и услугите по б.”б” и “в”-ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги и за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности. Задължителният характер на предоставянета услуга е пречка за местния орган на власт да се “освободи” от това си задължение само поради неплащане на такса. Изложено е и съображение, че в ЗМДТ е уреден специален ред за принудително събиране на неплатените такси ведно със законните лихви върху тях и е недопустимо едно неправомерно поведение да предизвиква повече от една неблагоприятна последица – служебно отписване на детето от детската градина и заплащане на лихви за забава. Атакуваният текст от Наредбата противоречи на основни права и принципи, залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование, а именно, равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и всеки ученик; равнопоставеност и недопускане на дискриминация; право на образование за всеки. Иска се да бъде отменена атакуваната разпоредба като незаконосъобразна. Претендира се присъждане на направените разноски по делото.

В съдебно заседание, протестиращият, редовно призован, се явява прокурор Любенова, който поддържа протеста на изложените в него основания.

Ответникът – Общински съвет при община Ген. Тошево, редовно призован, не изразява становище.

Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е основателен по следните съображения:

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини на територията на Община Ген. Тошево е приета с решение № 8-4 на Общински съвет Ген. Тошево, взето с протокол № 8/ 29. 09. 2016 год. От страна на Общински съвет Ген. Тошево е изпратена преписката, въз основа на която е издадено цитираното решение на общинския съвет. Видно от извлечение от интернет страницата на Община Ген. Тошево проектът на Наредбата е публикуван на страницата. Проектът на Наредбата е разгледан на заседание на Постоянната комисия за просвета, наука, култура, вероизповедания, проблеми на младежта, спорт и туризъм, проведено на 29. 09. 2016 год., която е дала своето становище. Видно от протокол № 8 от заседание на Общински съвет-Ген. Тошево, проведено на 29. 09. 2016 год. Наредбата е приета с гласовете на 10 общински съветници от присъстващите на заседанието 13 общински съветници. С оглед тези съображения съдът намира, че оспорените разпоредби са част от валиден нормативен административен акт, приет при липса на съществени нарушения на процедурата по приемането му, действащ към момента на оспорването.

При преценката за съответствието на оспорената разпоредба с материалния закон съдът счита, че тя противоречи на нормативен акт от по – висока степен, в какъвто смисъл протестът се явява основателен. Това е така, защото:

Текстът на чл. 13, ал. 2 от Наредбата гласи следното: Директорът отписва служебно детето при последователни два месеца неплащане на таксата за ползване на детска градина на територията на община Генерал Тошево, както и при отсъствие на детето за два последователни месеца от детската градина.

Атакуваният текст от Наредбата е в противоречие с принципите на образованието, залегнали в чл. 3, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и възпроизведени в чл. 2 от общинската наредба. Регламентираната в  текста от Наредбата абсолютна предпоставка за отписване на детето от детската градина при последователни два месеца неплащане на таксата за ползване на детска градина от неговите родители накърнява достъпа на детето до предучилищно образование в противоречие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;   накърнява интересите на детето в противоречие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование; накърнява принципа за равен достъп до качествено образование на всяко дете /чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование/;създава условия за неравнопоставеност и допускане на дискриминация в противоречие с принципа на чл. 3, ал. 2, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 2, т. 1 от общинската наредба.

В чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено задължително предучилищно образование за децата, навършили 5 годишна възраст. С въвеждането с атакувания текст на възможност на директора на детската градина служебно да отпише детето при последователни два месеца неплащане на таксата за ползване на детска градина от неговите родители Община Ген. Тошево на практика “абдикира” от основни свои задължения по изпълнение на единната държавна образователна политика.

Съгласно чл. 6, ал. 1, б. “в” и “г” от Закона за местните данъци и такси, таксите за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги и таксите за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности са местни такси, които се събират по реда на ДОПК /чл. 9б от ЗМДТ/. Законодателно е уреден реда, по който се събират неплатените такси за ползване на детски градини. С атакувания текст от Наредбата се предвижда друг ред за събирането им, различен от законоустановения такъв. Недопустимо е с подзаконов нормативен акт да се регламентира ред за събиране на публични вземания, различен от реда, установен от съответния закон.

 Посоченият оспорен текст от Наредбата следва да бъде отменен като противоречащ на материалния закон.

Установената материална незаконосъобразност на текста от наредбата е основание за отмяната му по смисъла на чл. 146, т. 4 във  връзка с чл. 196 от АПК.

Предвид изхода на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура – Добрич направените съдебни разноски в размер на 35. 00 лв. /тридесет и пет лева/, представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р Е Ш И:

                ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в  детски градини на територията на Община Ген. Тошево, приета с решение № 8-4 на Общински съвет Ген. Тошево, взето с протокол № 8/ 29. 09. 2016 год.

ОСЪЖДА Община Ген. Тошево да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1…………………

.

                                                                         2…………………..