Р Е Ш Е Н И Е

№ ………….
Добрич,
17. 05. 2017   год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


           Административен съд-Добрич, в открито съдебно заседание на втори май две хиляди и седемнадесета година, ІІ-касационен състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: Дарина Витанова

                                                                                                     Нели Каменска

 

при секретаря И.Д. и с участието на прокурора Веселин Вичев изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова касационно административно дело № 100/ 2017 год.

 

Производството е по чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е  по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич Веселин Вичев срещу Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Каварна, приета с решение № 183 на Общински съвет Каварна, взето с протокол № 15/ 25. 11. 2016 год. в частта й относно разпоредбите  на чл. 18, ал. 3 и чл. 36. В протеста се сочи, че първата атакувана разпоредба изисква, че при записване в общинска детска градина родителят/настойникът следва да представи като задължителен документ и документ за платена такса в общинските детски градини на територията на Община Каварна за децата от семейството, настанени в детски градини. В чл. 36 от Наредбата е регламентирано, че при преместване от една детска градина в друга задължително се издава удостоверение за платени такси за ползване на детската градина, изчислени по реда на Наредба № 3 за определянето и администратирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна, като изрично е посочено, че не се приема дете в другата детска градина на територията на общината без съответния документ.С протеста се настоява, че тези разпоредби влизат в колизия със законови разпоредби от по – висок ранг. В чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ са посочени услугите, които общината е длъжна да предостави, включително и услугите по б.”б” и “в”-ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги и за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности. Задължителният характер на предоставянета услуга е пречка за местния орган на власт да се “освободи” от това си задължение само поради неплащане на такса. Изложено е и съображение, че в ЗМДТ е уреден специален ред за принудително събиране на неплатените такси ведно със законните лихви върху тях и е недопустимо едно неправомерно поведение да предизвиква повече от една неблагоприятна последица – отказ за записване на детето в детска градина и заплащане на лихви за забава. Атакуваните текстове от Наредбата противоречат на основни права и принципи, залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование, а именно, равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и всеки ученик; равнопоставеност и недопускане на дискриминация; право на образование за всеки. Иска се да бъдат отменени атакуваните разпоредби като незаконосъобразни. Претендира се присъждане на направените разноски по делото.

В съдебно заседание, протестиращият, редовно призован, се явява прокурор Вичев, който поддържа протеста на изложените в него основания.

Ответникът – Общински съвет при община Каварна, редовно призован, не изразява становище.

Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е основателен по следните съображения:

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Каварна е приета с решение № 183 на Общински съвет Каварна, взето с протокол № 15/ 25. 11. 2016 год. От страна на Общински съвет Каварна е изпратена преписката, въз основа на която е издадено цитираното решение на общинския съвет. Видно от извлечение от интернет страницата на Община Каварна, проектът на Наредбата е публикуван на 29. 08. 2016 год. Проектът на Наредбата е разгледан на заседание на Комисията по духовни дейности-образование, култура и проблеми с младежта, проведено на 17. 10. 2016 год. и на заседание на Комисията по законност, етика и установяване на конфликт на интереси, проведено на 18. 10. 2016 год., които са дали своите становища. Видно от протокол № 15 от заседание на Общински съвет-Каварна, проведено на 25. 10. 2016 год. наредбата е приета с единодушие от всички общински съветници. С оглед тези съображения съдът намира, че оспорените разпоредби са част от валиден нормативен административен акт, приет при липса на съществени нарушения на процедурата по приемането му, действащ към момента на оспорването.

При преценката за съответствието на оспорените разпоредби с материалния закон съдът счита, че те противоречат на нормативен акт от по – висока степен, в какъвто смисъл протестът се явява основателен. Това е така, защото:

Текстът на чл. 18 от Наредбата гласи следното: При записване родителят/настойникът представя следните задължителни документи: /1/ попълнено заявление по образец/предоставя се от директора на детската градина/; /2/ представят се оригинал на удостоверението за раждане на детето, като ксерокопието остава в детското заведение; /3/документ за платена такса в общинските детски градини на територията на община Каварна за децата от семейството, настанени в детски градини. Касационният състав намира, че текстът на ал. 3 от разпоредбата не е достатъчно ясен. Не е ясно каква такса се визира да е платена като условие за записване на детето в детската градина- такса, отнасяща се за детето, което подлежи на записване или такса за други деца от семейството, които вече са записани в детски градини на територията Община Каварна. Текстът не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове, съгласно който разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно, което самостоятелно основание за отмяната му. Вън от гореизложеното, ако се приеме, че при първоначално записване на детето в детска градина следва да бъде заплатена такса за него, то следва, че таксата е дължима преди предоставянето на услугата, което е в противоречие с текст от друга наредба на Община Каварна. Съгласно чл. 91 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна таксите за детска градина се внасят в общинския бюджет до 10-0 число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Текстът на чл. 36 от Наредбата гласи следното: При преместване от една детска градина в друга задължително се издава удостоверение за платени такси за ползване на детската градина, изчислени по реда на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна. Не се приема дете в друга детска градина на територията на общината без съответния документ.

И двата атакувани текста от Наредбата са в противоречие с принципите на образованието, залегнали в чл. 3, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и възпроизведени в чл. 3 от общинската наредба. Регламентираните в  текстовете от Наредбата изисквания за погасяване на финансови задължения на родителите на детето като условие за неговото записване в детска градина, респ. за преместване от една детска градина в друга накърняват достъпа на детето до предучилищно образование в противоречие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, т. 1 от общинската наредба;   накърняват интересите на детето в противоречие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, т. 2 от общинската наредба; накърняват принципа за равен достъп до качествено образование на всяко дете /чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, т. 3 от общинската наредба/;създават условия за неравнопоставеност и допускане на дискриминация в противоречие с принципа на чл. 3, ал. 2, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, т. 4 от общинската наредба.

В чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено задължително предучилищно образование за децата, навършили 5 годишна възраст. Същият текст е възпроизведен в чл.5, ал. 2 от Наредбата. С поставянето на изисквания в атакуваните тестове от Наредбата за погасяване на финансови задължения на родителите на детето като условие за неговото записване в задължително предучилищно образование Община Каварна на практика “абдикира” от основни свои задължения по изпълнение на единната държавна образователна политика.

Съгласно чл. 6, ал. 1, б. “в” и “г” от Закона за местните данъци и такси, таксите за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги и таксите за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности са местни такси, които се събират по реда на ДОПК /чл. 9б от ЗМДТ/. Законодателно е уреден реда, по който се събират неплатените такси за ползване на детски градини. С атакуваните текстове от Наредбата, с които се поставя изискването за заплащане на такса за детска градина като условие за записване в детска градина на детето или за преместването му от една в друга детска градина  се предвижда друг ред за събирането им, различен от законоустановения такъв. Недопустимо е с подзаконов нормативен акт да се регламентира ред за събиране на публични вземания, различен от реда, установен от съответния закон.

 Посочените по – горе оспорени текстове от Наредбата следва да бъдат отменени като противоречащи на материалния закон.

Установената материална незаконосъобразност на текстовете от наредбата е основание за отмяната им по смисъла на чл. 146, т. 4 във  връзка с чл. 196 от АПК.

Предвид изхода на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура – Добрич направените съдебни разноски в размер на 35. 00 лв. /тридесет и пет лева/, представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р Е Ш И:

                ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 18, ал. 3 и чл. 36 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Каварна, приета с решение № 183 на Общински съвет Каварна, взето с протокол № 15/ 25. 11. 2016 год.

ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1…………………

.

                                                                         2…………………..