Р      Е      Ш      Е      Н     И      Е

 

№ 191

гр. Добрич, 15.05.2017год.

 

 

          Добричкият административен съд в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и пети април,през  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА  ВИТАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:           МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                      ТЕОДОРА  МИЛЕВА 

 

с участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и  секретар В. САВДЕВА, изслуша докладваното от съдия М.Георгиева КАД № 102/ 2017год.,и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба на Т.Д.С. ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Д.Д.,срещу решение № 72/28.11.2016 год. на РС-Генерал Тошево, по н.а.х.д. № 285/2016 год.,с което е потвърдено НП № 262/03.10.2016 год. на   Началника на Митница Варна.С наказателното постановление на касатора е наложена глоба в размер на 1000 лева и отнемане в полза на държавата на стоката, предмет на нарушението.

          Касаторът  твърди,че решението е неправилно и незаконосъобразно. При съставянето на АУАН са налице съществени нарушения на процесуалните правила.Актосъставителят не е описал какви веществени доказателства изземва. Свидетелят при съставянето на акта е участвал в производството,като е съставил протокол за доброволно предаване на цигарите,което е съществено нарушение. Настоява,че първоинстанционният съд е постановил решението без да има всестранно и пълно изследване на всички факти и обстоятелства на всички фази от административнонаказателното производство,съгласно ЗАНН. Иска  от съда да постанови решение,с което да отмени оспорваното решение на районния съд и постанови друго по същество,с което да отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв.Д. Д..

          Ответникът се представлява от юрисконсулт Шулева, която оспорва жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура-Добрич дава заключение,че жалбата е неоснователна.По делото е установено,че касаторът е държал акцизни стоки-тютюневи изделия без бандерол,с което същият е осъществил състава на административното нарушение по чл.123,ал.1 от ЗАДС поради което, наказващият орган правилно и законосъобразно е ангажирал отговорността му. В хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.Решението  на РС-Генерал Тошево е законосъобразно и  следва да се потвърди.

          Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

          Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал. 1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

          Районният съд е сезиран с жалба от  Т.Д.С.  срещу НП № 262/03.10.2016 год. на   Началника на Митница Варна с което за нарушение на чл.123,ал.1 от ЗАДС му е наложена глоба в размер на 1000 лева и отнемане в полза на държавата на стоката, предмет на нарушението.

          Съдът е приел, че в административно-наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на ЗАНН и ЗАДС при съставяне на акта и НП, които да обуславят отмяна на постановлението.Същото е издадено по предвидения от закона ред, от компетентен орган и в кръга на неговите правомощия. Спазени са формата и производството по  издаване на  наказателно постановление.По отношение на нарушението съдът е приел, че същото е безспорно доказано от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Приел е също така,че законосъобразно за извършеното нарушение наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на Т.С..  

          Нарушението било установено  на 03.08.2016 год., на която дата,служители на РУ-Генерал Тошево,при ОД на МВР-Добрич извършили проверка в дом, собственост на санкционирания,нахощящ се в с.Великово,община Ген.Тошево, във връзка с подаден сигнал за извършено престъпление.При проверката се установило количество от 7 бр.кутии с надпис „Rosseman“ с по 20 къса цигари всяка и една кутия с 18 къса цигари,общо 158 къса.За установеното нарушение   бил съставен АУАН.В акта С.  записал,че  закупил цигарите за лична употреба. Същият предал доброволно цигарите на полицейските служители,за което бил съставен Протокол за доброволно предаване от 03.08.2016г. Дал и писмени обяснения. По случая била образувана прокурорска преписка. Видно от всички приобщени по делото писмени доказателства се установява,че съставеният протокол за предаване на цигарите не е за административно наказателното производство,което се провежда по ЗАНН, а за производство по НПК и цели събиране на доказателства относно извършено престъпление по чл.234,ал.1 от НК.След прекратяване на досъдебното производство преписката, в която се съдържа и протокола, е предадена по надлежния ред на компетентния административен орган.

           Предвид гореизложеното,неоснователно е възражението,че протокола за предаване на цигарите е изготвен от П.Маринов в качеството му на свидетел на установяване на нарушението.Неоснователно,като противоречащо на събраните по делото доказателства, е и твърдението,че първоинстанционният съд е постановил решението си без да има всестранно и пълно изследване на всички факти и обстоятелства на всички фази от административнонаказателното производство,съгласно ЗАНН. По делото се съдържат доказателства относно всички фази на производството по случая от неговото установяване,през досъдебната фаза, до предаването му по надлежния ред на Митница Варна. Всички те подробно са описани в обстоятелствената част на наказателното постановление , както са описани всички действия,извършени от съответните компетентни служители.

          Настоящият състав напълно споделя изводите на решаващия съд.Съдът е събрал и обсъдил  всички относими за случая доказателства.Вътрешното му убеждение е  формирано в съответствие с принципите на чл.14 НПК, като е сторено необходимото за разкриване на обективната истина.

          Касационният състав приема, че в производството по издаване   на  НП  не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Нарушението е безспорно доказано.При преценката си на атакуваното НП съдът не е допуснал нарушение, съставляващо отменително основание по чл.348, ал.1, т.3 от НПК, предвид което,касационната жалба следва да бъде оставена без уважение,а решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното и на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 72 от 28.11.2016г. на Районен съд Генерал Тошево, постановено по н.а.х.д.№ 285 по описа на съда за 2016г.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                         1.

 

 

                                                                                                         2.