О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

23.02.2017г., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

            Добрички административен съд, в закрито заседание на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:           Дарина Витанова

                          Нели Каменска

като разгледа докладваното частно касационно административно дело № 93/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.2 от ЗАНН и е образувано по частна жалба на “Херос Комюникейшън Холдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, представлявано от управителя Й.А.С. срещу Разпореждане № 1130/07.12.2016г., постановено по нахд № 419/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик, с което е прекратено производството по делото, поради просрочване на жалбата срещу наказателно постановление № 32/30.04.2015г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.

            Жалбоподателят не е съгласен с разпореждането на съда за прекратяване на производството по делото. Счита разпореждането на съда за неправилно и незаконосъобразно, тъй като твърди, че не е бил търсен във връзка с образуваното срещу него административно наказателно производство, а за самото наказателно постановление узнал от органите на НАП. Прави искане разпореждането да бъде отменено, а делото да се върне на РС гр.Балчик, който да реши по същество въпроса за законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

            Ответникът, Комисия за регулиране на съобщенията гр.София, редовно уведомена, не изразява становище по частната жалба.

            След преценка на представените по делото доказателства, Административен съд гр.Добрич намира, че оспореното разпореждане за прекратяване на производството по нахд № 419/2016г. по описа на РС гр.Балчик следва да бъде обезсилено, тъй като е постановено при наличие на нередовна жалба.

Съгласно чл.320, ал.2 от НПК, приложим в производството по оспорване на наказателните постановления пред районния съд, по силата на чл.84 от ЗАНН, жалбата се подписва от нейния подател. Видно от приложената по делото жалба, подадена от името на “Херос Комюникейшън Холдинг“ ЕООД, същата не съдържа съществен реквизит- подписа на законния представител на дружеството. При получаване на неподписана жалба съдът е следвало да процедира по реда, установен в чл.323, ал.1, т.1 от НПК, съгласно който първо се предоставя възможност на подателя на жалбата да я приведе според изискванията на чл.320, ал.1 или ал.2 от НПК в седмодневен срок.

 Вместо да предостави възможност на жалбоподателя да приведе жалбата си в редовност като я подпише, съдът се е произнесъл по нередовната жалба, като е приел, че просрочена и е прекратил производството по делото. Разпореждането е недопустимо, тъй като съдът не дължи произнасяне по неподписано искане/жалба. Недопустимите съдебни актове се обезсилват, поради което разпореждането следва да се обезсили, а делото да се върне на същия съд, който да предостави възможност на подателя на жалбата да я подпише, съобразно правилото на чл.323, ал.1, т.1 от НПК.

Така мотивиран и на основание чл.236 във вр. с чл.221, ал.3 от АПК, Втори касационен състав на Административен съд гр.Добрич

 

                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

     ОБЕЗСИЛВА Разпореждане № 1130/07.12.2016г. за прекратяване на производството по нахд № 419/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

            ВРЪЩА делото на същия съд за предоставяне на жалбоподателя, “Херос Комюникейшън Холдинг“ ЕООД, възможност да приведе жалбата си в редовност, съобразно мотивите на настоящото определение.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: