Р Е Ш Е Н И Е

 

193

 град Добрич, 16.05.2017год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

          Административен съд - Добрич, в публично съдебно заседание на двадесет и пети април, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ДАРИНА  ВИТАНОВА

      ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                    МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ и секретаря В.С., разгледа докладваното от съдия Георгиева адм.д.№ 74 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.185-196 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по протест на Веселин Вичев - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Добрич срещу чл.55а,ал.3  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Тервел с Решение № 4-68 от 17.08.2015г.

В протеста се сочи, че  разпоредбата не съответства на императивно изискване на чл.37,ал.1 и чл.38,ал.1 от Закона за общинската собственост учредяването на правото на надстрояване и/или пристрояване да става след решение на общинския съвет.Прави предложение, разпоредбата на чл.55а , ал.3 от   Наредбата да бъде отменена и в полза на ОП-Добрич да бъде присъдена сумата от 35 лева - разноски по делото за публикация на оспорването в Държавен вестник.

            Ответникът, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по протеста.

Съдът, като обсъди аргументите в протеста, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168, във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е  основателен по следните съображения:

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел  е приета от Общински съвет Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02. 2015г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и №3-43 от 25.06.2015г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015г.

От административната преписка по приемане на наредбата, нейните  изменения и допълнения се установява,че  са спазени изискванията на чл.27 ал.2 и ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗОбС, редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. Наредбата е приета на валидно правно основание – чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Приемането на Наредбата е съобразено с процесуалните правила на Закона за нормативните актове в редакцията му ДВ.бр.46/ 12. 06. 2007г., действала към момента на приема на оспорените разпоредби.

Относно съответствието на оспорената разпоредба с материалния закон съдът прецени следното:

Общият принцип,регламентиран в чл.15,ал.1 от ЗНА,предвижда,че всеки нормативен акт, трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен което означава, че съдебният контрол за  законосъобразност на оспореният текст на Наредбата, следва да обхване преценката дали регулираните с него обществени отношения са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Протестираният  текст на чл.55а,ал.3 предвижда следното:

„Правото на надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда,построена върху имот-частна общинска собственост,когато то не води до обособяване на самостоятелен обект, се учредява със заповед на Кмета на общината без публичен търг или конкурс,на собственика на сградата,както и на собствениците на самостоятелни обекти в сгради с етажна собственост или на техни сдружения след одобряване на архитектурен проект в следните случаи:

-за сгради със ЗП до 100 кв.м.-вещното право се учредява за площ 20% от ЗП на основната сграда;

-за сграда със ЗП  над 100 кв.м.-вещното право се учредява за площ до 10% от ЗП на основната сграда.

Учредяването на правото на строеж върху имоти частна общинска собственост е регламентирано в чл.37 от Закона за общинската собственост а именно, след решение на общинския съвет от кмета на общината,чрез публичен търг или публично оповесетен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Правото на пристрояване и /или надстрояване е уредено в чл.38 от ЗОбС, който препраща към чл.37 от Закона.

Двете норми на ЗОбС имат императивен характер.Правото на надстрояване и/или пристрояване върху имоти частна общинска собственост се учредява от кмета, но след решение на общинския съвет.Без това решение кметът няма правомощие да учредява право на строеж.Липсва и  законова разпоредба,която да дава правомощие на кмета да увеличава обема на  вече учредено право на строеж и право на надстрояване и/или пристрояване,без за това да има решение на общинския съвет.Следователно,разпоредбата противоречи на норма от по-висок ранг и следва да бъде отменена.

При този изход на спора и доколкото протестът е основателен протестиращият има право на поисканите разноски, които е направил за заплащане на публикуване в Държавен вестник на обявлението за образуваното дело в размер на 35 лв.

По изложените съображения и на основание чл.193, ал.1 от АПК,  Административен съд гр.Добрич :

 

                                         Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.55а,ал.3  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02. 2015г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и №3-43 от 25.06.2015г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015 година.

ОСЪЖДА  Общински съвет Тервел да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: