О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …………

град Добрич, 07.03.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВНИЯТ  СЪД-ДОБРИЧ, в закрито съдебно заседание на седми март  две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                   ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

изслуша докладваното от съдия Георгиева ЧКАНД № 78/ 2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:     

           Производството по делото е образувано по частна касационна жалба на „Коста Мартес“ ЕООД, представлявано от К.Б.Б., ЕИК 202567243, срещу Протоколно Определение № 636 от 30.11.2016 г. по н.а.х.д.  № 1357/ 2016 год. по описа на Районен съд - Добрич, с което е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима,жалбата на дружеството против НП № 08-0803060/127 от 06.06.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, и производството по делото е прекратено.

С частната жалба се настоява, че Определението на РС-Добрич е неправилно и незаконосъобразно.Видно от приложеното по делото наказателно постановление, същото е връчено и жалбата срещу него е подадена в срок. Оспорва се категорично получаването на НП чрез куриерска служба „Старпост“.  Иска се от съда да отмени Определението за прекратяване и да върне делото за разглеждане от съответния съдебен състав.

Ответникът – Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, редовно уведомен, изразява писмено становище за неоснователност на възражението.

Административният съд  като обсъди изложеното в частната жалба и взе предвид приложените в първоинстанционното съдебно производство доказателства, както и събраните в производството по повод частната жалба доказателства и становище на ответника, намира за установено следното:
            Частната жалба е подадена от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на определението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна, но не по изложените в нея мотиви.

С обжалваното Определение районният съд е прекратил производството, образувано по жалба на „Коста Мартес“ ЕООД, представлявано от К.Б.Б., ЕИК 202567243, срещу НП № 08-0803060/127 от 06.06.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич.

За да прекрати производството по делото, съдът е констатирал, че Наказателно постановление е връчено чрез куриерска фирма „Старпост“ на 26.09.2016 г. С оглед на това е счел, че наказаното лице е било редовно уведомено и срокът за обжалване на НП е изтекъл на 03.10.2016 г., поради което подадената на 11.10.2016 г. по пощата, видно от пощенското клеймо, жалба е просрочена.

Съдът приема, че с оглед липсата на доказателства за връчване на НП лично на управляващия дружеството, не може да се кредитира приложеното от него НП, за да се преценява срокът съобразно вписаната дата в този екземпляр от НП. Същевременно съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗАНН препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение. Видно от приложеното по делото известие (л. 25) за доставяне, под датата 26.09.2016 г. има подпис, но той даже не е в графата получател.Няма име на получател, нито качество на лицето, получило пратката, доколкото се касае за юридическо лице.  Процедурата по връчване на издадените наказателни постановления е регламентирана в разпоредбата на чл. 58 от ЗАНН. Съгласно ал. 1 от нормата, препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя, като в алинея втора на посочения законов текст е предвидено, че в случаите, когато нарушителят не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. Съгласно чл. 84 ЗАНН, доколкото в ЗАНН няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, следва да се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Тъй като в чл. 58 от ЗАНН не се съдържа регламентация относно реда за съобщаване на наказателни постановления на юридически лица, по силата на препратката от чл. 84 от ЗАНН, се прилагат съответните правила в НПК. Според чл. 180, ал. 5 от НПК, връчването на юридическо лице става срещу подпис на длъжностното лице, натоварено да поема книжа, което лице съгласно чл. 180, ал. 6 от НПК подписва разписка със задължение да предаде призовката, съобщението или книжата на лицето, за което са предназначени, а връчителят отбелязва в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването, и отношението му с лицето, на което трябва да бъдат връчени призовката, съобщението или книжата съобразно чл. 180, ал. 7 от НП. В случая административнонаказващият орган, чиято е тежестта да докаже редовността на връчването на наказателното постановление, не е установил надлежното му връчване на дружеството – жалбоподател. Поради това не е започнал да тече срок за обжалване на наказателното постановление, т. е. жалбата, подадена срещу него, не е просрочена.

С оглед изложеното, прекратителното Определение на РС-Добрич се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено,а делото върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените действия за произнасяне по същество относно законосъобразността на НП.

          Водим от горното, Административен съд – Добрич, І касационен състав

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

            ОТМЕНЯ протоколно Определение № 636/ 30.11.2016 год. по н.а.х.д.1357/ 2016 год. на РС-Добрич.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                      2.