О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……………………/15.03.2017г., гр.Добрич

 

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                                   ТЕОДОРА МИЛЕВА 

 

            като разгледа докладваното от съдия С.Сандева ч.к.адм. дело № 120 по описа на ДАС за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

           Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във вр. чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано е по подадена чрез пълномощник частна жалба от сдружение с нестопанска цел „Българска републиканска федерация по кинология” с ЕИК 121050057, със седалище и адрес на управление град София, бул. “Витоша” № 31, представлявано от К.Г.Л., срещу протоколно определение от 01.02.2017г., постановено по н.а.х.д. № 421/2017г. по описа на РС - Балчик, с което е прекратено производството по делото поради нередовност на жалбата. В частната жалба се излагат подробни съображения за неправилност на определението поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. На първо място се твърди, че жалбата е подписана с квалифициран електронен подпис, който съгласно чл.13, ал.4, изр. първо от Закона за електронния документ и електронния подпис, който се явява специален по отношение на ЗАНН и НПК, има значението на саморъчен подпис, поради което неправилно районният съд е дал указания на жалбоподателя да представи писмено становище, подписано с оригинален син химикал. На второ място се твърди, че жалбоподателят не е бил уведомен за указанията на съда, тъй като те не са били вписани в призовката, която е получил, поради което не е имал обективната възможност да ги изпълни. Иска се отмяна на определението и връщане на делото за разглеждане на жалбата по същество.                  

             Ответната страна – ТД на НАП - Варна, не изразява становище по основателността на частната жалба.                                  

             Съдът, като взе предвид доводите на страните и представените по делото писмени доказателства, намира следното от фактическа и правна страна :

              Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна с правен интерес от обжалване на разпореждането като неблагоприятно за нея, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна по следните съображения: 

  Производството пред районния съд е образувано по въззивна жалба на сдружение с нестопанска цел „Българска републиканска федерация по кинология”, гр.София, срещу наказателно постановление № 212170/08.09.2016г. на директора на ТД на НАП – Варна. Жалбата е подадена по електронен път с квалифицирания електронен подпис на адв. Я.Н. като пълномощник на сдружението – жалбоподател. С разпореждане на съда производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, като процесуалният представител на жалбоподателя е задължен да представи писмено становище, подписано с оригинален син химикал, чрез което да бъде удостоверено, че жалбата, подадена по електронната поща, е подадена от него в качеството му на процесуален представител на сдружение „Българска републиканска федерация по кинология”. В съдебно заседание, проведено 01.02.2017г., районният съд е констатирал, че процесуалният представител на жалбоподателя не е изпълнил указанията на съда, с оглед на което е счел, че производството по делото следва да бъде прекратено поради нередовност на жалбата. Изложил е мотиви, че в ЗАНН не е предвидено жалбата да бъде подписана с електронен подпис, поради което, за да се приеме за редовна, тя трябва да бъде подписана със син химикал от жалбоподателя или от упълномощено от него лице. Посочил е, че с разпореждане на съда е дадена възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изправи тази нередовност, но до датата на съдебното заседание тя не е отстранена, поради което не е спазена формата на жалбата и тя се явява нередовна.            

             Така постановеното определение е неправилно, първо, защото съдът не е дал срок за отстраняване на нередовността на жалбата, видно от текста на разпореждането на съда, и второ, защото жалбоподателят и неговият процесуален представител не са били редовно уведомени за указанията на съда, видно от приложената по делото призовка (л.39 от въззивното дело), в която е отбелязана само датата на насроченото открито съдебно заседание. Липсата на срок, както и на съобщаване на разпореждането за отстраняване на констатираната нередовност не дава възможност на съда да счете, че страната не е изпълнила задължението си да приведе жалбата в съответствие с изискването на чл.320, ал.2 от НПК, който е приложимият процесуален закон съгласно препращащата норма на чл. 84 от ЗАНН. Само изтичането на законния преклузивен срок по чл. 323, ал. 1, т. 1 от НПК, през който страната проявява процесуално бездействие, може да погаси нейните процесуални права и то само ако е била редовна уведомена за това, което в случая не е така. Независимо от това, НПК и ЗАНН не предвиждат, но и не отричат възможността подаването на жалбата да се извърши по електронен път. Ето защо, изпратената като електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕП въззивна жалба до районния съд, подписана с квалифицирания електронен подпис на пълномощника на жалбоподателя съгласно изискванията на чл. 16 от ЗЕДЕП, който има значението на саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕП, следва да се приеме за надлежно подадена въззивна жалба, отговаряща на изискванията на чл.320, ал.2 от НПК. С оглед на това, неправилно районният съд е приел, че тя е нередовна, тъй като не е саморъчно подписана, и е дал указания на процесуалния представител на жалбоподателя да представи писмено становище, подписано с оригинален син химикал, потвърждаващо подадената по електронен път жалба. Приетата от въззивния съд теза е в разрез с духа и смисъла на ЗЕДЕП, който е създаден да отговори на изискванията за по-бърза и ефективна комуникация между граждани и съд като държавна институция и да намери по-широко приложение в отношенията им, в т.ч. и за по-бързото движение на делата.                                                       

              По тези съображения обжалваното определение, с което районният съд е прекратил производството по делото, приемайки, че подадената жалба е нередовна, тъй като не е приведена в съответствие с изискванията на НПК и ЗАНН, следва да бъде отменено, а делото да се върне на БРС за произнасяне по същество на жалбата. 

              Водим от горното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административният съд

 

О П Р Е Д Е Л И : 

                             

              ОТМЕНЯ протоколно определение от 01.02.2017г., постановено по н.а.х.д. № 421/2017г. по описа на РС - Балчик, с което е прекратено производството по делото.   

              ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество.        

              ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.  

 

 

                                                              

 

                                                                                                     2.