О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

74/23.02.2017 год., гр. Добрич

 

Административен съд – Добрич, в закрито заседание на двадесет и трети февруари две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 54 по описа на АдмС - Добрич за 2017 г., намира следното :

Производството по делото е образувано по жалба вх. № 218/ 25.01.2017 г. на Областен управител на област Добрич,с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” № 5, подадена чрез старши юрисконсулт Г.К.Г. против Решение № 223 по Протокол № 17 от заседание на Общински съвет град Каварна, проведено на 27.12.2016 год., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси, чл. 74, ал. 1 – 3 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна Общински съвет Каварна не приема План – сметката за необходимите средства за финансиране на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 2017 г. съгласно Приложение № 1; План – сметката за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 74, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна по населени места съгласно Приложение № 2; План – сметката за разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ по населени места във връзка с определяне на таксата според количеството битови отпадъци съгласно Приложение № 3.

С жалбата се иска отмяна на Решението като незаконосъобразно поради липса на необходимото мнозинство при приемането му.       

Съдът е насрочил открито заседание по делото за 20.02.2017 г., за което страните са били редовно призовани. Жалбоподателят се е представлявал от ст. Юрисконсулт Г.Г., редовно упълномощен.

Ответникът, редовно призован, не се е представлявал.

В съдебно заседание жалбоподателят чрез процесуалния си представител е заявил, че поддържа жалбата, доколкото към момента на нейното подаване е била основателна. Същевременно е уведомил съда, че ответникът е отменил оспорения акт и с Решение № 232 по Протокол № 18 от 31.01.2017 г. Общински съвет – Каварна е приел акта с необходимото мнозинство. Претендира съдебно – деловодни разноски – юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 143, ал. 2 от АПК и представя нарочна молба в тази насока.  

С оглед липсата на доказателства по делото за оттегляне на акта, съдът е отложил делото за 06.03.2017 г. от 11.15 ч. и е задължил ответника да представи такива, ако са налице.

След приключване на заседанието на 20.02.2017 г. по пощата са постъпили изисканите от ответника доказателства. От тях е видно, че с Решение № 232, обективирано в Протокол № 18 от 31.01.2017 г. е отменено Решение № 223 по Протокол № 17 от 27.12.2016 г., като Решение № 232 е влязло в сила на 15.02.2017 г. Отмяната представлява оттегляне на оспорения акт, поради което е налице хипотезата на чл. 159, т. 3 от АПК.

С оглед на това съдът следва да отмени насрочването на следващо заседание по делото, като на основание чл. 159, т. 3 от АПК остави жалбата без разглеждане и прекрати производството по делото.

Предвид изрично стореното в тази насока искане от страна на процесуалния представител на жалбоподателя и на основание чл. 143, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 78, ал. 8 ГПК (Д.в. бр. 8 от 2017 г.) във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ на същия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски – юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева)

С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Протоколно определение от 20.02.2017 г. за насрочване на следващо заседание по делото за 06.03.2017 г. от 11.15 ч.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 218 от 25.01.2017 г. на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул. ”Независимост” № 5, подадена чрез старши юрисконсулт Г.К.Г..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 54/ 2017 г. по описа на АдмС - Добрич.

ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Областна администрация на област с административен център град Добрич, с адрес: град Добрич, съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв. (сто лева).

Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: