Р Е Ш Е Н И Е

 

170/ 28.04.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд,  в публично заседание на четвърти април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Дарина Витанова

ЧЛЕНОВЕ:         Нели Каменска

                                Милена Георгиева

при участието на секретаря, В.С. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Свилена Костова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 115 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич, подадена чрез *** – старши юрисконсулт срещу решение № 4/05.01.2017г., постановено по нахд № 288/2016г. по описа на Районен съд - Каварна, с което е отменено наказателно постановление № 08-0803075/129 от 09.06.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, с което на „***“ ЕООД гр.Каварна, ул.“***“ № 42 А, 13, вх.Б, ет.3, ап.6, представлявано от Д.И.Б. за нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № РД-07-8/13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция от 1 500  лева .

          В касационната жалба са изложени твърдения за незаконосъобразност на съдебното решение, поради противоречие с материалния закон - касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Твърди се, че съдът неправилно е тълкувал нормата на чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда. Оспорва се и констатацията на районния съд, че административнонаказващият орган неправило е приложил нормата на чл.414, ал.1 от Кодекса на труда.         По тези съображения моли решението да бъде отменено , а наказателното постановление да се потвърди.

          Ответникът, „***“ ЕООД гр.Каварна с писмено възражение от процесуалния му представител адв.И.Р.-ДАК, оспорва касационната жалба и моли решението на Каварненски районен съд да бъде оставено в сила.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е основателна, понеже не споделя становището на районния съд за прилагането на  нормата на чл.114а, ал.1 от КТ- след като работодателят е сключил договори по този ред, той е следвало да ги предостави за подпис на работниците си.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

          Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

          С обжалваното решение районният съд е отменил наказателно постановление № 08-0803075/129 от 09.06.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, с което на „***“ ЕООД гр.Каварна, ул.“***“ № 42 А, 13, вх.Б, ет.3, ап.6, представлявано от Д.И.Б. за нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № РД-07-8/13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция от 1 500  лева. Нарушението се изразява в това, че дружеството, в качеството си на работодател заверило в Инспекция по труда образци на трудови договори по чл.114а, ал.1 от КТ с четиринадесет работници, посочено поименно в НП и АУАН, но не им ги е предоставило за подпис преди постъпването им на работа на 22.04.2017г., когато същите били заверени да работят в лозов масив, в местността „Шабленски лозя“, стопанисват от „***“ ООД при проверка на инспекторите ***, ***, *** и ***. За проверката бил съставен протокол № ПР 1618927 от 30.05.2017г., в т. 5, от който е извършена констатацията, че непредоставянето за подпис на заварените работещи 14 работника на заверените в ИТ трудови договори е нарушение на чл.3, ал.1 от Наредбата по чл.114а, ал.1 от КТ. Предписания за отстраняване на това нарушение не е дадено.

          Съдът е приел, че фактическата обстановка, описана в АУАН и НП е установена по безспорен начин от събраните по делото доказателства, като в административното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да съставлява основание за отмяна на атакуваното постановление. За да отмени наказателното постановление съдът е приел, че в закона липсвало императивно правило за поведение и не било допуснато нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № РД-07-8/13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда. Разпоредбата на чл.114а, ал.1 от КТ предвиждала една правна възможност, която законодателят предоставил на преценката на работодателя- дали да сключи трудов договор по реда на чл.114а, ал.1 или по общия ред на чл.61 и сл. от КТ.

Тези изводи на районния съд са неправилни и не се споделят от настоящия състав на административния съд. Съгласно чл.114а, ал.1 от КТ, трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. От разпоредбата е видно, че договорът по чл.114а, ал.1 е вид срочен трудов договор с особеността, че е за един ден и сключването му е допустимо само за извършването на посочения вид работа в хипотезата на правната норма. Като вид трудов договор той не се отличава от другите видове трудови договори по отношение на задължението на работодателя да го сключи с наетия работник. Сключването на писмен трудов договор с работника преди постъпването му на работа е императивно изискване към работодателите. Законодателят не им е предоставил право да избират дали да сключат трудов договор или не. Работодателите нямат право да избират и дали да сключат договор по чл.61 и сл. Или трудов договор по чл.114а, ал.1 от КТ, тъй като вида на договора е в зависимост от извършваната работа и срокът, за който се наема работникът. Този извод произтича от нормите на чл.114а, ал.2 е ал.3 от КТ, тъй като те не допускат такъв вид договори да се сключват с един работник за повече от 90 дни в една календарна година, както и за професии, изискващи специална квалификация. Изрични в чл.144а, ал.3 от КТ работодателят е определил, че този вид договор може да се сключва „само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула“.

Нещо повече, законодателят е предвидил, че такъв вид трудов договор не може да бъде сключван от всеки работодател, а само от такъв, който е регистриран земеделски стопанин ( чл.3, ал.1 от Наредбата по чл.114а, ал.1 КТ.)

          Страните не спорят по установената по делото фактическа обстановка, а именно, че работодателят не е предоставил за подпис на работниците преди постъпването им на работа на подготвените от него, регистрирани в Инспекцията по труда и с внесени предварително осигуровки трудови договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда. Затова е безспорно, че е налице нарушение на императивното изискване, което е и основно за цялото трудово законодателство- преди постъпване на работа на работника да се предостави, за да бъде сключен писмен трудов договор. В конкретния случай е правилна направената от наказващия орган правна квалификация с твърдението, че е нарушена на нормата на чл.3, ал.1 от Наредбата по чл.114а, ал.1 от КТ. Съгласно цитираната разпоредба, трудовият договор по чл.2 (по чл.114а, ал.1 от КТ) се сключва между работник и работодател – регистриран земеделски стопанин .

          Настоящата инстанция споделя обаче констатацията на районния съд, че наказващият орган не е приложил правилно санкционната разпоредба на чл.414, ал.1 от КТ по силата на която е наложил на работодателя за извършеното нарушение имуществената санкция от 1 500 лв.

Видно от установените по делото факти, по които страните не спорят, налице са предпоставките нарушението да бъде определено като маловажно и да бъде санкционирано по реда за маловажните нарушения на трудовото законодателство, т.е. по чл. 415в, ал.1 от КТ, който предвижда, че за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв. Съдът не приема направеното от наказващия орган изявление в наказателното постановление за противното, т.е., че нарушението не може да бъде квалифицирано като маловажно, тъй като нарушението е неотстранимо.

Констатация за „неотстранимост“ на нарушението не съответства на доказателствата по делото. От доказателствата по делото се установява, че работодателят е представил на Д“ИТ“-Добрич, по повод проверката, 14 броя подписани от поименно установените от контролните органи работници трудови договори. От съдържанието на договори и съдържащите се върху тях разписки за получаване на трудово възнаграждение и внесени осигуровки се установява, че работниците са подписали трудовите си договори в 17,00 часа на същия ден, когато им е било и изплатено уговореното трудово възнаграждение. Наказващият орган не е съобразил обстоятелството, че от нарушението не са произтекли вредни последици за работници. Неподписването от работниците на предварително подготвените за тях трудови договори, по които работодателя предварително е внесъл и дължимите осигуровки- условие същите да бъдат регистрирани от Инспекцията по труда по чл.4, ал.4 от Наредбата, не е засегнало трудовите права на работниците. Същите са получили уговорените, съобразно предвиденото в договорите, възнаграждения в края на работния ден. В този момент и нарушението е отстранено, тъй като договорите са подписани от работниците без възражения, което говори , че същите не са имали уговорки с работодателя, различни от тези в договорите.

Разпоредбата на чл.415в, ал.2 от КТ определя кои нарушения на трудовото законодателства не са маловажни. Според цитираната норма, не са маловажни нарушенията на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1 и 2. В хипотезите на нормата не е споменато нарушението на чл.3, ал.1 от Наредбата по чл.114а, ал.1 от КТ. Поради установена в чл.46, ал.3 от Закона за нормативните актове, забрана за разширително тълкуване на санкционните норми, каквато е чл.415в, ал.2 от КТ, и щом нарушението по чл.3, ал.1 от Наредбата не е упоменато изрично, няма пречка  ако се констатиране на ниската му степен на обществена опасност и наличие на предпоставките по чл.415в, ал.1 от КТ, същото да бъде квалифицирано като маловажен случай на нарушение на трудовото законодателство.

 Според Тълкувателно решение № 3/10.05.2011г.г. по тълк.д. № 7/2010г. на ОСК на ВАС, административният съд има правомощието като касационна инстанция да преквалифицира нарушението, описано в наказателното постановление, като "маловажно нарушение" по смисъла на чл. 415в от Кодекса на труда.

          По изложените съображения настоящият състав намира, че следва да отмени като незаконосъобразно постановеното решение, а вместо него да постанови друго, с което да измени наказателното постановление с налагане на имуществена санкция за извършеното нарушение в размер на 100 лв.,на основание чл.415в, ал.1 от КТ. При определяне размера на санкцията съдът приема, че за да бъде съобразена с нормите на чл.27 ал.1-3 от ЗАНН, същата следва да е в минимално предвидения от закона (чл.415в, ал.1 от КТ) размер, поради особено ниската степен на обществена опасност на извършеното, поради добросъвестното поведение на работодателя преди извършване на нарушението и поради обстоятелството, че нарушението е  извършено за първи път.

          Така мотивиран на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд Добрич

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 4/05.01.2017г., постановено по нахд № 288/2016г. по описа на Районен съд - Каварна, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 08-0803075/129 от 09.06.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, с което на „***“ ЕООД гр.Каварна, ул.“***“ № 42 А, 13, вх.Б, ет.3, ап.6, представлявано от Д.И.Б., за нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № РД-07-8/13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция от 1 500 лв., КАТО ОПРЕДЕЛЯ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 100 / сто/ лева, на основание чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: