Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 174/ 02.05.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Добрички административен съд,  в публично заседание на четвърти април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Дарина Витанова

ЧЛЕНОВЕ:          Нели Каменска

                                 Милена Георгиева

при участието на секретаря, В.С. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Свилена Костова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 105 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция “Медицински одит“ представлявана от проф.д-р Златица Петрова- изпълнителен директор срещу решение № 537/01.12.2016г., постановено по нахд № 1190/2016г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 27-65-1 от 07.07.2016г. на изпълнителния директор на ИА“Медицински одит“, с което на Р.Д. **** за нарушение по 1.6, ниво 3, т.7.1 от Наредба № 24 /07.07.2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“, на основание чл.116б, ал.1 във вр. с чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения, е  наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 500 лв.

          В касационната жалба са изложени твърдения за незаконосъобразност на съдебното решение, поради противоречие с материалния закон - касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Изразява се несъгласие с изложените от районния съд мотиви, , че съгласно предишната редакция на чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения единственото лице, което може да бъде санкционирано за нарушение на медицински стандарт „Психиатрия“, е лечебното заведение. Счита, че субекта на административно-наказателната отговорност е правилно определен от наказващият орган, безспорно е установено извършването на нарушението и затова съобразно предвиденото от законодателя в чл.116б, ал.1 от ЗЛЗ д-р Р. **** е санкционирана. По тези съображения, подробно изложени  касационната жалба, моли решението да бъде отменено, а наказателното постановление да се потвърди.

          Ответникът, Р.Д.И., в писмено становище оспорва касационната жалба. Счита, че наказващият орган се е позовал на несъществуващи към момента на извършването на нарушението правни норми, че неправилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на д-р Р. ****, тъй като отговорност следвало да понесе лицето, което не е положило подпис. Моли решението на районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е неоснователна, а решението –законосъобразно, тъй като към датата на извършване на нарушението адресат на задължението по чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения е самото лечебно заведение, а не медицинските специалисти, които работят в него. Разпоредбата на чл.116б от ЗЛЗ била нова, създадена след извършване на нарушението, поради което неправилно е била приложена.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

          Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

          С обжалваното решение районният съд е отменил наказателно постановление № 27-65-1 от 07.07.2016г. на изпълнителния директор на ИА“Медицински одит“, с което на Р.Д. **** за нарушение по 1.6, ниво 3, т.7.1 от Наредба № 24 /07.07.2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“, на основание чл.116б, ал.1 във вр. с чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения, е  наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 500 лв. Видно от мотивите на наказателното постановление, нарушението се изразява в това, че в "Център за психично здраве д-р П. С.-Добрич" ЕООД, гр.Добрич, д-р Р.И. е приложила на 16.09.2015г. мерки за временно физическо ограничаване (фиксация с колани за ръцете и краката) спрямо пациента ****, на 51г., с приемна диагноза „Параноидна шизофрения“, приета на  12.09.2015г. по спешност, но в предоставената медицинска документация липсвал подпис поне на още един член от екипа, които да потвърди състоянието и поведението на пациентката, необходимостта от спешна намеса. Това, според административнонаказващия орган е нарушение, извършено от д-р ****, на правилото по медицински стандарт „Психиатрия“ - 1.6 Нива на третиране на пациенти с рисково поведение, ниво 3 „Психиатър в стационар“, т. 7.1, която е със следното съдържание: "При използване на средства за физическо ограничаване, лекарят вписва в медицинската документация (ИЗ) подробен декурзус/протокол с описание на: състоянието и поведението на пациента; необходимостта от спешна намеса; приложените средства, методи, медикаменти и дозировки. Този протокол се подписва поне от още един член на екипа".

За да отмени наказателното постановление районният съд е приел, че административнонаказващият орган е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, като не се е съобразил с нормата на чл. 3, ал. 1 от ЗАНН, според която за всяко административно нарушение се прилага този нормативен акт, който е действал към момента на извършването му, освен ако последващото изменение не е по-благоприятно за нарушителя (чл. 3, ал. 2 от ЗАНН ). Съдът е преценил, че към датата на извършване на нарушението, 16.09.2015г., в действащата редакция на чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения, било посочено, че лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента, които стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването. Едва с изменението в ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г. разпоредбата е допълнена, като е посочено, че дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Съдът е изложил мотиви, че към датата на извършване на нарушението законодателят е вменил задължение за спазване на медицинските стандарти само на болничните заведения и към този момент физическите лица - медицински и други специалисти не са били задължени по силата на тази норма.

Настоящата инстанция споделя тези изводи на районния съд, с изключение на становището, че физическите лица –медицински специалисти, които осъществяват дейностите по медицинските стандарти, нямали задължението да ги спазват. Задължението за спазване на медицинските стандарти е както за лечебните заведения, така и за медицински специалисти- физически лица, и както за лицата, осъществяващи извънболнична медицинска помощ, така и за тези, осъществяващи болничната медицинска помощ, независимо дали са лечебни заведения или физически лица. Поради законодателни пропуски обаче към датата на извършване на деянието, 16.09.2015г., не е била предвидена възможност да се ангажира административно-наказателната отговорност на всички задължени за спазване на медицинските стандарти лица. Преди изменението публ. в ДВ бр.72/18.09.2015г. Закона за лечебните заведения не предвижда ангажиране на отговорността на физическите лица – медицински специалист за нарушение на разпоредбите на утвърдените медицински стандарти при извършване на болнична помощ,  независимо от това, че те съща са били длъжни да ги спазват. Към 16.09.2015г. е действала санкционната норма на чл.116а, в редакцията й изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., която е гласяла следното: „Лечебно заведение, което извършва дейност по болнична медицинска помощ в нарушение на утвърдените медицински стандарти, се наказва с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.“ Едва с изменението на закона, публ. в ДВ бр.72 от 18.09.2015г., но след датата на извършване на нарушението, е създадена новата разпоредба на чл.116б от Закона за лечебните заведения, която предвижда възможност за ангажиране на административнонаказателната отговорност и на физическите лица-медицински специалисти, които извършват дейност в лечебните заведения. По неизвестни причини законодателят е разграничил лицата, носещи административно-наказателна отговорност за нарушаване на утвърдените медицински стандарти, в зависимост от това дали осъществяват извънболнична медицинска помощ ( чл.115, чл.115а ) или болнична медицинска помощ ( чл.166 и чл.116а) и дали осъществяват дейност в лечебно заведение по чл.10 от ЗЛЗ ( чл.116б, ал.1), както и дали лечебното заведение от посочените в чл.10 (чл.116б, ал.2). Докато за лицата по извънболничната медицинска помощ е предвидена административно-наказателната отговорност и преди изменението на закона, то за втората категория е била предвидена административно-наказателна отговорност само за лечебните заведения. С новата разпоредба на чл.116б от ЗЛЗ, публ. ДВ бр.72/18.09.2015г. се предвижда, че и лицата, осъществяващи болнична помощ в лечебно заведение по чл.10 от ЗЛЗ, каквото качество има административно-наказаната д-р ****, носи административно-наказателна отговорност. Към момента на извършване на деянието обаче, тази норма не е била в сила, тъй като е публикувана два дни по-късно.

По тези съображения настоящата инстанция намира, че решението на районния съд е правилно, съобразено е с нормата на чл.3, ал.1 от ЗАНН и забраната, установена в чл.46, ал.3 от Закона за нормативните актове, за разширително тълкуване на санкционни разпоредби. Същото следва да бъде оставено в сила.

          Така мотивиран на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд Добрич

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 537/01.12.2016г., постановено по нахд № 1190/2016г. по описа на Районен съд – Добрич.

Решението е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: