Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 169/27.04.2017г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесет и осми март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                        НЕЛИ КАМЕНСКА

 

             При участието на прокурора от ДОП РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря М.М. разгледа докладваното от съдия САНДЕВА к. адм. д. № 86/2017г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по подадена чрез пълномощник касационна жалба от Т.Б.К. *** срещу решение № 551/08.12.2016г. по н.а.х.д. № 1347/2016г. на РС - Добрич, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1032308 на ОД на МВР – Добрич, с който на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лв. на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП. В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и се иска то да бъде отменено, като бъде постановено друго по същество, с което да се отмени електронният фиш. Счита се, че неправилно районният съд не се е съобразил с ТР № 1/26.02.2014г. по т.д. № 1/2013г. на ВАС, съгласно което само и единствено в случаите на отсъствие на контролен орган е процесуално законосъобразно прилагането на специалния ред за установяване на нарушението и налагане на наказание чрез електронен фиш. Оспорват се изводите на съда, че разминаването между констатираната с техническото средство превишена скорост и отразената в ЕФ не е съществено нарушение, което да съставлява самостоятелно отменително основание. Излагат се доводи, че в електронния фиш липсва отразяване на разпоредбите на чл.189, ал.6 и ал.8 от ЗДвП, което съставлява съществено процесуално нарушение, водещо до нарушаване на правото на защита на лицето, срещу което е издаден ЕФ. Твърди се също, че липсват безспорни доказателства за това дали на процесната дата е бил поставен пътен знак, обозначаващ контрол чрез видеонаблюдение, както и дали поставянето му отговаря на изискванията на чл.40 от ППЗДвП.      

Ответникът по касационната жалба не изразява становище по нея.  

Представителят на ДОП счита, че решението на ДРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.  

            Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал.2 от АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

Производството пред районния съд е образувано по жалба на Т.К. *** срещу електронен фиш серия К № 1032308 на ОД на МВР – Добрич, с който на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лв. на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 от ЗДвП. За да потвърди електронния фиш, районният съд е приел за безспорно установено въз основа на събраните по делото писмени, гласни и веществени доказателства, че на 25.09.2015г. в 08, 48 часа в гр.Добрич, по бул. „25-ти септември“ в посока гр.Варна, до туристическа спалня „Добротица“, жалбоподателят е управлявал л.а. “Ситроен Ц4” с рег.№ **** със скорост 70 км/ч  при максимално разрешена скорост в населено място 50 км/ч, представляващо нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR1 – M 537, клип № 8698. Приел е, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя като законен представител на ЮЛ, на чието име е регистрирано МПС, предвид липсата на декларация по чл.189, ал.5 от ЗДвП. По отношение на различието между посочената в ЕФ и снимковия материал скорост съдът е приел, че намаляването от 3 км/ч е в полза на нарушителя и е в съответствие с допустимото отклонение на заснемащото техническо средство. Подчертал е, че електронният фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189, ал.4 от ЗДвП, като законът не поставя изискване за отразяване на длъжностното лице, издало електронния фиш. Счел е, че нарушението е установено и фиксирано с технически изправно средство за измерване, преминало последваща метрологична проверка, при спазване на изискването на чл.165, ал.2, т.7 от ЗДвП за предварително обозначаване на мястото, където е извършено измерването със системата за видеоконтрол, съгласно приложения по делото снимков материал и показанията на актосъставителя М.****. Отхвърлил е възраженията на жалбоподателя за неприложимост на чл.189, ал.4 от ЗДвП, основани на ТР №/2014г. на ВАС, като е изложил съображения, че след настъпилите законодателни промени през 2015г. се допуска възможността за издаване на електронен фиш по реда на чл.189, ал.4 от ЗДвП и при нарушения, установени и заснети с мобилни технически средства, като единственото изискване е контролният орган да не може да влияе пряко с действията си върху показанията на системата за видеоконтрол при извършване на измерването. Въз основа на тези свои изводи съдът е приел, че оспореният електронен фиш е законосъобразен, в резултат на което го е потвърдил.                 

Така постановеното решение е правилно и законосъобразно, постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон. Съдът е обсъдил всички събрани по делото доказателства и е изложил мотиви, които кореспондират на установената по делото фактическа обстановка. Всички наведени с жалбата възражения са обсъдени от съда, който е изложил подробни мотиви защо ги счита за неоснователни. Тези мотиви се възприемат изцяло от настоящия касационен състав. 

Правилно и законосъобразно районният съд е приел, че електронен фиш може да се издава не само за нарушения, установени и заснети от стационарни, но и от мобилни технически средства за видеоконтрол, основавайки се на новите законодателни изменения на ЗДвП.

При изпълнение на функциите си определените от министъра на вътрешните работи служби имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на МПС (чл.165, ал.2, т.6 от ЗДвП), като нормата на чл.189, ал.15 от ЗДвП изрично определя като веществени доказателствени средства снимките, видеозаписите и разпечатките, изготвени с такива технически средства или системи.    

В разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП е регламентирано, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Съгласно легалната дефиниция по § 6, т. 65 от ДР на ЗДвП (нова, ДВ бр. 19/2015 г.) „автоматизирани технически средства и системи“ са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни - прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни - прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

На основание чл. 165, ал. 3 от ЗДвП министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн. ДВ бр. 36 от 19.05.2015 г.), от анализа на която следва извод, че към настоящия момент нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се санкционират чрез издаване на електронен фиш не само при установяването им посредством стационарни АТСС, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин. Нормативно установените условия за въвеждането в експлоатация, редът за използване, начинът на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизираният режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и изключването на мобилното АТСС (чл. 9 от Наредбата), съответстват на изискванията, залегнали в ТР № 1 от 26.02.2014 г. по тълк. дело № 1/2013г. на ВАС. Разрешението, дадено в посоченото ТР, че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушения по ЗДвП може да се осъществява само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган, се основава на липсата на изрично разписани правила за използването на мобилните технически средства, като е прието, че поставянето на технически средства, които автоматично да записват дминистративни нарушения, трябва да се извършва по определена процедура и при спазването на определени изисквания. След измененията на ЗДвП (обн. ДВ бр. 19 от 13.03.2015 г.) и издаването на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн. ДВ бр. 36 от 19.05.2015 г.), касационният състав приема, че издаването на електронен фиш за налагане на административни санкции за допуснати нарушения на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията са установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система, предварително обозначени съгласно чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДвП, при условие, че са изпълнени изискванията на горецитираната наредба. Присъствието или отсъствието на контролен орган (оператор на системата) в патрулния автомобил по никакъв начин не оказва въздействие върху точността и обективността на установяване и заснемане на нарушението. Контролният орган няма никаква възможност да променя или да влияе върху измерването, регистрирането и записа на нарушенията, установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство. Измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър, с оглед на което установяването и заснемането на процесното нарушение с мобилно техническо устройство не е пречка за прилагането на чл.189, ал.4 от ЗДвП, както правилно е преценил и районният съд. 

Правилни и законосъобразни са изводите на съда, че електронният фиш отговаря на изискванията за съдържание и форма. Не се споделя становището на касатора, че липсата на отразяване на разпоредбите на чл.189, ал.6 и ал. 8 от ЗДвП, регламентиращи възможностите за оспорване на фиша по административен и съдебен ред, съставлява съществено процесуално нарушение, засягащо правото на защита на нарушителя, защото това не е част от нормативно изискуемото съдържание на ЕФ съгласно разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, която предвижда, че електронният фиш се издава по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, в който се съдържат данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата и срока и начина на плащане. В случая е безспорно установено, че електронният фиш е издаден по утвърдения от министъра на вътрешните работи образец и от териториалната структура, на чиято територия е установено нарушението. В него се съдържа подробно и точно описание на нарушението, като са посочени датата, часа и мястото на извършване на нарушението, регистрационния номер на автомобила, лицето, на което е предоставен за ползване, както и в какво се изразява нарушението – превишение на максимално допустимата скорост в населено място. Непосочването в ЕФ на данни, които не са въведени от закона като елемент от задължителното му съдържание, в т.ч. пред кой орган и в какъв срок може да бъде оспорен ЕФ, не могат да обусловят неговата незаконосъобразност, а при наличието на изрична нормативна регламентация е недопустимо правоприлагането по аналогия на чл.57, ал.1 от ЗАНН. 

Неоснователно е възражението на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на фиша, изразяващи се в несъответствие между превишената скорост, отразена в клипа, и тази, посочена в електронния фиш. Намаляването на превишената скорост в ЕФ с 3 км/ч се извършва служебно от контролните органи с цел да се отчете нормално допустимата грешка (толеранс) при измерване на скоростта съобразно техническите параметри на системата за видеоконтрол. Правилно е становището на съда, че тази разлика е в полза на нарушителя и не утежнява неговото положение, поради което не съставлява самостоятелно отменително основание. 

Най-после неоснователно е възражението на касатора, че не е доказано по безспорен начин дали на процесната дата е имало поставен пътен знак, обозначаващ контрол чрез видеонаблюдение, защото разположението му е документирано със снимка и е оповестено на интернет – страницата на ОД на МВР – Добрич в съответствие с изискванията на чл.7 от Наредба № 8121з-532/12.05.2015г., видно от приложения по делото снимков материал и неоспорените от касатора обяснения на ответника, обективирани в писмено становище на л.12 от въззивното дело, както и от показанията на актосъставителя, дадени в производството пред въззивния съд. Колкото до възражението, че дори и да се приеме, че са налице доказателства за поставянето на такъв пътен знак, то липсват доказателства за това дали поставянето му отговаря на изискванията на чл.40 от ППЗДвП, следва да се подчертае, че по отношение на преносимия пътен знак Е24, какъвто е бил поставен на процесната дата преди мястото на контрол с видеосистемата, са приложими специалните изисквания на чл.7 от Наредба № 8121з-532/12.05.2015г., а в случая те безспорно са спазени с оглед на данните по делото.         

 Предвид на гореизложеното административният съд счита, че обжалваното решение е правилно, обосновано и постановено в съответствие със закона, поради което не са налице основания за отмяната му. 

            Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд     

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 551/08.12.2016г. по н.а.х.д. № 1347/2016г. по описа на Районен съд - Добрич. 

           РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                  2.