Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

144
Добрич, 6. 04. 2017 год.

 

 

Административен съд-Добрич, II-ри касационен състав, в съдебно заседание на двадесет и първи март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова

                                                         ЧЛЕНОВЕ:           Дарина Витанова

                                                                                       Нели Каменска

 

 

при секретаря В.С.  и с участието на прокурора Свилена Костова изслуша докладваното от съдията Д. Витанова касационно административно дело № 71/ 2017 год.

 

 

            Производството е по чл.208 и сл. от АПК.

            Образувано е по касационна жалба на В.Р.С. ***Я., редовно упълномощен,срещу решение № 585/ 30. 12. 2016 год. по НАХД № 1261 по описа на Районен съд, гр. Добрич за 2016 год., по силата на което е изменено наказателно постановление № 16-0851-001253/ 20. 07. 2016 год. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3 000. 00 лв., като на основание чл. 179, ал. 4, т. 1 от ЗДвП наложеното административно наказание “глоба” е намалено на 1 500. 00 лв.

В жалбата е посочено, че районният съд неправилно е изменил наказателното постановление, като е приложил санкционната норма на чл. 179, ал. 4, т. 1 от ЗДвП, вместо посочената такава на чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП в наказателното постановление. При неправилно приложена санкционна норма районният съд е следвало да отмени изцяло, а не да изменя наказателното постановление в санкционната му част. Сочи, че от страна на административно наказващият орган неправилно е издирена нарушената правна норма – чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. Текстът въвежда задължение на водача на ППС да го управлява по републиканските пътища след заплащане на винетна такса. При управление на МПС без винетна такса се ангажира отговорността на водача по чл. 179, ал. 3 от ЗДвП в една от хипотезите й. В конкретния случай е бил налице винетен стикер, макар и от друга, невалидна за съответното МПС категория-вместо такъв по чл. 10а, ал. 7, т. 1 от ЗП е използван такъв по чл. 10а, ал. 2, т. 2 от ЗП. В този случай отговорността е по чл. 179, ал. 4, т. 1 от ЗДвП, която норма е със сложен състав и съдържа в себе си както правилото за поведение, така и санкцията при неговото нарушаване. Налице е разминаване в наказателното постановление между фактическото и юридическото нарушение. Деянието е следвало да се квалифицира по чл. 179, ал. 4, т. 4 от ЗДвП, а не по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. Претендира се отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление. Твърдяните в жалбата нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

            Ответникът по жалбата не изразява становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира за потвърждаване решението на въззивния съд.

            Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

            За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

            Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от В.Р.С. ***Я., редовно упълномощен, срещу наказателно постановление № 16-0851-001253/ 20. 07. 2016 год. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3 000. 00 лв.

С решението си районният съд е изменил наказателното постановление в санкционната му част, преквалифицирал го е в тази му част и е намалил наложеното административно наказание “глоба” от 3 000. 00 лв. на 1 500. 00 лв..

В мотивите си районният съд е приел, че на 27. 06. 2016 год. около 10. 00 ч. е извършена проверка на товарен автомобил с рег. № **** от категория N3 /товарен автомобил с маса над 12 тона/. При проверката е установено, че водачът на автомобила управлява същия със заплатен и заплатен винетен стикер К2, съответстващ на т..а с маса от 3.5 т. до 12 т. Бил съставен АУАН и е ангажирана административно наказателната отговорност на водача за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 3, т 1 му е наложено наказание “глоба” в размер на 3 000. 00 лв. Районният съд е приел, че след като водачът е управлявал МПС със заплатена винетна такса по-ниска от нормативно установената за категорията на процесното МПС е извършил вмененото нарушение. Съдът е приел, че в санкционната си част наказателното постановление е неправилно. Ангажирана е отговорността на водача за управление на МПС без заплатена винетна такса по чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, вместо по чл. 179, ал. 4, т. 1 от ЗДвП, която е приложимата норма за конкретното нарушение. Въз основа на тези си изводи районният съд е изменил наказателното постановление, като на осн. чл. 179, ал. 4, т. 1 от ЗДвП е намалил наложената глоба от 3 000. 00 лв. на 1 500. 00 лв.

Настоящият касационен състав счита, че решението на районния съд е правилно. Действията на районния съд по преквалификация на наказателното постановление в санкционната му част и до изменението му в тази част съответстват на правомощията на въззивния съд, регламентирани в чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Възможността за преквалификация на наложеното наказание е предмет на ТР № 3/ 10. 05. 2011 год. по т.д. № 7/ 2010 год. на ОСК на ВАС и конкретното въззивно решение е постановено в съответствие с тълкувателното решение.

Неоснователно е касационното възражение, че процесното нарушение следва да се квалифицира не по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, а по чл. 179, ал. 4, т. 1 от ЗДвП, която норма включва в съдържанието си както правилото за поведение, така и санкцията. Точният текст на нормата на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП е следният: “Движението на определена категория пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за тях, определена от Закона за пътищата”. Нарушението на нормата може да извърши или чрез действия, съставляващи незаплащане на винетна такса, или чрез действия състоящи се в незаплащане на съответната винетна такса. Законът за движение по пътищата е предвидил различни по размер наказания при извършване на някое от горепосочените нарушения. Управление на МПС без заплатена винетна такса се санкционира от нормата на чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП -за конкретното МПС глоба в размер на 3 000. 00 лв. Управление на МПС без съответната за МПС винетна такса се санкционира от нормата на чл. 179, ал. 4, т. 1 от ЗДвП -за конкретното МПС глоба в размер на 1 500. 00 лв. Нормите на чл. 179, ал. 3 и ал. 4 от ЗДвП са санкционни норми и не съдържат в себе си състав на нарушение, каквото е становището на касатора. Направените от касационния състав изводи налагат решението на въззивния съд да бъде потвърдено.

При извършената служебна проверка на валидността и допустимостта на съдебното решение съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и е съобразено с материалния закон.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 585/ 30. 12. 2016 год. по НАХД № 1261/ 2016 год. на Районен съд - Добрич.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :………………

                                   

                                                       

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1………………………………

 

                                                                                          2………………………………