ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 10.04.2017 г.

 

 

ДОБРИЧКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на десети април, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: И.Д.

Сложи на разглеждане докладваното от съдия Силвия Сандева  адм.дело № 108 по описа на съда за 2017 година.

 

                            На второ четене  в 14 : 02 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ЕТ „КРАСИ 63-И.Д.“, редовно призован, не се явява, представлява се от АДВОКАТ М.К., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАВАРНА, редовно призован, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед на редовното призоваване на страните счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Производството по делото е по реда на чл.145 и сл. от АПК и е образувано по жалба на ЕТ “КРАСИ 63-И.Д., уточнена с писмена молба с вх. № 563 от 14.03.17г., срещу заповед №96/10.02.17г. на кмета на община Каварна, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.91, ал.1 от АПК, е отменена заповед №48 от 25.01.2017г. на кмета на община Каварна.

 В жалбата и в допълнителната уточняваща молба се излагат  подробни съображения за неправилност на оспорената заповед, поради неправилно приложение на чл.91 от АПК и липса на фактическите обстоятелства, послужили като основание за издаване на  заповедта.

Твърди се, че органът не е бил сезиран с жалба от заинтересовано в процеса лице, поради което и за него не е възникнало субективното право да преразгледа заповедта си от 25.01.17г.

Излагат се доводи, че не е извършена проверка на обстоятелствата, посочени в жалбата на третото лице. Не е изискано становище на ВиК, на Пожарна безопасност и защита на населението, както и на Агенция „Пътна инфраструктура“ за установяване на това какви съоръжения са разположени в процесния имот и ще бъде ли затруднено обслужването им, както и видимостта на участниците в пътното движение от поставянето на преместваем обект в имота.

Сочи  се, че изложените в оспорената заповед фактически основания се явяват неотносими към прилагането на посочената в нея правна норма, както и че с издаването на заповедта административният орган е упражнил правото си да отмени издаден от него административен акт не за осъществяване на интереса, за който това право е установено в закона.

По изложените съображения се иска отмяна на оспорената заповед като издадена в противоречие  с материалния закон и неговата цел.

По отношение на доказателствата е поискано да се изискат от  ВиК, Инспекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и Агенция „Пътна инфраструктура“ сведения за изнесените в обжалваната заповед обстоятелства, послужили като мотиви за издаването й.

По делото е постъпила административната преписка по случая, както и писмен отговор от страна на кмета на община Каварна, с който се оспорва допустимостта и основателността на жалбата.

Към писмения отговор са приложени две становища, едното от арх. Камен Жейнов - главен архитект на община Каварна, и другото от кмета на с. Българево, община Каварна.

АДВ. К.: Във връзка с постъпилите документи по кориците на делото и с известния вече факт, че става въпрос за публична общинска собственост, заповедта, която обжалваме и която отменя предходната заповед всъщност се явява незаконосъобразна не заради въведените от това становище доводи, а чисто от процедурна и процесуална гледна точка, т.к. не е спазена процедурата за разглеждане на това искане от ОбС и съответно с вземане на решение от него, т.е. се обезсмисля настоящият процес.

Във връзка с това, което казах, си оттеглям жалбата срещу въпросната заповед.

Предвид на така направеното изявление, както и на основание чл.155 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “КРАСИ 63-И.Д.“ срещу заповед №96/10.02.17г. на кмета на община Каварна.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №108/2017г. по описа на АС-Добрич.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника.

Делото приключи в 14:14 часа.

Протоколът е изготвен на 10.04.2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: