Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 14.03.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Добрички административен съд, в публично заседание на седми март, две хиляди и седемнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:       Дарина Витанова

                        Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Виолета Великова, разгледа докладваното от съдия Каменска к.адм.д.№ 70 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.Д.П. от гр.Балчик, подадена чрез адв. Е.Т. – Добричка адвокатска колегия, редовно упълномощена, срещу решение № 561/14.12.2016г., постановено по нахд № 1114/2016г. по  описа на РС гр.Добрич в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-001210/18.07.2016г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич, с което на касатора за нарушаване на чл.123, ал.1, т.3, б.“в“ от Закона за движение по пътищата, на основание чл.175, ал.1, т.5 от с.з., са наложени административните наказания „глоба“ в размер на 50 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от един месец.

Касаторът, чрез процесуалния си представител адв.Е.Т., в касационната жалба и в съдебно заседание моли решението в оспорената му част да бъде отменено като постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени процесуални нарушения- касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. В касационната жалба се оспорва извършването на нарушението по чл.132, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗДвП като се твърди, че разногласия между участниците в пътно-транспортното произшествие (ПТП) не е имало. Твърди се също, че съдът неправилно приел, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Ответникът, Сектор Пътна полиция при ОД на МВР Добрич,  редовно призован, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, при доказана представителна власт и е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С частично оспореното решение Районен съд град Добрич е потвърдил  наказателно постановление № 16-0851-001210/18.07.2016г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич, в частта му по т.2, с което на С.Д.П., за нарушаване на чл.123, ал.1, т.3, б.“в“ от Закона за движение по пътищата, са наложени на основание чл.175, ал.1, т.5 от с.з. административните наказания „глоба“ в размер на 50 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от един месец.

Нарушението се изразява в това, че след възникване на ПТП, С.П. не е уведомила службата за контрол и е напуснала мястото на произшествието при наличие на материални щети по двата автомобила и разногласия с другия участник в ПТП. За това деяние е ангажирана административно-наказателната й отговорност по реда на чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, който предвижда, че се наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие. На касатора са наложени наказанията, предвидени са извършеното нарушение, определени по размер в техния минимум.

За да потвърди наказателното постановление в тази му част въззивният съд е приел, че е осъществен състава на административно нарушение и че правилно е привлечена отговорността на водача на превозното средство. Подробно в мотивите на решението са обсъдени доказателствата, потвърждаващи извършването на това нарушение, вкл. и показанията на другия участник в ПТП, който е категоричен, че разногласия е имало. От своя страна С.П. не е оспорвала, че е напуснала мястото на произшествието и че не е уведомила контролните органи, каквото задължение има като участник в ПТП с материални щети, макар и незначителни.

 Районният съд е обсъдил приложимия закон и правилно е достигнал до единственият законосъобразен извод, че има извършено нарушение на  чл.123, ал.1, т.3, б.“в“ от Закона за движение по пътищата, че същото е извършено виновно от жалбоподателя и че правилно деянието е санкционирано с административните наказания, предвидени за неговото извършване в чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.

Възраженията, изложени от процесуалния представител на касатора за допуснати от съда нарушения на материалния и процесуалния закон при постановяване на решението – касационни основания за неговата отмяна, са неоснователни.

Не се констатира в хода на административно-наказателното производство да са допуснати съществени процесуални нарушения и настоящата инстанция споделя изложеното в мотивите на решението във връзка с това оплакване.

Преди да издаде наказателното постановление наказващия орган по силата на чл.52, ал.4 от ЗАНН има задължението да прецени събраните доказателства и да разследва спорните обстоятелства. Затова по-късното установяване, че е имало възражения между участниците в ПТП, не представлява нарушение в хода на административно-наказателното производство. Това обстоятелство е установено от наказващия орган преди издаване на наказателното постановление и се потвърждава от показанията на другия участник в произшествието, Антоанета Петкова Ванкова, дадени в съдебно заседание.

По тези съображения настоящата касационна инстанция счита, че постановеното решение в оспорената му част е правилно и законосъобразно, съобразено с материално-правните норми и не са налице касационните основания за отмяната му. В неоспорената част решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Водим от горното, Административен съд – Добрич, Втори касационен състав

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 561/14.12.2016г., постановено по нахд № 1114/2016г. по описа на Районен съд-Добрич, в оспорената му част, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-001210/18.07.2016г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич, с което на С.Д.П. с ЕГН ********** от гр.Балчик, за нарушаване на чл.123, ал.1, т.3, б.“в“ от Закона за движение по пътищата, на основание чл.175, ал.1, т.5 от с.з. са наложени административните наказания „глоба“ в размер на 50 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от един месец.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: