Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 13. 03. 2017 год.

 

 

Административен съд-Добрич, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на седми март две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Красимира Иванова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:            Дарина Витанова

                                                                                           Нели Каменска

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Виолета Великова изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 65/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Г.Н.А., ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** 15 чрез адв. В. Й., против решение № 537/ 2. 12. 2016 год. по НАХД № 752/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, по силата на което е потвърдено наказателно постановление № 106/ 2016 год. на Заместник началник на Митница-Варна, с което  на жалбоподателя, за нарушение на чл. 123, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на осн. чл. 123, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лв. и стоките, предмет на нарушението цигари “Marble” 80 mm-10 кутии-200 къса са отнети в полза на държавата.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно, Излага становище, че при словесното описание на нарушението в АУАН и в НП са посочени елементи на фактическия състав на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС-“без български акцизен бандерол” и на чл. 123, ал. 6-“с надпис DUTY FREE върху всяка една от кутиите”. Допуснато е смесване на фактическия състав на вмененото нарушение, което затруднява организирането на защитата на наказаното лице. Това обстоятелство не е отчетено от районния съд. Сочи, че в своето съдебно решение въззивният съд не е констатирал и допуснато съществено нарушение на чл. 42, т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН В АУАН и в НП е посочено, че жалбоподателката е нарушила чл. 123, ал. 6 от ЗАДС. Тази норма, обаче, е санкционна правна норма. При описанието на нарушението би следвало в АУАН и в НП да бъде посочена нормата на чл. 99, ал. 2, т. 4 от ЗАДС, която всъщност е нарушената правна норма, а не нормата на чл. 123, ал. 6 от същия закон. Неясното или неконкретно посочване на нарушените правни норми води до ограничаване правото на защита на наказаното лице. Изразява и становище, че по делото не е доказано, че жалбоподателката е държала процесните акцизни стоки. Доброволното предаване на тези стоки не води автоматично до извод, че именно жалбоподателката е осъществявала действие по държане върху тях по смисъла на закона. Претендира отмяна на решението на въззивния съд и отмяна на наказателното постановление. Твърдяните нарушения се свеждат до неправилност на съдебното решение поради неправилно приложение на материалния закон и съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата оспорва същата и моли да бъде отхвърлена, а решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и пледира за потвърждаване решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от Г.Н.А., ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** 15 чрез адв. В. Й.  против наказателно постановление № 106/ 2016 год. на Заместник началник на Митница-Варна, с което  на жалбоподателя, за нарушение на чл. 123, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на осн. чл. 123, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лв. и стоките, предмет на нарушението цигари “Marble” 80 mm-10 кутии-200 къса са отнети в полза на държавата.

Жалбата е отхвърлена и наказателното постановление е потвърдено изцяло.

Районният съд е приел за установено, че на 16. 02. 2016 год. в с. Ловчанци, общ. Добричка, ул. “Четвърта” № 19 жалбоподателката е държала акцизни стоки /цигари/ с надпис DUTY FREE марка “Marble” 80 mm-10 кутии-200 къса-нарушение по чл. 123, ал. 6 от ЗАДС. Съдът е направил извода си за наличие на горепосоченото нарушение въз основа на показанията на разпитаните по делото свидетели и въз основа на обясненията на самата жалбоподателка. Съдът е приел, че наличието на протокол за доброволно предаване на акцизните стоки от жалбоподателката не изключва състава на нарушението по чл. 126, ал. 6 от ЗАДС, като този факт следва само да се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство. В мотивите си съдът е изложил, че законосъобразно, на осн. чл. 123, ал. 6 от ЗАДС и с оглед двойния размер на дължимия акциз-85. 00 лв. на жалбоподателката е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000. 00 лв., а на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС стоките, предмет на нарушението са отнети в полза на държавата. Приел е, че нарушението не представлява маловажен случай по см. на чл. 126б, ал. 2 от ЗАДС, тъй като двойният размер на дължимия акциз в конкретния случай надвишава лимита от 50. 00 лв., предвиден в разпоредбата. Приложението на чл. 28 от ЗАНН в случая е изключено и не намира приложение по силата на чл. 126б, ал. 2 от ЗАДС, която е специална разпоредба и изключва приложението на общия закон. Основавайки се на тези свои изводи съдът е направил крайното заключение, че издаденото наказателно постановление е законосъобразно и го е потвърдил изцяло.

Настоящият състав възприема становището на въззивния съд. Направените касационни възражения са неоснователни.

 Процесното наказателно постановление не съдържа смесване на съставите на чл. 123, ал. 1 и чл. 123, ал. 6 от ЗАДС, каквото е твърдението на касатора. В наказателното постановление е посочено, че нарушението се изразява в държане на акцизни стоки-цигари с надписи DUTY FREE, което нарушение се санкционира от разпоредбата на чл. 123, ал. 6 от ЗАДС. Действително в АУАН при описанието на нарушението е посочено, че държаните акцизни стоки-цигари са без бандерол и с надпис DUTY FREE, които действително съставляват две отделни нарушения. Тази непрецизност на АУАН е преодоляна от коректното описание на нарушението в наказателното постановление, поради което касационният състав не счита, че в конкретния случай е ограничено правото на защита на санкционираното лице.

Не е основателно и другото касационно възражение, че наказателното постановление страда от порок по см. на чл. 57, ал.1 , т. 6 от ЗАНН, тъй като в него неправилно е посочена нарушената правна норма –чл. 123, ал. 6 вместо чл. 99, ал. 2, т. 4 от ЗАДС. В наказателното постановление нарушението е описано, както бе посочено и по-горе, като държане на акцизни стоки-цигари с надпис DUTY FREE, което описание по съдържание съвпада с една от хипотезите, визирани в разпоредбата на чл. 99, ал. 2, т. 4 от ЗАДС. Обстоятелството, че в АУАН и в НП цифровото изражение на нарушената правна норма е непрецизно посочено не влече отмяна на наказателното постановление на това основание. От значение за пълноценното осъществяване на защитата на санкционираното лице е словесното, а не цифровото описание на допуснатото нарушение.

Неоснователно е и възражението, че държането на процесните акцизни стоки от жалбоподателката не е доказано. В тази насока касационният състав споделя напълно изводите на районния съд и не намира за необходимо да повтаря същите в мотивите на настоящото решение.

 Направените от касационния състав изводи налагат решението на районния съд да бъде потвърдено.

 При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и е материално законосъобразно.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

                                                  Р      Е      Ш      И      :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 537/ 2. 12. 2016 год. по НАХД № 752/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

                                                                                                       2…………………….