Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

289 /29.06.2017г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на тринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                     ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора от ДОП ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА разгледа докладваното от съдия МИЛЕВА к. адм. д. № 125/2017г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по подадена касационна жалба от Н.Г.И. *** срещу решение №14/18.01.2017 г. по н.а.х.д. №915/2016 г. на РС - Добрич, с което е потвърден електронен фиш серия К №1160541 на ОД на МВР – Добрич, с който на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лв. на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необосновано. Моли, да се отмени изцяло същото.

В с.з. от процесуалният представител на касационния жалбоподател адв. Д. Илиева се релевират доводи, че техническото средство, с което е измерена скоростта е поставен на друг автомобил, същото не е калибрирано и няма съответните разрешителни. Твърди се, че в решението на първоинстанционния съд е посочен друг регистрационен номер, различен от посочения във фиша.

Ответникът по касационната жалба не изразява становище по нея. 

Представителят на ДОП счита, че решението на ДРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

 Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал.2 от АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

Производството пред районния съд е образувано по жалба на Н.Г.И. *** срещу електронен фиш серия К №1160541 на ОД на МВР – Добрич, с който на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лв. на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  За да потвърди електронния фиш, районният съд е приел за безспорно установено въз основа на събраните по делото писмени, гласни и веществени доказателства, че на 24.02.2016 г. в 10,27 часа в с. Стожер, по ул. „Опълченска“ до бензиностанция „ХИМОЙЛ“ в посока към гр. Добрич, жалбоподателят е управлявал л.а. “Опел Вектра” с рег.№***със скорост 69 км/ч  при максимално разрешена скорост в населено място 50 км/ч, представляващо нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR1 – M 537, клип №10047. Приел е, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя. Подчертал е, че електронният фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189, ал.4 от ЗДвП, като законът не поставя изискване за отразяване на длъжностното лице, издало електронния фиш. Счел е, че нарушението е установено и фиксирано с технически изправно средство за измерване, преминало последваща метрологична проверка, при спазване на изискването на чл.165, ал.2, т.7 от ЗДвП за предварително обозначаване на мястото, където е извършено измерването със системата за видеоконтрол, съгласно приложения по делото снимков материал и показанията на свидетеля И.Й.. Изложил е подробни съображения и се е позовал на разпоредби от закона и наредбата, като е приел, че няма пречка с мобилна камера да се установяват нарушенията на ЗДвП. Въз основа на тези свои изводи съдът е приел, че оспореният електронен фиш е законосъобразен, в резултат на което го е потвърдил.                

Така постановеното решение е правилно и законосъобразно, постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон. Съдът е обсъдил всички събрани по делото доказателства и е изложил мотиви, които кореспондират на установената по делото фактическа обстановка. Всички наведени с жалбата възражения са обсъдени от същия, който е изложил подробни доводи защо ги счита за неоснователни. Тези мотиви се възприемат изцяло от настоящия касационен състав.

Неоснователни са изложените възражения в хода по същество от процесуалния представител на касатора. Настоящият състав не установи разминаване между техническото средство с което е засечена скоростта и посоченото такова във фиша и решението на районния съд. Безспорно е установено къде същото е поставено, а именно на лек автомобил с ДКН ***. Събрани са от първоинстанционния съд всички необходими доказателства, установяващи годността на техническото средство.

Предвид на гореизложеното административният съд счита, че обжалваното решение е правилно, обосновано и постановено в съответствие със закона, поради което не са налице основания за отмяната му.

  Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд    

 

Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №14/18.01.2017 г. по н.а.х.д. № 915/2016г. по описа на Районен съд - Добрич.

  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                 2.