О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№………../    18. 04. 2017 год.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, II-ри касационен състав, в закрито заседание на осемнадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРАСИМИРА ИВАНОВА

        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ВИТАНОВА

       НЕЛИ КАМЕНСКА

 

като разгледа докладваното от съдия-докладчик Дарина Витанова частно кас. адм. нак. дело № 85 по описа на АС-Добрич за 2017 г. намира следното:

Производството е по реда на глава ХІІІ от АПК.

Образувано е по частна жалба на “ЕВРОМАНГАН” ЕАД, ЕИК 124058778 със съдебен адрес *** против определение № 138 от 15.12.2016 г. на Районен съд-Балчик, постановено по НАХД № 138 /2016 г., с което е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата на търговското дружество срещу Наказателно постановление № 08-0802896/220 от 9. 12. 2015 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”- Добрич. В жалбата се твърди, че определението на районния съд е неправилно, тъй като жалбата е подадена в рамките на законоустановения срок на обжалване, което е видно от обратна разписка на “Български пощи” ЕАД. В жалбата се иска предоставяне на допълнителен срок на частния жалбоподател за представяне на обратната разписка, с която е подадена въззивната жалба срещу наказателното постановление.

Частната жалба е подадена в срока по чл.230 от АПК от активно легитимирана страна и е процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

С обжалваното определение районният съд е прекратил производството по делото, образувано по жалба на “ЕВРОМАНГАН” ЕАД, ЕИК 124058778 със съдебен адрес *** срещу Наказателно постановление № 08-0802896/220 от 9. 12. 2015 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”- Добрич. За да прекрати производството, районният съд е направил извод, че  жалбата срещу наказателното постановление е просрочена. Изложил е съображения, че наказателното постановление е връчено на търговеца на 22. 03. 2016 год., а жалбата срещу него е депозирана в Дирекция “Инспекция по труда”-Добрич с вх. № 16065963/ 31. 03. 2016 год. след изтичане на законоустановения 7-дневен срок. Съдът се е позовал и на обстоятелството, че въпреки дадените указания на съда за представяне на доказателства за спазване на срока за подаване на жалбата, такива не са представени.

Определението на съда е правилно. Във връзка с направеното искане в частната касационна жалба за предоставяне на срок за представяне на обратната разписка на “Български пощи” ЕАД, с която жалбата е подадена, с разпореждане на АдмС-Добрич от 15. 02. 2017 год. на частния жалбоподател е даден 7-дневен срок за представяне на доказателства за срочността на въззивната жалба срещу наказателно постановление № 08-0802896/220 от 9. 12. 2015 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”- Добрич. С молба вх. № 550/ 13. 03. 2017 год. частният жалбоподател е поискал удължаване на срока, което искане е уважено и с разпореждане на съда от 13. 03. 2017 год. е даден нов 7-дневен срок за представяне на доказателства за предявяване в срок на въззивната жалба. Разпореждането е връчено на съдебния адрес на частния жалбоподател на 31. 03. 2017 год. и 7-дневния срок за изпълнението му е изтекъл на 7. 04. 2017 год.-работен ден. В рамките на този срок, а и към момента на постановяване на настоящото определение не са представени доказателства, подкрепящи твърдението на частния жалбоподател, че въззивната жалба е подадена в законоустановения срок. От данните по въззивното производство е видно, че Наказателно постановление № 08-0802896/220 от 9. 12. 2015 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”- Добрич е връчено на “ЕВРОМАНГАН” ЕАД на 22. 03. 2016 год. и 7-дневния срок за обжалването му изтича на 29. 03. 2016 год.-работен ден. Жалбата е заведена в Дирекция “Инспекция по труда”-Добрич на 31. 03. 2016 год.-2 дни след изтичане на срока. 

По изложените съображения обжалваното определение на Районен съд – Балчик следва да се потвърди.

Водим от горното Административен съд - Добрич

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 138 от 15.12.2016 г. на Районен съд-Балчик, постановено по НАХД № 138 /2016 г.

Определението не подлежи на обжалване.     

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………                        ЧЛЕНОВЕ:1.………………… ,

 

                                                                                                         2…………………..