Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

243

гр. Добрич, 05.06.2017г.

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на тридесети май,през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                             ТЕОДОРА  МИЛЕВА 

при участието на прокурора МИЛЕНА  ЛЮБЕНОВА  и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия ГЕОРГИЕВА. кас.адм.дело № 118/ 2017г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от  АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

          С Решение № 14/ 17.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 408/2016 г.  РС  -Балчик е отменил наказателно постановление № В-0042566 от 18.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна, към дирекция “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите,с което на “Вест БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, област Добрич,ул.”Тунджа” № 8, представлявано от управителя С.Г.М., за нарушение на чл. 132, ал.1 от Закона за туризма ,на основание на чл.214 от Закона за туризма е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 (хиляда) лева .

          В законния срок, решението е обжалвано от Директора на Регионална дирекция със седалище Варна, към Дирекция “Контрол на пазара” при КЗП.В жалбата се твърди, че решението е постановено в противоречие със закона, при неправилно тълкуване и прилагане на процесуалните норми, в противоречие със събраните по делото доказателства.Твърди се също,че незаконосъобразен и неправилен е изводът на съда,че се касае за строго формално нарушение, което не уврежда по какъвто и да било начин интересите на потребителите и административнонаказателният орган е следвало да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.Законодателят е овластил наказващия орган да извърши преценка на събраните доказателства с цел прилагането на чл.28 от ЗАНН.В случая е преценил,че не са налице основания за маловажност,тъй като търговецът не е изпълнил задължението си да предостави предварителна информация,която в случая се изразява в поставяне на видно за потребителите място в обекта на удостоверението и категорийната символика, издадена за обекта. Иска от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди отмененото с него наказателно постановление.

          В  съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се представлява. Депозира писмено становище.

          Ответникът се  представлява от адв. К.С.,който оспорва жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата. Решението на районния съд е правилно и законосъобразна и като такова, следва да се потвърди.Преценката на районния съд за маловажност на случая е правилна.Съществувало е удостоверение за категория, но не е било поставено. Нарушението е първо за лицето, не са настъпили вредни последици, поради което случаят е маловажен.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му.Разгледана по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          За да отмени атакуваното наказателно постановление съдът е приел, че НП съдържа изискуемите по чл.57 от ЗАНН задължителни реквизити.Издадено е от оправомощен за това наказващ орган и в срока по чл.34,ал.4 от ЗАНН. Налице е съответствие между отразеното в НП и АУАН,въз основа на който то е издадено. Съдът е преценил,че визираното нарушение по чл.132,ал.1 от ЗТ, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството е доказано със събраните по делото доказателства като се установява,че на видно място в обекта е бил само единият елемент от символиката по категоризирането-табела с категорийна символика една звезда, удостоверението е приложено едва при проверка на документите т.е.,за обекта е съществувала валидна категоризация, но удостоверението не е било поставено на видно място в обекта. Съдът е взел предвид,че нарушението е за първи път.При проверката не са констатирани други нарушения и е преценил,че доводите на наказващия орган за липса на основания да се приложи чл.28 от ЗАНН са неправилни. В случая наказващият орган е следвало да не издава наказателно постановление, а да предупреди търговеца,че при повторно нарушение,ще му бъде наложено наказание.    

          Изводите на решаващия съд напълно се споделят от касационният състав. Обжалваното съдебно решение е правилно и законосъобразно.

          “Вест БГ” ЕООД-Балчик  е санкциониран за това, че на 26.07.2016г. в гр. Балчик, на алея Дамба,в обект ЗХР-Бистро при проверка е установено, че дружеството извършва туристическа дейност ресторантьорство.Няма на видно място и не се представи при поискване валиден документ за категоризация-временно удостоверение за  открита процедура по категоризиране, или удостоверение за открита категоризация.  В близост до входа е поставена табелата-част от категорийната символика 1* Бистро. Впоследствие търговецът е представил входящ индекс по предприети действия по категоризиране на обекта.          Наказващият орган е приел,че е нарушена разпоредбата на чл. 132,ал.1 от Закона за туризма  и на основание чл.214 от същия закон е наложил административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лв.

           Преценката на наказващия орган за прилагане на чл.28 от ЗАНН подлежи на съдебен контрол и в случая правилно решаващият съд е установил, че са налице условия случаят да се определи като маловажен и се приложи  нормата на чл.28 от ЗАНН. Тази преценка се прави с оглед на всички обстоятелства по делото,които характеризират деянието и дееца,вида на нарушението,начина на извършването му,вида и стойността на вредните последици, ако такива са настъпили,степента на обществена опасност на деянието, като се отчитат същността и целите на административното наказание. Съдът е коментирал,че нарушението е на просто извършване, но това не означава,че следва да бъде изключено от преценката за маловажност.Тази преценка напълно се споделя от касационната инстанция. Съгласно сочената за нарушена норма на чл.132,ал.1 от ЗТ, на категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта. Действително, удостоверението не е било поставено на видно място, но на такова място е била поставена категорийна символика 1* Бистро. Следователно на потребителите на заведението е била предоставена предварителна информация, при това в съотвествие с ал.4 на чл.132 от ЗТ съгласно който, надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти по ал. 1 не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.

          Предвид изложеното,касационният  състав преценява решението като постановено при спазване на материалните и процесуални норми, поради което същото следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/17.02.2017г. на Районен съд-Балчик, постановено по н.а.х.д.№ 408  по описа на съда за 2016 год.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                            1.

 

                                                                                                            2.