П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 23.03.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесети и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря М.М., сложи за разглеждане, докладваното от председателя  Административно дело № 112, по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А.М.Б., редовно призован, явява се лично и с АДВ.М.К., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

ОТВЕТНИКЪТ - ОБЩИНА ШАБЛА, редовно призована, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ - ОБЩИНСКА СЛУЖБА “ЗЕМЕДЕЛИЕ”–ШАБЛА, редовно призована, не се представлява.

 

по хода на делото

АДВ.К.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 от ГПК във връзка с чл144 от АПК докладва делото:

Постъпила жалба от А.М.Б.,***, срещу ОС“Земеделие” - Шабла и община Шабла.

В жалбата се излагат твърдения, че се обжалва мълчалив отказ на ОС “Земеделие” - Шабла и община Шабла. Излагат се обстоятелства, във връзка с процесната земеделска земя. Твърди се, че се обжалва и изричен отказ с изх.№РД-0528/15.02.2017г. Сочи се, че същите са неправилни и моли съдът да бъде отменен мълчаливият отказ и изричният отказ и да се задължена ОС “Земеделие” – Шабла и община Шабла да завършат започната процедура от 2007г. за закупуване на имот 016001 в землището на гр.Шабла.

Постъпил е писмен отговор от община Шабла, в който се твърди, че е налице изричен отказ за завършване на процедурата за оземляване, като се счита, че подадената жалба е допустима и основателна. Излагат се съображения в тази насока от община Шабла и се представят доказателства.

На 16.03.2017г. са постъпили изискани от ОС “Земеделие” - Шабла доказателства по делото.

АДВ.К.: Поддържаме жалбата. Обжалваме и двете. И мълчаливият отказ и писмото, получено след пускане на жалбата.

СЪДЪТ, с оглед постъпилата жалба и изразеното становище в днешно съдебно заседание, намира за установено следното:

Съгласно чл.20 ЗСПЗЗ, Общинската служба “Земеделие и гори” е компетентният административен орган, извършващ оземляване. Това е органът, чието волеизявление по исканията за оземляване, както при първоначално подадена молба, така и при преминаване от един вид оземляване към друг, респ. отказите за това, т.е. е налице ИАА, който на основание чл.21, ал.3 от ЗСПЗЗ подлежи на проверка за законосъобразност по реда на чл.14 от същия закон.

С разпоредбата на §.19, ал.1 от ПЗР на АПК, индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му, както и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от Министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождението на имота, по реда на АПК. Настоящият състав приема, че производството попада в хипотезата на §.19, ал.1 ЗИД АПК, регламентираща подсъдността на делата, образувани по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. По силата на цитираната разпоредба пред административния съд следва да се развие единствено касационното производство.

Подсъдността е абсолютна положителна процесуална предпоставка. Тя обуславя надлежното упражняване на правото на жалба спрямо сезирания съд и е условие за нейната допустимост, тъй като тя овластява и задължава съда да реши правния спор.

При така изрично определената подсъдност на споровете, касаещи ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, то настоящото производство пред Административен съд - Добрич следва да бъде прекратено, а жалбата изпратена на компетентния съд, Районен съд - Каварна.

СЪДЪТ, мотивиран от гореизложеното и на основание чл.135, ал.5 от АПК

    О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №112/2017г. по описа на Административен съд – Добрич.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Каварна.

Определението не подлежи на обжалване.

ДЕЛОТО приключи в 14:09 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 23.03.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: