Р Е Ш Е Н И Е

180

гр.Добрич, 04.05.2017г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на четвърти април  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА  ВИТАНОВА 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                             МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря В.С.,разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА кас.адм. дело № 84/2017 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от П.И.П. ***,  подадена чрез адв.Е.Ц.,срещу Решение № 577/27.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 618/2016 г. по описа на Районен съд – Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 366/15.03.2016 г., издадено от Директора на  РДГ Варна.

          Касаторът иска  да се отмени решението на РС-Добрич като твърди, че същото е незаконосъобразно, постановено при неправилно установена фактическа обстановка.Твърди също,че в административнонаказателното производство са допуснати множество процесуални нарушения,които не са отчетени от съда. Настоява,че решението е постановено в противоречие със събраните доказателства.Настоява се,че съдът не е отговорил и на възраженията на санкционирания.В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв. Е.Ц., който допълнително настоява,че случаят може да се определи като маловажен и да се приложи чл.28 от ЗАНН.

          Ответникът в касационното производство,редовно призован, не изразява становище по жалбата и не се представлява в съдебно заседание.

          Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е основателна,доколкото в случая може да се приложи чл.28 от ЗАНН.

          Производството пред районния съд е образувано по жалба от П.И.П. ***,  срещу наказателно постановление № 366/15.03.2016 г., издадено от Директора на  РДГ Варна с което, за нарушение на чл.257,ал1,т.1 от Закона за горите,във връзка с чл.49,ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, на основание чл.257, ал. 1, т.2  от Закона за горите му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева.

          За да потвърди наказателното постановление Районен съд Добрич е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения.АУАН е съставен в присъствие на двама свидетели и отсъствие на въззивника и съдържа реквизитите по чл.42 ЗАНН.Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл. 34, ал.3 ЗАНН, от компетентен административнонаказващ орган. Приел е също, че наказателното постановление е законосъобразно и от материална страна. Съдът е коментирал размера на наложеното наказание като е приел,че е справедливо определен, с оглед изложените от наказващия орган, съображения. 

           Така постановеното решение е неправилно и е в нарушение на императивните норми на ЗАНН,относно започване на административнонаказателно производство за реализиране на административнонаказателната отговорност.

           Съгласно  чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. В конкретния случай нарушението и нарушителя са установени на 04.09.2015г. и АУАН е съставен в рамките на 3-месечния срок ,но след изтичане на едногодишния срок. Наказващият орган не е посочил конкретна дата на извършване на нарушението, а е определил един дълъг период в който то би могло да бъде извършено от 01.08.2014г. до 23.04.2015г. Видно е,че ако нарушението е било извършено в периода до 04.09.2014г. то възможността за реализиране на административно- наказателната отговорност е преклудирана.Ето защо,съставянето на АУАН след този период е незаконосъобразно, а издаване на наказателно постановление въз основа на такъв акт опорочава същото до степен на незаконосъобразност,което и обуславя отмяната на наказателното постановление.

           Като е стигнал до обратните правни изводи, районният съд е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено ново по същество, с което обжалваното наказателно постановление да бъде отменено.  

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, във вр. чл.222, ал.1 от АПК, Административен съд гр.Добрич

 

                                           Р   Е    Ш    И  :

 

      ОТМЕНЯ решение № 577/27.12.2016г. по н.а.х.д. № 618/2016г. по описа на  Районен съд-Добрич  като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

      ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 366/15.03.2016РДГ-Варна, с което на П.И.П. ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.257,ал1,т.1 от Закона за горите,във връзка с чл.49,ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, на основание чл.257, ал. 1, т.2  от Закона за горите  е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева.

      Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.