Р      Е      Ш      Е      Н     И      Е

143

гр. Добрич, 6. 04. 2017 год.

 

 

Административен съд-Добрич, ІІ-ри касационен състав в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и първи март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: :  Красимира Иванова

                                                             ЧЛЕНОВЕ:              Дарина Витанова

                                                                                               Нели Каменска                                 

 

при секретар В.С. и с участието на прокурора Свилена Костова изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова КАД № 83/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Митница-Варна чрез М. ****, гл. юрисконсулт, редовно упълномощен, против решение № 583/ 29. 12. 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич по НАХД № 496/ 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 64/ 25. 03. 2016 год. на Началника на Митница-Варна, по силата на което на ЕТ “****.” със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “****” № 69А, ЕИК ****, за допуснато нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл. 126 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000. 00 лв., както и административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЕКТА, където е установено нарушението-магазин за продажба на промишлени стоки, находящ се в гр. Добрич, ж. к. “****” до бл. 24 за срок от 1 месец, на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС във вр. с чл. 126 от ЗАДС и на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС стоките-предмет на нарушението общо 14. 100 л. етилов алкохол /ракия/ по складова разписка № 17/ 17. 02. 2016 год. по описа на Митническо бюро Добрич са отнети в полза на държавата.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на въззивния съд е неправилно, тъй като е неправилен изводът му, че в хода на административно наказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Неотносими за процесния случай са изложените от въззивния съд мотиви за неспазване на чл. 8, т. 4 от Наредба № 3/ 18. 04. 2006 год. Проби от процесната стока не са вземани, както и съдовете, в които се съдържа процесния алкохол не са запечатвани. В случая са извършени действия от органите на Агенция “Митници” по обезпечаване на доказателства по см. на чл. 40 от ДОПК – опис на вещи, носители на информация за целите на митническата проверка, за които действия съответно е съставен протокол. Проверката е извършена в присъствието на нарушителя, който е оказал пълно съдействие на митническите органи, предал е стоката-предмет на нарушението доброволно. Препис от съставения протокол е връчен на лицето, което го е подписало без възражения. В случая митническите органи са преценили, че не е необходимо да предприемат действия по Наредба № 3/ 18. 04. 2006 год., предвид намереното количество алкохол и липсата на оспорване на това обстоятелство от страна на едноличния търговец. При така развилата се фактическа обстановка разпоредбите на Наредба № 3/ 18. 04. 2006 год. са неприложими, поради което изводите на въззивния съд в тази насока са в противоречие с материалния закон. В мотивите си съдът неправилно е интерпретирал и разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ППЗАДС, като е приел, че само при държане на количество алкохол над 30 л. се дължи акциз за цялото количество, поради това, че такова количество не може да бъде предназначено за лично или семейно потребление. Становището на съда не държи сметка за текста на чл. 46, ал. 2 от ППЗАДС, съгласно който “в случаите, когато в специализиран малък обект за дестилиране се произведе етилов алкохол /ракия/ над количеството по ал. 1, регистрираното лице заплаща пълния размер на акциза”, което не означава, че за количеството до 30 л. не се дължи акциз и за него не следва да се издават акцизни данъчни документи. Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗАДС акцизната ставка за алкохола и алкохолните напитки е: т. 5. за етилов алкохол-1100 лв. за 1 хектолитър чист алкохол, т. 6. за етилов алкохол/ракия/, произведен в специализиран малък обект за дестилиране-550. 00 лв. за 1 хектолитър чист алкохол. Следва извода, че когато е произведен етилов алкохол /ракия/ до 30 л. на семейство годишно в специализиран малък обект за дестилиране се дължи акциз в размер на 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол по т. 6 от разпоредбата, а когато това количество надхвърля 30 литра, по силата на чл. 46, ал. 2 от ППЗАДС се заплаща пълния размер на акциза по т. 5 от разпоредбата. Претендира отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление.  Оплакванията на касатора се свеждат до неправилно приложение от страна на районния съд на материалния закон, касационно основание по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата.  Прокурорът от Окръжна прокуратура, гр. Добрич дава заключение за неоснователност на жалбата и пледира за потвърждаване решението на въззивния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал. 1 от АПК, настоящият състав счита същата за основателна по следните съображения.

Районният съд е сезиран с жалба от ЕТ “****.” със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “****” № 69А, ЕИК **** срещу наказателно постановление № 64/ 25. 03. 2016 год. на Началника на Митница-Варна, по силата на което на жалбоподателя за допуснато нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл. 126 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000. 00 лв., на осн. чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС е наложено административно наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението и на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС стоките-предмет на нарушението са отнети в полза на държавата.

  В мотивите си районният съд е приел, че при извършена проверка по подаден сигнал на 17. 02. 2016 год. в 15. 20 ч. от митнически органи в търговски обект-магазин за продажба на промишлени стоки, находящ се в гр. Добрич, ж. к. “****” до бл. 24, стопанисван от ЕТ “****.” с ЕИК **** били установени различни по вид и вместимост бутилки с прозрачна течност с мирис на ракия. Общото количество на намерената течност било 14.100 л. До края на проверката не бил представен данъчен документ или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. За извършената проверка бил съставен съответен протокол. Стоката била задържана и описана в опис за иззети акцизни стоки Същият ден в присъствието едноличния търговец в МБ Добрич било извършено замерване с алкохоломер, при което замерване било установено, че иззетото количество течност е ракия. Бил съставен АУАН за установено нарушение по чл. 126 от ЗАДС срещу ЕТ “****.”. Против съставения АУАН постъпили възражения от едноличния търговец в насока, че намерената ракия била предназначена за сина на търговеца, че същата била 15 годишна и била изварена в съответните места за изваряване. Въз основа на становище на отдел “Акцизи” стойността на дължимия акциз на намерената акцизна стока бил определен 64. 51 лв. Въз основа на съставения АУАН и становището на отдел “Акцизи” било издадено процесното наказателно постановление. С оглед изясняване на фактическата обстановка по делото съдът в съдебно заседание на 19. 10. 2016 год. е извършил оглед на предмета на нарушението, при който оглед е установил, че всички бутилки са затворени със съответните им капачки, като липсват залепени стикери, както и видими следи или остатъци от такива. Назначил е физикохимична експертиза. Експертизата, извършена от Централна митническа лаборатория при Агенция “Митници”-София е потвърдила, че изследваната течност представлява алкохолен продукт. Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът е приел, че при изземване на предмета на нарушението са допуснати съществени процесуални нарушения, състоящи се във факта, че иззетите бутилки не са били запечатани със стикер, т.е. че не са били спазени императивните изисквания на Наредба № 3/ 18. 04. 2006 год. за вземане на проби и методите за анализ за целите и контрола върху акцизните стоки. Съдът е приел, че поради прекъснатата връзка между иззетата стока и жалподателя М.М. не е установено по безспорен начин дали изследваните в МБ-Добрич и от физикохимическата експертиза стоки са същите, които са били иззети при огледа на обекта. Съдът в решението си е изложил и допълнителен мотив, че тъй като намереното количество ракия е под 30 л., на осн. чл. 46, ал. 1 от ППЗАДС за това количество не се дължи акциз. Изхождайки от тези съображения, съдът е отменил наказателното постановление.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд. На първо място, изводът на районния съд, че не е установено по безспорен начин дали има идентичност между иззетите от обекта стоки и тези, предмет на изследването на МБ-Добрич и на физикохимическата експертиза не се подкрепа от данните по делото. Възражения в тази насока не са направени, както в съдебното заседание, проведено на 19. 10. 2016 год., когато е извършен оглед на стоките, предмет на нарушението, така и впоследствие – в съдебно заседание, проведено на 2. 12. 2016 год., когато е приета физикохимическата експертиза, въпреки че и на двете заседания е присъствал процесуален представител на жалбоподателя. Следва да се има предвид и обстоятелството, че изследването в МБ-Добрич е направено в деня на изземване на стоката, в присъствието на жалбоподателя, който е подписал протокола за извършената проверка и направеното изследване без възражения. С оглед тези съображения касационният състав приема, че съществува идентичност между иззетата при проверката стока, изследването й в МБ-Добрич и изследването й в Централна митническа лаборатория при Агенция “Митници”-София.

Неправилен е извода на районния съд, че при изземване на предмета на нарушението не са спазени изискванията на Наредба № 3/ 18. 04. 2006 год. за вземане на проби от стоката, предмет на нарушението. Съгласно чл. 4 от Наредбата, митническите органи имат право да вземат проби от помещенията и инсталациите на лицензираните складодържатели, регистрираните по ЗАДС лица, освободените от акциз крайни потребители и всички други лица, извършващи дейности с акцизни стоки. Това означава, че въпросната наредба дава право на контролните органи да вземат проби от акцизни стоки, като при вземането на такива проби следва да съблюдават регламентираните в цитирания подзаконов акт правила, но същата не ги задължава да вземат проби във всички случаи на изземване на акцизни стоки.  В настоящия казус такива проби не са изземвани, а е извършено замерване на алкохолния градус на алкохолната напитка намерена в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект, с оглед на което не е имало основание да се спазва реда, визиран в Наредба № 3/ 18. 04. 2006 год., респективно несъблюдаването му не съставлява нарушение на административно-производствените правила.

Неправилен е и извода на районния съд, че за установеното количество алкохол- 14. 100 л. не се дължи акциз по силата на чл. 46, ал. 1 от ППЗАДС. Разпоредбата визира в специализиран малък обект за дестилиране да може да се произвежда етилов алкохол /ракия/ от грозде и плодове-собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление само до 30 л. ракия годишно на семейство. Ал. 2 на разпоредбата сочи, че в случаите, когато в специализиран малък обект за дестилиране се произведе етилов алкохол /ракия/ над количеството по ал. 1, регистрираното лице заплаща пълния размер на акциза. Съпоставката на двете разпоредби налага извода, че при произведено количество ракия-собствено производство на физически лица за лично и семейно потребление до 30 л. годишно на семейство се заплаща акциз в намален размер. Акцизната ставка на алкохола и алкохолните напитки е регламентирана в чл. 31, ал. 1 от ЗАДС В т. 5 от разпоредбата на посочено е посочено, че за етилов алкохол акцизната ставка е 1100 лв. за 1 хектолитър чист алкохол. За етилов алкохол /ракия/, произведен в специализиран малък обект за дестилиране акцизната ставка е 550 лв. за 1 хектолитър част алкохол /т. 6 от разпоредбата/. Анализът на цитираните разпоредби сочи, че за процесното количество алкохол дължимата акцизна ставка е 550 лв. за 1 хектолитър, т.е. то не е освободено от заплащане на акциз, както е приел районния съд. Тези изводи на касационния състав се потвърждават регламентирания в раздел ІІІ “Производство на акцизни стоки” от ППЗАДС ред за производството им. В чл. 45, ал. 2 от Правилника е посочено, че собствениците и наемателите на специализирани малки обекти за дестилиране са длъжни да изискат от физическите лица, които представят за производство на етилов алкохол /ракия/ ферментирали материали от грозде и плодове-собствено производство справка-декларация, която съдържа количество и вид на предоставения ферментирал материал за дестилиране. Същата се попълва в три екземпляра, вторият от които се прилага към екземпляра на акцизния данъчен документ, издаден от лицето, стопанисващ специализирания малък обект за дестилиране. Следователно, при производството на ракия в специализиран малък обект за дестилиране при всички случаи се издава акцизен данъчен документ, но акцизната ставка е различна в зависимост от количеството произведена ракия /под или над 30 л./

Всичко изложеното дотук налага извода за отмяна решението на въззивния съд.

Касационният състав счита, че след отмяната решението на първоинстанционния съд не се налага връщане на делото за ново разглеждане, тъй като не се налага повтарянето или извършването на нови съдопроизводствени действия и не се налага събиране на нови доказателства.

При преценката на спора по същество настоящият състав констатира, че в административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, които да съставляват основание за отмяна на наказателното постановление. АУАН е издаден от компетентен орган при спазване изискванията по чл. 40 и сл. от ЗАНН и съдържа необходимите реквизити. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган по см. на чл. 47, ал. 2 от ЗАНН в рамките на срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН и съдържа изискуемите по чл. 57 от ЗАНН реквизити. Наказателното постановление е съобразено с материалния закон като административно-наказващия орган правилно е издирил както нарушената правна норма, така и нормата, която санкционира извършеното нарушение.

Направените от касационния състав изводи налагат наказателното постановление да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 222, ал. 1 във вр. с чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

 

                                              Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 583/ 29. 12. 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич по НАХД № 496/ 2016 год, с което е отменено наказателно постановление № 64/ 25. 03. 2016 год. на Началника на Митница-Варна, по силата на което на ЕТ “****.” със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “****” № 69А, ЕИК ****, за допуснато нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл. 126 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000. 00 лв., както и административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЕКТА, където е установено нарушението-магазин за продажба на промишлени стоки, находящ се в гр. Добрич, ж. к. “****” до бл. 24 за срок от 1 месец, на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС във вр. с чл. 126 от ЗАДС и на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС стоките-предмет на нарушението общо 14. 100 л. етилов алкохол /ракия/ по складова разписка № 17/ 17. 02. 2016 год. по описа на Митническо бюро Добрич са отнети в полза на държавата, като вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 64/ 25. 03. 2016 год. на Началника на Митница-Варна, по силата на което на ЕТ “****.” със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “****” № 69А, ЕИК ****, за допуснато нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл. 126 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000. 00 лв., както и административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЕКТА, където е установено нарушението-магазин за продажба на промишлени стоки, находящ се в гр. Добрич, ж. к. “****” до бл. 24 за срок от 1 месец, на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС във вр. с чл. 126 от ЗАДС и на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС стоките-предмет на нарушението общо 14. 100 л. етилов алкохол /ракия/ по складова разписка № 17/ 17. 02. 2016 год. по описа на Митническо бюро Добрич са отнети в полза на държавата

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:          1……………….

 

                                                                                                    2………………..