О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …………06.03.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание, на шести март през две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:        МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                      ТЕОДОРА МИЛЕВА

при секретаря ………………. изслуша докладваното от председателя ЧКАНД № 77/ 2017 год. 

        

             Производството по делото е образувано по частна касационна жалба вх. № 339/07.02.2017 г. на „Коста Мартес“ ЕООД, представлявано от К.Б.Б., ЕИК 202567243, срещу Протоколно Определение № 638 от 30.11.2016 г. по нахд  № 1358/ 2016 год. по описа на Районен съд - Добрич, с което се оставя без разглеждане жалбата като процесуално недопустима, подадена от дружеството против НП № 08-0803103/126 от 06.06.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, и производството по делото е прекратено.       

С частната жалба се настоява, че Определението на ДРС е неправилно и незаконосъобразно, като се обръща внимание, че видно от приложеното по делото наказателно постановление, същото е връчено и жалбата срещу него е подадена в срок. Оспорва се категорично получаването на НП чрез куриерска служба „Старпост“.  Иска се от съда да отмени Определението за прекратяване и да върне делото за разглеждане от съответния съдебен състав.

Ответникът – Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, редовно уведомен, изразява становище в писмо вх. № 375/ 13.02.2017 г., че е неоснователно възражението на наказаното лице.

Административен съд - Добрич, І касационен състав, като обсъди изложеното в частната жалба и взе предвид приложените в първоинстанционното съдебно производство доказателства, както и събраните в производството по повод частната жалба доказателства и становище на ответника, намира за установено следното:
             Частната жалба е подадена на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на определението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна, но не по изложените от частния жалбоподател мотиви.

С обжалваното Определение районният съд е прекратил производството, образувано по жалба на „Коста Мартес“ ЕООД, представлявано от К.Б.Б., ЕИК 202567243, срещу НП № 08-0803103/126 от 06.06.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич.

За да прекрати производството по делото, съдът е констатирал, че Наказателно постановление № 08-0803104/ 126 от 06.06.2016 г. е връчено чрез куриерска фирма „Старпост“ на 26.09.2016 г. С оглед на това е счел, че наказаното лице е било редовно уведомено и срокът за обжалване на НП е изтекъл на 03.10.2016 г., поради което подадената на 11.10.2016 г. по пощата, видно от пощенското клеймо, жалба е просрочена.

Съдът приема, че с оглед липсата на доказателства за връчване на НП лично на управляващия дружеството, не може да се кредитира приложеното от него НП, за да се преценява срокът съобразно вписаната дата в този екземпляр от НП. Същевременно съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗАНН препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение. Видно от приложеното по делото известие (л. 13) за доставяне, под датата 26.09.2016 г. има подпис, но той даже не е в графата получател, а няма име на получател, нито качество на лицето, получило пратката, доколкото се касае за юридическо лице.  Процедурата по връчване на издадените наказателни постановления е регламентирана в разпоредбата на чл. 58 от ЗАНН. По-конкретно, съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗАНН, препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя, като в алинея втора на посочения законов текст е предвидено, че в случаите, когато нарушителят не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. Съгласно чл. 84 от ЗАНН, доколкото в ЗАНН няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, следва да се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Тъй като в чл. 58 от ЗАНН не се съдържа регламентация относно реда за съобщаване на наказателни постановления на юридически лица, по силата на препратката от чл. 84 от ЗАНН, се прилагат съответните правила в НПК. Според чл. 180, ал. 5 от НПК, връчването на юридическо лице става срещу подпис на длъжностното лице, натоварено да поема книжа, което лице съгласно чл. 180, ал. 6 от НПК подписва разписка със задължение да предаде призовката, съобщението или книжата на лицето, за което са предназначени, а връчителят отбелязва в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването, и отношението му с лицето, на което трябва да бъдат връчени призовката, съобщението или книжата съобразно чл. 180, ал. 7 от НП. В случая административнонаказващият орган, чиято е тежестта да докаже редовността на връчването на наказателното постановление, не е установил надлежното му връчване на дружеството – жалбоподател. Поради това не е започнал да тече срок за обжалване на наказателното постановление, т. е. жалбата, подадена срещу него, не е просрочена.

С оглед изложеното, прекратителното Определение на ДРС се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено и делото върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените действия за произнасяне по същество относно законосъобразността на НП.

          Водим от горното, Административен съд – Добрич, І касационен състав

                                    

О П Р Е Д Е Л И  :

 

         ОТМЕНЯ протоколно Определение № 638/ 30.11.2016 год. по нахд1358/ 2016 год. на ДРС.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 2.