Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№175

гр. Добрич,03.05. 2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на четвърти април  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА  ВИТАНОВА

      ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                    МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА  и секретаря В.С., разгледа докладваното от съдия М.Георгиева кас.адм.дело № 88/ 2017г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от  АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

          С Решение № 6/ 06.01.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 230/2016 г.  РС  - Каварна е отменил наказателно постановление № 03 от 15.08.2016г. на Началника на  РУ Каварна към ОД на МВР-Добрич,с което на П.Д.Й. *** са наложени три административни наказания в общ размер на 1400 лева, за три нарушения по ЗЧОД.

          В законния срок, решението е обжалвано от РУ – Каварна, при ОД на МВР-Добрич.В жалбата се твърди,че първоинстанционният съд не е събрал всички доказателства, сочещи за нарушение на ЗЧОД.Съгласно чл.13 от НПК, към който препраща чл.84 от ЗАНН, в рамките на своята компетентност съдът е длъжен да вземе всички мерки, за да осигури разкриване на обективната истина.Това според касатора не е сторено.Съдът не е изискал доказателства относно  компетентността на Т.Тодоров да извършва контрол по ЗЧОД, като в подкрепа се представя Заповед рег.№357з-180/27.01.2016г. на Директора на ОД на МВР-Добрич. Настоява се,че наказателното постановление е законосъобразно и като такова,следва да бъде потвърдено. Относно наличието на всяко едно от визираните нарушения,се излагат конкретни съображения.Иска се от съда да отмени решението на  първоинстанционния съд и да потвърди  отмененото с него ВП.

          В  съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се представлява.                           

          Ответникът депозира писмен отговор,в който оспорва жалбата и твърди,че при издаване на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В съдебно заседание,жалбата се оспорва лично от П.Й..

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за основателност на жалбата, с оглед представената заповед.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му.Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.         

          Съдът  е приел фактическата обстановка,описана в акта и НП,която се подкрепя от показанията на разпитаните по делото свидетели и е преценил,че нарушенията по чл.24,ал.2,т.7 и чл.27,ал.1 от ЗЧОД са доказани, а нарушението по чл.29 от ЗЧОД неправилно е вменено на Й..Нормата предвижда,че при упражняване на дейността,служителите носят лична идентификационна карта със снимка,отличителен знак и униформено облекло.В случая неизпълнение на задължението е извършено от охранителят ***** Й. и тъй като отговорността е лична,на него е следвало да бъде наложено съответното наказание.Същевременно съдът е приел,че по отношение на актосъставителя,не са налице доказателства,че е лице, имащо право да осъществява контрол по ЗЧОД.Това според съда е съществено процесуално нарушение,водещо до отмяна на атакуваното наказателно постановление,което и съдът е сторил.  

          Касационният състав не споделя изводите на съда и  крайния резултат на съдебния акт.Съдебното решение е неправилно в частта му, в която е отменено НП по т.2 поради следното:

          П.Д.Й. е наказан за това,че на 12.06.2016г. в 01.35 часа, в гр.Каварна, в дискотека ”Корона”, като управител на охранителна фирма “****” гр.Каварна,осъществява охрана в обекта като е допуснал, упражняващия охранителна дейност в обекта ***** ***** Й., без лична идентификационна карта със снимка-не е снабден с такава; в обекта липсва списък на охранителите и график за работа на същите; използва за осъществяване на охранителна дейност  ***** ***** Й., с който няма сключен трудов договор за охранител.

          Наказващият орган е приел,че са нарушени разпоредбите на чл.29,чл.24, ал.2,т.7 и чл. 27,ал.1 от ЗЧОД. За първото нарушение-упражняващият в обекта охранителна дейност е без лична идентификационна карта със снимка, на основание чл.45 от ЗЧОД е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева.За второто нарушение-в обекта липсва списък на охранителите и график за работа на същите, на основание чл.45 е наложена глоба от 200 лева и за третото нарушение-използва за осъществяване на охранителна дейност  ***** ***** Й., с който няма сключен трудов договор за охранител, на основание чл.43,ал.2 му е наложена глоба в размер на 1000 лева.

          Нарушенията са  установени при проверка, извършена от полицейски служители от РУ-Каварна при ОДМВР-Добрич.За установените нарушения Мл. експерт ****,на длъжност Мл.полицейски инспектор по КОС в РУ-Кварна,към ОД на МВР-Добрич е съставил АУАН №3 от 28.07.2016г. Актосъставителят е компетентен както да извършва контрол,така и да съставя АУАН по ЗЧОД, по силата на Заповед рег.№357з-180/27.01.2016г. на Директора на ОД на МВР-Добрич, относно определяне на държавни служители за извършване на контрол по ЗЧОД. В  точка 2 от заповедта  е разпоредено, Началниците на РУ при ОДМВР-Добрич следва да утвърждават план-графици за извършване на проверки от ПИ и Мл.ПИ на обекти,охранявани от частни охранителни фирми в обслужваните от тях райони, а в точка 6 е разпоредено нарушенията на разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност да се констатират с актове за установяване на административни нарушения,съставени от контролните органи по заповедта,при спазване изискванията на ЗЧОД. Действително, заповедта е представената в касационната инстанция, но решаващият съд е бил длъжен да събере всички доказателства,относно компетентността на актосъставителя,което не е сторил, а е приел,че в тежест на АНО е да докаже,че НП е издадено въз основа на АУАН,съставен в съответствие с чл.37,ал.1 от ЗАНН от лице,с необходимата компетентност по съответния закон.Ето защо, липсват основания НП да бъде отменено на процесуално основание.Като е сторил това, съдът е постановил един неправилен акт, който следва да бъде отменен в частта,с който е отменено наказателното постановление по т.2. Визираното в тази точка нарушение е безспорно доказано. Наложеното административно наказание е правилно определено,предвид което в тази му част наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

           Относно нарушението в т.1 от НП съдът е преценил,че неправилно е приложен материалния закон.Нарушението по чл.29 от ЗЧОД неправилно е вменено на Пл.Й.. Той не е упражнявал на обекта охранителна дейност, без лична идентификационна карта  със снимка,предвид което и не следва да му бъде ангажирана административнонаказателната отговорност.От текста на нормата, сочената за нарушена се установява,че задължението за носене на лична идентификационна карта  със снимка е на служителя,който упражнява дейността.Следователно, неизпълнението на това задължение следва да се вмени в нарушение на лицето,което не го е изпълнило,а в случая това е ***** Й..Тъй като отговорността е лична,то на него е следвало да се наложи наказание.За яснота съдът счита за необходимо да коментира и начина на изписване на нарушението в наказателното постановление а именно:  П.Й., като управител на охранителната фирма, осъществяваща охрана в обекта, е допуснал упражняващият в обекта охранителна дейност Хр. Й.-не носи лична идентификационна карта  със снимка-не е снабден с такава. Така изписан, текста се отличава от този,в АУАН,където не е посочено, че от страна на П.Й. е налице „допустителство“. Ясно и точно в акта е посочено кой не носи съответната карта със снимка,като е уточнено,че не е снабден с такава. Съгласно разпоредбата на чл.10 от ЗАНН, "допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ."За описаното в наказателното постановление нарушение състав на допустителство не е уреден. Отговорността е лична и не е на управителя на охранителната фирма.Като е приел „допустителство“,наказващият орган е нарушил закона.Ето защо,в тази част решението е правилно и следва да бъде оставено в сила.

           В сила следва да бъде оставено и решението в частта,с която е отменено наложеното по точка 3 от НП наказание.Наказващият орган  неправилно е определил субекта на административна отговорност.Лице, извършващо охранителна дейност по чл.5 ЗЧОД е „****“ ООД гр.Каварна т.е, наложеното по чл.43,ал.2 наказание следва да бъде наложено на дружеството,а не на неговия управител.Съгласно текста на нормата,“лице, извършващо дейност по чл.5, което използва за осъществяване на охранителна дейност лице, с което не е сключило трудов договор, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер 1000 лв. за всяко отделно нарушение“.Не може да възникне административно наказателна отговорност за управителя на дружеството в качеството му на физическо лице, тъй като не той осъществява дейността на управляваното от него дружество. Всички действия, които извършва, са в качеството му на управител на дружеството и са от името и за сметка на последното, а не са от негово име и за негова сметка. Всички последици от дейността му настъпват за дружеството, а не за него.

           Водим от горното, Административният съд  

         

Р  Е  Ш  И:

      

           ОТМЕНЯ  решение № 6 от 06.01.2017г.,постановено по н.а.х.д.№ 230/16г. по описа на Районен съд Каварна В ЧАСТТА, с която е отменено наложеното по т.2 административно наказание от НП №03/15.08.2016г. на Началника на РУ-Каварна към ОДМВР – Добрич  и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

           ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №03/15.08.2016г. на Началника на РУ-Каварна към ОДМВР – Добрич В ЧАСТТА по т.-2, с която е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева,за нарушение на чл. 24,ал.2,т.7 от ЗЧОД.

           ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

 

          РЕШЕНИЕТО   не подлежи на обжалване.

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                              1.

 

 

 

                                                                                                               2.