Р Е Ш Е Н И Е

 

78  от 27.02.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:        МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                        ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

           При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 62/ 2017 год. по описа на АдмС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба вх. № 282 от 01.02.2017 г. на "Еврострой Балчик" ООД, седалище: гр. Балчик,  с управител В.А.В., подадена чрез адв. Е. Е.,***, срещу Решение № 542/ 07.12.2016 г. по нахд № 287/ 2016 г. по описа на Районен съд – Добрич.

         С жалбата се настоява, че първоинстанционното решение е неправилно и незаконосъобразно, необосновано и постановено при непълнота на доказателствата, поради което се иска да бъде отменено и да бъде отменено и потвърденото с него наказателно постановление. Оспорва се фактическата обстановка, която е приета от съда за установена и респ. и извършеното нарушение. Касаторът сочи, че срещу дружеството са издадени още две наказателни постановления за други две лица, които според него също самоволно са отишли на работа, като излага мнение, че тъй като случаят е идентичен, е следвало да бъде издадено и за трите лица само едно наказателно постановление. На следващо място, настоява, че неправилно съдът не е приел, че се касае за маловажно нарушение. Прави оплакване, че неправилно съдът не е кредитирал показанията на св. Я.И. и Ц.И., които са заявили, че на 28.10.2016 г. самоволно са посетили обекта за рязане на дърва и без негово разрешение са започнали да режат, като са направили това със собствени инструменти и пособия. В съдебно заседание касаторът редовно призован, се представлява от адв. Е., който поддържа жалбата на изложените в нея основания.

         Ответникът по жалбата - Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Добрич, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание, не изразява становище по касационната жалба.

         Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че касационната жалба е неоснователна. Сочи, че за всяко отделно нарушение се налага едно наказание и в този смисъл не се касае за едно нарушение, за да бъде една санкцията. Излага становище, че нарушението е доказано и моли да бъде оставено в сила първоинстанционното решение.

         Административен съд - Добрич, като обсъди посочените в жалбата касационни основания, доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, приема за установено следното:

         Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и 213 от АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна, но не по изложените в нея съображения.

Производството пред Районен съд – Добрич е образувано по жалба срещу НП 08-0803018/ 248 от 29.12.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич. Съдът е провел съдебно производство по тази жалба, обсъдил е доказателствата, свързани с това НП, но с диспозитива си е потвърдил  НП 08-0803018/ 248 от 29.06.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич. Като е потвърдил НП от друга дата, съдът се е произнесъл по различно от НП, предмет на жалбата, поради което решението му се явява недопустимо и като такова следва да бъде обезсилено, а делото върнато на друг състав на РС – Добрич за произнасяне по процесното наказателно постановление.

Воден от горното, Административен съд - Добрич, І касационен състав, на основание чл. 221, ал. 3 от АПК,

                                      Р  Е  Ш  И:

         ОБЕЗСИЛВА Решение № 542/ 07.12.2016 г. по нахд № 287/ 2016 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-0803018/ 248 от 29.06.2015 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

         ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Добрич.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………              ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….

                                                                                       2………………..…..