Р Е Ш Е Н И Е

 

176

 

гр. Добрич, 03.05.2017г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Добрички административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти април, две хиляди и седемнадесета година, ІV-ти състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

при участието на секретаря, С.К. разгледа докладваното от председателя административно дело № 79 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК вр.чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Образувано е по жалба на С.Т. *** срещу Решение с изх. № 1840 от 23.01.2016г. на Веселин Вичев – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич, с което е предоставена на заявителя създадената и съхранявана в Окръжна прокуратура гр.Добрич информация и е разпоредено същата да му се предостави на хартиен носител под формата на писмена справка.

Жалбоподателят не е доволен от решението и иска то да бъде отменено като незаконосъобразно по отношение на отговорите на първи, втори, трети и девети въпрос. В жалбата са направени оплаквания, че отговорът на първия въпрос бил непълен, а заявлението следвало да се препрати на ВСС, в отговора на въпрос втори не било уточнено времето на назначаване на всеки прокурор, на въпрос трети не било отговорено точно дали прокурорите са декларирали къде са работили, не било отговорено и на девети въпрос - кои от прокурорите са учили предмет „Психология“. Иска се отмяна на отказа в посочените точки и присъждане на направените разноски вкл. и за адвокат.

Ответникът, Веселин Вичев – прокурор в Окръжна прокуратура гр.Добрич оспорва жалбата, счита, че същата е неоснователна и моли да бъде отхвърлена. В съдебно заседание заявява, че изготвеното от него решение за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа отговор на всички въпроси, поставени в заявлението на жалбоподателя.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

Административното производство по реда на Глава ІІІ от ЗДОИ  за предоставяне на достъп до обществена информация е започнало по заявление от С.Т. ***. Заявлението съдържа искане за предоставяне на информация по 15 въпроса и без в него да е упоменато изрично, че се иска информация от Окръжната прокуратура в гр.Добрич, то е получено на електронната поща на Окръжна прокуратура - Добрич на 14.11.2016г.

Заявлението е било разгледано от Веселин Вичев- прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич, който е определен от административния ръководител на окръжната прокуратура със заповеди № ЛС-29/04.03.2015г. и заповед № ЛС-205 от 14.11.2016г. да разглежда постъпилите заявления за достъп до обществена информация, както и да изготвя решенията и уведомленията по чл.28, ал.2 от ЗДОИ.

На 28.11.2016г. с резолюция с изх. № 1840 прокурор Вичев е оставил без разглеждане заявлението, поради това, че не е отговаряло на изискванията на чл.25, ал.1, т.4 от ЗДОИ , за посочване на адрес за кореспонденция със заявителя. Постановения акт, резолюция, е изпратен на електронната поща на С.Т.. На 27.12.2016г. жалбоподателят е подал допълнително заявление, наречено „Уточнение“, което е било разгледано на 29.12.2016г. от прокурор Вичев, който отново е предоставил възможност на заявителя да посочи адрес за кореспонденция, съобразно изискването на чл.25, ал.1, т.4 от ЗОДОИ. На 12 януари 2017г. жалбоподателят е посочил адрес за кореспонденция в гр.Плевен, ул. XXXXXXXXXX, но е направил уточнението, че не живее временно на него. Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич му отговаря с писмо от 18.01.2017г., че по този начин не е изпълнено указанието за посочване на   адрес за кореспонденция. На 18.01.2017г. жалбоподателят посочва нов адрес за кореспонденция с писмото си, намиращо се на л.37 от делото.

С решение № 1840/2016 от 23.01.2017г. представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич разглежда заявлението по същество и предоставя  исканата от жалбоподателя информация във вид на писмена справка, л.41-47 от делото. На 23.01.2017г. решението и справката към него са съобщени на жалбоподателя на електронната му поща

На 06.02.2017г. С.Т. подава жалба на електронната поща на Окръжна прокуратура, видно от съдържанието на която, оспорва частично решението, съответно и справката към него, по отношение на отговорите на въпроси с №№ 1, 2, 3 и 9.

Жалбата е подадена от надлежна страна срещу акт, подлежащ на оспорване и в законоустановения 14-дневен срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

В чл.41, ал.1 и ал.2 от Конституцията е прогласено правото на гражданите да получат информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права. Правото да се търси и получава информация е свързано със задължението на държавните органи да я предоставят (решение № 7 от 4.VI.1996 г. на КС на РБ по конст. д. № 1/96 г.), като Законът за достъп до обществена информация регламентира един от правните способи за упражняване на конституционното право на достъп до информация. В чл. 2, ал. 1 ЗДОИ законодателят е дал легална дефиниция на понятието обществена информация, достъпът до която законът регламентира и обхваща всяка информация, свързана с обществения живот в страната и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Именно по отношение на тази информация законодателят е установил изричното задължение за органите, по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, да я предоставят.

В случая не е постановен отказ за предоставяне на информация, както се сочи в жалбата. Исканата информация, съдържаща се в 15-те поставени от жалбоподателя въпроси в заявлението му, изпратено на електронната поща на Окръжна прокуратура –Добрич, е предоставена от прокурор Вичев, който е оправомощен от ръководителя на Окръжна прокуратура гр.Добрич да разглежда заявленията за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ и да се произнася по тях. Самото искане за предоставяне на информация засяга и лични данни на прокурорите, а съгласно чл.2, ал.5 от ЗДОИ, той не се прилага за достъпа до лични данни.

Съдът съобрази обстоятелството, че всички магистрати – съдии, прокурори и следователи са публични фигури и защитата на техните лични данни не е в обема на защита, от който се ползват всички останали граждани, незаемащи публични длъжности. Европейският съд по правата на човека приема, че за разлика от частното лице, публичната фигура "неизбежно и съзнателно се излага на близко наблюдение на всяка нейна дума и действие, както от журналистите, така и от цялото общество" /L. v. A., решение от 08.07.1986 г./. По същият начин и Конституционният съд приема в мотивите на решение №  4/26.03.2012 г. по к.дело № 14/2012 г., че защитата на личните данни на лицата, заемащи публични длъжности, е много по-занижена в сравнение със защитата, от която се ползват останалите граждани. Затова предоставената от прокурор Вичев информация на жалбоподателя в отговор на заявлението му, подадено по реда на ЗДОИ, е в съответствие с материалния закон и горепосочените решения на ЕСПЧ и Конституционния съд.

Решението и справката към него  са издадени от компетентен орган, в предвидената от закона писмена форма, при липса на допуснати съществени процесуални нарушения, в съответствие с материалния закон и неговата цел, която е гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Възраженията на жалбоподателя, по отношение отговорите на въпроси 1, 2 , 3 и 9, са неоснователни.

Осъществяването на всяко право е в границите и обема му, предвидени в закона. Изрично това е предвидено в чл.41, ал.2 от Конституцията, която изисква информацията да свързана със законен интерес на гражданина. А за субектите по чл.3, ал.1 от ЗДОИ, съществува задължение да предоставят информация, по отношение на която едновременно са налице две предпоставки: да е в кръга на компетентността им и да е налична.

Първият въпрос на жалбоподателя, от чийто отговор той не е доволен е кога, с каква процедура, колко кандидата е имало, от кого са предлагани и кои от изборната комисия са подкрепили назначаването на всеки един от магистратите държавни обвинители/защитници „в подопечните ви РП и ОП.“ Отговорът на въпроса съдържа поименно посочване на всички прокурори в Окръжна прокуратура Добрич, посочване на решението и протокола от заседанието на Висшия съдебен съвет, и датата на встъпване в длъжност на всеки от тях. Посочено е също, че назначаването на прокурорите е било направено в съответствие с процедурата за повишаване и преместване на магистрати, уредена в Закона за съдебната власт в редакцията му, действала към момента на назначаване на всеки прокурор. А по отношение на останалата съдържаща се във въпроса информация е отговорено, че Окръжна прокуратура гр.Добрич не създава и съхранява подобна.

Отговорът на първия въпрос е даден коректно. Неоснователно е възражението, че ответникът е следвало да препрати въпроса на Висшия съдебен съвет, който да отговори на поставените въпроси. Исканата информация е официална по см. на чл.10 от ЗДОИ и като такава тя е публична, общодостъпна. Всеки, който се интересува „с каква процедура, колко кандидата е имало, от кого са предлагани и кои от изборната комисия са подкрепили назначаването на всеки един от магистратите“ се съдържа в протоколите на ВСС, съставени при назначаването на всеки от прокурорите в Република България. А самите протоколи се публикуват на интернет-страницата на ВСС, в раздел „Протоколи“, т.е. осигурен е свободен достъп до нея, съгласно чл.12, ал.3 от ЗДОИ. Отговорът на ответника е съобразен с правилото по чл.12, ал.4 от ЗДОИ, тъй като в него са посочени решенията за назначаване на всеки прокурор, протоколът е с номер и дата, с който е взето решението, което представлява достатъчна информация, за намирането на протокола, свързан с вземането на решението за назначаване на всеки отделен прокурор. Правилно е изразеното от ответника становище, че информацията не е налична в Окръжна прокуратура гр.Добрич. Жалбоподателят винаги може да получи от задължения субект по ЗДОИ и допълнителна, конкретна информация, в случая от ВСС, щом счита, че предоставената му от окръжната прокуратура не го удоволетворява.

Вторият въпрос на жалбоподателя е какви са били изискваните качества и документи към момента на избора, спрямо всеки един от прокурорите. Отговорът на ответника се състои в изброяване на изискваните от Закона за съдебната власт документи.

Действително отговорът на втория поставен от жалбоподателя въпрос е непълен, тъй като дава информация само по отношение на изискваните документи, които кандидатът за заемане длъжността „прокурор“ следва да представи. Самият въпрос обаче представлява искане за предоставяне на официална информация по см. на чл.10 от ЗДОИ. Отговорът на направеното от жалбоподателя запитване за необходимите качества и документи, изискващи се от кандидатите да заемат длъжността прокурор, се съдържа в Закона за съдебната власт (ЗСВ), Глава ІХ „ Статут на съдиите, прокурорите и следователите“ като качествата, които всеки кандидат следва да притежава и документите, които се изискват са нормативно определени. Органът по назначаването на прокурорите, т.е. Висшият съдебен съвет, няма право да поставя допълнителни изисквания, извън нормативно определените в ЗСВ.

Третият въпрос на жалбоподателя е свързан с искането му да получи информация дали назначените прокурори са декларирали преди постъпването им в Окръжна прокуратура Добрич какво са работили и каква е била предишната им работа. Видно от оплакванията в жалбата, заявителят е искал да узнае дали някой от прокурорите не е работил в охранителна фирма с отнет лиценз, където не е бил осигуряван или е имал собствена охранителна фирма.

        Неоснователно е оплакването и по отношение на даден от ответника отговор. Видно от изготвената справка, в нея точно, ясно и конкретно е посочено какво е работил всеки от прокурорите преди да заеме длъжността прокурор. От справката става ясно, че в Окръжна прокуратура Добрич няма данни някой от прокурорите да е работил в охранителна фирма с отнет лиценз, където не е бил осигуряван или да е имал собствена охранителна фирма.

По отношение на деветия въпрос, кои от прокурорите са учили предмет „Психология“ жалбоподателят е получил отговор, че подобна информация на се съхранява в Окръжна прокуратура гр.Добрич.

Съдът намира, че искането на оспорващия, направено в жалбата, всеки прокурор да отговори лично на този въпрос излиза извън правото му за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ, поради това, че и изучаването и придобиването на образователна степен по дисциплината „Психология“  не касае  законово изискване за заемане длъжността „прокурор“ в Република България. Тази информация не може да бъде свързана с целта на ЗДОИ по чл.2, ал.1, която е гражданина да си състави собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, нито представлява законен интерес по см. на чл.41, ал.2 от Конституцията. В заявлението си жалбоподателят изобщо не е обосновал какъв е законният му интерес да иска да узнае „кои от прокурорите са учили предмет психология по време или след следването си.“ Или с други думи, дейността на задължените по закона субекти, в случая Окръжна прокуратура –Добрич, не изисква нейните представители да са придобили диплома за завършено висше образование по специалността „Психология“ или друга научна дисциплина, различна от специалността „Право“, за да представлява исканата информация обществена по см. на ЗДОИ.

По изложените съображения, съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Жалбоподателят е направил искане за присъждане на разноски, които не му се следват с оглед чл.143 от АПК и липсата на данни за извършени такива.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд – Добрич, четвърти състав

 Р  Е  Ш  И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т. *** против Решение с изх. № 1840/2016г., издадено от В.Вичев – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич, с което е предоставена информация по реда на ЗДОИ по заявление за достъп до обществена информация с вх. № 1840 от 14.11.2016г.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: