П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 09.05.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на девети май, две хиляди и седемнадесета година, във ІІ-ри касационен състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                          ЧЛЕНОВЕ:1. СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                   2. ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на секретаря И.Д., сложи на разглеждане, докладваното от съдия Теодора Милева, административно дело №107 по описа за 2017 година.

 

На именно повикване  в 13:00 часа се явиха:

ПРОТЕСТИРАЩА СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ, редовно призована,  представлява се от ПРОКУРОР МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА.

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧ, редовно призован, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА протест на Окръжна прокуратура, подаден чрез прокурор Милена Любенова, с който се настоява, че в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата, на територията на община Добрич, приета на заседание на ОбС – гр. Добрич, с решение №14-2, по протокол № 14 от 29.11.16г., влязло в сила на 01.01.17г., се съдържат разпоредби, които се намират в противоречие със законови от по-висок ранг.

Настоява се да бъдат отменени чл.26, ал.2, чл. 27, ал.11 и  чл.31, ал.4 от Наредбата, т.к противоречат на материално-правни разпоредби, а именно чл.9б, чл.81 и чл.92 от ЗМДТ, както и на чл.3, ал.2 и т.3 и т.4, чл.7, чл.55 и чл.56 от ЗПУО, т.к с тях се нарушават основни правни принципи, посочени в последния.

С разпореждане на съдия докладчика е изискана преписката, във връзка с оспорената разпоредба, като с вх. №528 от 07.3.17г. са изпратени надлежно заверени копия, подробно изброени в придружителното писмо.

С писмо вх. №1016 от 04.05.17г. е изразено отстрана на ответника становище по протеста на Окръжна прокуратура Добрич и се настоява, че не е налице правен интерес по оспорване на посочените в протеста разпоредби, т.к към момента те са изменени. Заявява се, че съответните текстове са изменени с решение на ОбС - Добрич от 25.4.17г., като е приложен протокол от заседание на Общинския съвет от 25.4.17г. и, съответно решение №19-41, с което са изменени разпоредбите в смисъла, в който е посочено от Окръжна прокуратура Добрич. Представена е извадка от наредбата с изменените разпоредби.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат доказателствата, представени от ОбС, няма да сочим нови. Считаме, че протестът ни е основателен, но предвид обстоятелствата, протестираните разпоредби от Наредбата са изменени в контекста на становището на Окръжна прокуратура - Добрич, са налице основания за прекратяване на производството, като моля да бъдат присъдени в полза на Окръжна прокуратура разноските, които е направила, във връзка със заплащането на такса за обнародване в ДВ.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРЛАГА писмените доказателства по делото: извлечение от интернет страницата на община гр. Добрич от публикацията на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата, на територията на община Добрич за публично обсъждане, дневен ред на заседание на ОбС – гр. Добрич №14, проведено на 29.11.16г., докладна записка от Йордан Йорданов- кмет на община  - гр. Добрич, относно приемане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата, на територията на община Добрич, решение №14-2 от 29.11.16г. на ОбС – гр. Добрич, извлечение от протокол №14 от 29.11.16г. на ОбС – гр. Добрчи / по т.2 то дневния ред/, Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата, на територията на община Добрич, извадка от публикации във в-к “Нова добруджанска трибуна” – бл.228 от 08.12.2016г. и бр.229 от 09.12.2016г., протокол  №19/25.4.17г., от заседание на Общинския съвет, решение №19-41/25.04.17г., извадка от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата, на територията на община Добрич с изменените разпоредби.

Съдът, като взе предвид, че с Решение № 19 - 4 от заседание на Общински съвет – община град Добрич, проведено на 25.04.2017 г., са  изменени оспорените разпоредби  от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община град Добрич, като е приведена в съответствие с нормите от по- висок ранг, както и изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич, счита, че е налице хипотезата на чл. 156, ал.1 от АПК – оттегляне на оспорения акт.

С оглед на това и на основание чл.159, т. 3 от АПК протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изрично стореното в тази насока искане от страна на представителя на Окръжна прокуратура Добрич и на основание чл.143, ал.2 от АПК, на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно сумата от 35 лв. за обнародване на оспорването в Държавен вестник.

С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№488 от 01.03.2017 г. на Окръжна прокуратура – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 107/ 2017г. по описа на Административен съд -  Добрич.

ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Добрич да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/.

Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението от ответника.

Делото приключи в 13:11 часа.

Протоколът е изготвен на 10.05.2017 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                    2.

 

 

 

СЕКРЕТАР: