О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

31.03.2017г., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

            Добрички административен съд, в закрито заседание на тридесет и първи март, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

                                                               ЧЛЕНОВЕ:           Дарина Витанова

                                                                                                Нели Каменска

като разгледа докладваното от съдия-докладчика Каменска касационно дело с административно–наказателен характер № 126/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.216 във вр. с чл.158, ал.3 от АПК и чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано по касационна жалба на К.Ц.С., подадена чрез адв. Ангел Ангелов –ДАК срещу решение № 43/01.02.2017г., постановено по нахд № 1369/2016г. по описа на Районен съд – Добрич.

При проверка за редовността на жалбата с разпореждане по делото от 16.03.2017г. е установено, че жалбата е нередовна по см. на чл.213,т.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. Касационната жалба е подадена чрез пълномощник, а по делото липсва приложено пълномощно. Пълномощно не е приложено и по нахд № 1369/2016г. по описа на Районен съд – Добрич, чието решение се оспорва.

С разпореждането от 16.03.2017г. съдът, на основание чл.216 от АПК във вр. с чл.63, ал.2 от ЗАНН, е оставил касационната жалба без движение като е предоставил на касатора 7 дневен срок, в който да представи в деловодството на АС гр.Добрич адвокатското пълномощно, с което К.Ц.С. е упълномощил адв.Ангелов да го представлява или да заяви писмено, че потвърждава действията на адв.Ангелов, извършени без представителна власт. Касаторът и неговият пълномощник са предупредени за последиците от неизпълнението и е разпоредено разпореждането да се съобщи и на двамата.

Видно от върнатите отрязъци от съобщенията, разпореждането е съобщено лично на адв.А.Ангелов на 20.03.2017г. и на съпругата на касатора, К.Ц.С., на 22.03.2017г. В предоставения седмодневен срок, който е изтекъл на 29.03.2017г., вторник, присъствен ден, в деловодството на съда не е представено пълномощно или писмено потвърждаване на действията на А.Ангелов, състоящи се в подаване на касационна жалба от името на К.Ц.С..

Налице са основанията за прекратяване на делото. Съгласно чл.216 във връзка с чл.158, ал.3 от АПК, ако нередовностите на жалбата не бъдат отстранени в седем дневен срок, тя се оставя без разглеждане, а образуваното съдебно производство се прекратява.

Тъй като определението е от вида на тези, които преграждат по-нататъшното развитие на производството, то подлежи на обжалване, съгласно чл.229, ал.1, т.1 от АПК.

Така мотивиран и на основание чл.216, във вр. с чл.158, ал.3 от АПК и във вр. с чл.63, ал.2 от ЗАНН, Административен съд –Добрич, ІІ касационен състав

 

 

                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на К.Ц.С., подадена чрез адв. Ангел Ангелов –ДАК срещу решение № 43/01.02.2017г., постановено по нахд № 1369/2016г. по описа на Районен съд – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно –наказателен характер № 126/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, подадена в 7 / седем/ дневен срок от съобщаването му на страните, чрез съда, който го е постановил.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на касатора-лично и на ответника-началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР –Добрич.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: