Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

116

гр. Добрич,  22.03.2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в публично заседание на  четиринадесети март  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                   ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря С.К. и прокурор Радослав Бухчев разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. №82/2017 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 от АПК.

         Подадена е касационна жалба от “АЛЕКС МИ 2014” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “Вида Димитрова” №29, представлявано от управителя М.А.К., чрез адв. И.Ж. – ДАК срещу Решение №554 от 09.12.2016 г., постановено по нахд №1295/2016 г. по описа на РС Добрич. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, постановено в нарушение на  процесуални правила, неправилно приложение на закона и необосновано, поради което и моли да се отмени и да се отмени наказателното постановление. Излагат се доводи, че проверяваният обект няма характеристики на такъв, от вида на визираните в чл.3, ал.2 от ЗТ, вкл. и на заведение за бързо хранене. Сочи се, че неправилно са кредитирани показанията на свидетелите, всички служители на проверяващия орган, които са заинтересовани. Твърди се, че заведението не функционира.

         Ответникът КЗП - РД Варна не изразява становище по жалбата. 

         Становището на окръжния прокурор е за неоснователност на жалбата и правилност на решението.

         Касационната жалба е подадена в срока по 211, ал.1 от АПК, допустима е и разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Административният съд, съобразявайки се с касационните основания, изразените становища на страните, мотивите на съдебния акт, събраните по делото доказателства и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с 222, ал.1 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

         С Решение №554 от 09.12.2016 г. по нахд №1295/2016 г. Добричкият  районен съд е потвърди Наказателно постановление №В-0042555/23.08.2016 г. на Директор на Регионална дирекция на КЗП-РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Търговище и Разград, с което на “АЛЕКС МИ 2014” ЕООД   гр. Добрич, представлявано от управителя М.А.К. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.206, ал.1 от Закона за туризма за нарушаване на чл.114, ал.1 от същия закон.  С атакуваното наказателно постановление търговецът е наказан, за това, че при направената проверка на 11.05.2016 г. на КЗП  в  обект – заведение за хранене и развлечение, находящ се в гр. Добрич, бул. „25-ти септември“, Хиподрума и стопанисванан от търговеца е констатирано, че при извършване на проверката не е представен валиден документ за категоризация на туристическия обект или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта, с което е нарушил чл.114, ал.1 от ЗТ.

За да потвърди наказателното постановление районният съд е приел, че не са налице съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство. Районният съд е направил своите фактически изводи въз основа на показанията на свидетелите, както и въз основа на приложените и приобщени по делото писмени доказателства. Съдът е констатирал, че процесното наказателно постановление е съобразено с материалния закон, както в частта му на посоченото в него нарушение, така и в частта му на наложената санкция. Приел е, че не са налице предпоставките за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Основавайки се на тези изводи съдът е направил крайното заключение, че издаденото наказателно постановление е законосъобразно и го е потвърдил изцяло.

Настоящият състав напълно възприема направените констатации от въззивния съд. Фактическите и правни изводи на съда кореспондират напълно с доказателствата по делото и са в съответствие със закона.

Изложените доводи в касационната жалба са изложени и пред първоинстанционния съд, който подробно и мотивирано е отговорил на всяко едно посочено в жалбата възражение, поради което и настоящият състав, счита че не следва да ги преповтаря.

           По изложените по-горе съображения, Административният съд счита, че решението на Районен съд гр.Добрич с което е потвърдено наказателното постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

           Водим от гореизложените съображения, Административен съд гр. Добрич, І кас. състав

 

           Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение №554/09.12.2016 г. по нахд №1295/2016 г. по описа на РС гр. Добрич.

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                       2.