Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

119, гр.Добрич, 22.03.2017 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, І кас. състав в публично съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:        МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА.

                       ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

         при участието на прокурора Радослав Бухчев и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия Т. Милева КАД №81/ 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба  от “ПОЛИСАН” АД със седалище и адрес на управление гр.Русе, бул.”Придунавски” №18, представлявано от Изп. Директор Л.В.В., чрез процесуалния представител адвокат Г.М. ***  срещу Решение № 747/12.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. №1114/2016 г. на Районен съд гр.Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление № 124/03.11.2015 г., издадено от Началника на Митница-Русе.

С жалбата се правят оплаквания, че обжалваното решение е неправилно и постановено в нарушение на закона. Претендира се отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление. Сочи се, че са допуснати нарушения при осъществяване на процедурата за вземане на проби и методите за анализ при контрола върху акцизните стоки, поради което и не е установено по безспорен начин, че процесните стоки към момента на проверката са представлявали именно посочените в НП енергийни продукти.

 В съдебно заседание касаторът редовно призован, не се явява и не се представлява.

         Ответникът по касационната жалба – Митница-Русе редовно призован, чрез процесуалния си представител Антоанета Пана         йотова – началник сектор АНДРО оспорва жалбата с искане първоинстанционното решение да бъде оставено в сила. Представени са и писмени бележки.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Административен съд - Добрич, като обсъди първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Производството пред районния съд е образувано по жалба на “ПОЛИСАН”АД гр. Русе срещу НП №124/03.11.2015 г., издадено от Началника на Митница-Русе, с което за нарушение на чл.126а, ал.1 от ЗАДС, във връзка с чл.76, ал.2, т.2 от ППЗАДС на “ПОЛИСАН” АД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за това, че на 24.02.2015 г. в гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100, „ПОЛИСАН“ АД, в качеството си на лицензиран складодържател, води в материалната отчетност на данъчния склад, неправилно с търговско наименование „Керосин – немаркиран“, търговска марка „JET – А1“ с код по КН 2710 19 21 количеството от 14 734 литра акцизна стока,  съхранявана в резервоар „R22“, която представлява акцизна стока с търговско наименование „Минерален терпентин“, търговска марка „Минерален терпентин“ с код по КТ 2710 12 21.

След извършена съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и установената въз основа на тях фактическа обстановка, Районен съд – Русе е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

За да постанови този резултат Районният съд е приел, че вмененото на жалбоподателя митническо нарушение е извършено и правилно е ангажирана имуществената му отговорност. Въззивният съд е изложил подробни мотиви по всички наведени в жалбата основания. Изложил е съображения, защо приема, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното произвоство, като за всяко едно от сочените от жалбоподателя е отговорено мотивирано и подробно.

Приел е, че НП е издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН от компетентен за това административнонаказващ орган, и съдържа необходимите по чл.57 от ЗАНН реквизити. Предвид събраните писмени и гласни доказателства, съдът е приел процесното НП за законосъобразно и доказано.

Касационния съд намира, че атакуваното първоинстанционно решение е правилно и законосъобразно. Приетата от съда фактическа обстановка, подробно изложена в мотивите на решението съответства на събраните по делото доказателства и се споделя изцяло от настоящия състав. Последният споделя изцяло и правните изводи на първоинстанционния съд, че административно наказаното лице е осъществило състава на административно нарушение, посочено в обжалваното наказателно постановление. Районният съд е изложил последователни и непротиворечиви мотиви, които се базират изключително на събрания по делото доказателствен материал, поради което настоящата инстанция не намира за необходимо да повтаря същите, с оглед възраженията, преповторени пред касационната инстанция.

Предвид горното, настоящия състав при извършената проверка по чл. 218 от АПК счита, че обжалваното решение е валидно, допустимо, постановено без да са допуснати нарушения на закона. Не са налице касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, предполагащи отмяна на решението, поради което същото следва да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на осн. чл. 221 , ал.2 от АПК във вр. с чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Административен съд – Добрич, І касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №747 от 12.12.2016 г. на  Районен съд гр. Русе, постановено по н.а.х.д. №1114/2016 г.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :               ЧЛЕНОВЕ :1 ……………..

 

                                                                     2……………..