О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………….

Добрич, 10.03.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


          Административен съд - Добрич, в закрито съдебно заседание на десети март две хиляди и седемнадесета година, ІІ едноличен състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 97/ 2017 год. по описа на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по чл. 99 и сл. от АПК, като съгласно чл. 103, ал. 3 от АПК отказът да се допусне възобновяване се оспорва по реда на глава десета, раздел ІV от АПК и на основание чл. 199 АПК жалбата се разглежда в закрито заседание

Образувано е по жалба вх. № 448/ 23.02.2017 г. от  Домарин“ ЕООД, ЕИК 124700097, адрес: Добрич, бул. „България“ № 15, вх. А, ет. 4, ап. 18, представлявано В.Р., срещу Решение № 2/ 20.01.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич в частта, в която е отказано възобновяване на административното производство.

С решението си административният орган е оставил без разглеждане жалбата на управителя на дружеството срещу Разпореждане № 82/ 02.08.2016 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КСО при ТП на НОИ Добрич и е отказал възобновяване на административното производство по издаване на Разпореждане № 82/ 02.08.2016 г.

Оспорващият сочи, че обжалва отказа за възобновяване, като счита актът за неправилен и излага съображения в тази насока.

С жалбата се иска да бъде отменено оспореното Решение и да бъде постановено възобновяване на производството по издаване на Разпореждане № 82/ 02.08.2016 г. Прави се искане да бъде изискано досъдебното производство № 2920/2014 г. на ОП – Русе и да бъде допуснато до разпит длъжностното лице, издало разпореждането.

Ответникът е изпратил с жалбата преписката по оспорения акт, като в изпълнение на Определение № 80/ 06.03.2017 г. е изпратил жалба № 9188-14/ 22.12.2016 г. на „Домарин“ ЕООД, която е липсвала сред материалите по преписката, ведно с приложенията към нея. Уведомил е с придружителното писмо съда, че няма извършени действия по реда на чл. 103, ал. 1 АПК и по чл. 198, ал. 1 АПК. Не е изразил становище по жалбата.

Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид представените по делото доказателства и изричното изявление на ответника в писмо вх. № 540/ 09.03.2017 г., приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 197, във връзка с чл. 103, ал. 3 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество, е основателна, но не по изложените в нея мотиви.

С Разпореждане № 82/ 02.08.2016 г. длъжностното лице е приело декларираната злополука вх. № 9188/ 29.12.2014 г. на ТП на НОИ – Добрич от осигурителя „Домарин“ ЕООД, станала с Е.А.М., ЕГН **********, на 25.12.2014 г., за трудова и е уведомило осигурителя за това. В мотивите към Разпореждането е посочено, че внезапното увреждане, причинило смъртта, е настъпило през време на извършваната работа и при действия, които са във връзка с нейното изпълнение. Не е указано в акта от какви доказателства се черпи този извод. За Разпореждането дружеството е уведомено на 08.08.2016 г., видно от приложеното по делото известие за доставяне (л. 117), с оглед на което и на основание чл. 117 КСО, на 23.08.2016 г. Разпореждането е влязло в сила. По делото не се спори, че същото не е било обжалвано в предвидения от закона срок.

С молба вх. № 9188-14/ 22.12.2016 г. на ТП на НОИ – Добрич управителят на дружеството – осигурител е оспорил квалифицирането на смъртта на лицето като трудова злополука и е поискал да бъде отменено Разпореждането, като в петитума на искането е поискал преразглеждане на акта.

Директорът на ТП на НОИ – Добрич, с оглед изписването в началото на искането „за отмяна“, правилно е възприел същото първо като жалба и я е оставил без разглеждане поради просрочие. На следващо място, с оглед искането за преразглеждане като петитум, правилно е възприел искането като такова за възобновяване по смисъла на чл. 99 от АПК. С решението си е приел, че „новите обстоятелства и документи“, на които се позовава молителят, по презумпция следва да са му били известни и е отхвърлил искането. Не е обсъдил дали тези нови обстоятелства и документи са били взети предвид в административното производство при издаване на разпореждането, доколкото със Заповед № 1/ 19.06.2015 г. е било спряно производството по квалифициране на декларираната злополука до получаване на резултатите от образуваното съдебно производство № 2UT2/151 от прокуратурата на гр. Кремс. За спирането са уведомени и наследниците, и осигурителят. Липсва по преписката заповед за възобновяване на административното производство след спирането му на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, но от писмо вх. № 9188-12/ 29.07.2016 г. на ТП на НОИ – Добрич (л. 108) е видно, че по преписката са получени Постановление за прекратяване на наказателното производство от 24.06.2016 г. и Постановление за поправка. Липсва информация дали органът е разполагал със заверения превод на Протокола за съдебна аутопсия и експертизата, на които се позовава страната. Органът не е изискал информация от ОП – Русе дали е уведомяван осигурителят за резултатите от разследването и кога е сторено това. Същевременно с оглед изричното му писмено изявление се налага изводът, че решението е издадено в нарушение на разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от АПК, съгласно която: Административният орган конституира служебно като страна в производството третите лица, придобили права от административния акт, както и че тези лица не са уведомени за обжалването на отказа за възобновяване чрез изпращане препис от жалбата.

При така изложените фактически данни, се налага изводът, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, но при нарушение на процедурата за издаването му, което се явява съществено и налага отмяната.

Съгласно чл. 99 от АПК, влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или изменен от непосредствено по - горестоящия административен орган, а ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред - от органа, който го е издал, когато е налице някоя от хипотезите предвидени в точки от 1 до 7 на чл. 99 АПК.

Съгласно чл. 100 от АПК, в случаите по чл. 99, т. 1 възобновяването на административното производство се извършва по инициатива на административния орган или по предложение на съответния прокурор или на омбудсмана, а в случаите по чл. 99, т. 2 - 7 - и по искане на страна в производството.

Не е налице спор по делото, че Разпореждането не е обжалвано по административен и съдебен ред и е влязло в законна сила, поради което производството по чл. 99 от АПК е процесуално допустимо.

Искането за възобновяване е направено от осигурителя, поради което с оглед нормата на чл. 100 от АПК, производството може да бъде възобновено при наличие на някое от основанията предвидени в чл. 99, т. 2 - т. 7 от АПК.

За да се прецени обаче дали е основателно или не искането, доколко сочените доказателства, ако са били неизвестни на страната, са от съществено значение за спора и дали органът е бил запознат с тях и ги е взел предвид при произнасянето си, то на първо място следва да бъдат конституирани страните, придобили права от Разпореждането – наследниците на починалото лице, да бъдат запознати те с искането за възобновяване и им бъде дадена възможност да изразят становище по него и едва тогава органът да се произнесе. С оглед нарушението при процедурата съдът следва да отмени Решението, без да го разглежда по същество, като върне преписката на административния орган за произнасяне при спазване указанията в настоящото Определение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 200, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 103, ал. 3 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ едноличен състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  Решение № 2/ 20.01.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич в частта, в която е отказано възобновяване на административното производство и

ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ – Добрич за решаване на искането по същество при спазване на указанията, дадени с настоящото Определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: