Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

129, гр.Добрич, 29.03.2017 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, І кас. състав в публично съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : НЕЛИ КАМЕНСКА

                                      ЧЛЕНОВЕ : МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                             ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

         при участието на прокурора Радослав Бухчев и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия Т. Милева КАД №52/ 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба  от З.В.А. ***, чрез  адвокат С.В. от Адвокатска колегия гр.Варна  срещу Решение №107/05.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. №38/2016 г. на Районен съд гр.Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 194/25.08.2015 г., издадено от Началника на Митница-Варна.

С жалбата се правят оплаквания, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди се, че липсват каквито и да е доказателства за действията на служителите на РУ Шабла, а именно за всяко действие е следвало да бъде издаден протокол. Сочи се, че не става ясно как и къде е изтеглено процесното количество „тютюн“, вида на устройството на което е изтеглено веществото, дали същото е минало техническа проверка и т.н. Липсват доказателства в преписката в тази насока. Релевират се и доводи, че проверката е извършена от лица без законови правомощия. Моли да се отмени решението на районния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба – Митница-Варна, в представено писмено становище по делото, счита жалбата за неоснователна и недоказана и моли да се потвърди решението изцяло.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Административен съд - Добрич, като обсъди първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

Производството пред настоящия състав е второ по ред.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:

С обжалваното решение районният съд е потвърдил Наказателно постановление № 194/25.08.2015 г. на Началника на Митница Варна, с което на касационния жалбоподател за нарушение по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и на същото основание е наложено административно наказание "глоба” в размер на 1000.00 лева и са отнети на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС в полза на държавата 543 грама нарязан тютюн.

РС е установил от фактическа страна, че на 21.05.2015 г. в 09,30 часа, служители на РУ Шабла извършили проверка в дома на З.В.А.,*** и установили, че лицето държи общо 534 грама нарязан тютюн без бандерол /34 грама от които под формата на 23 къса цигари/.Тютюнът бил закупен от гр. Варна за нейно лично ползване и не бил облепен с акцизен бандерол. Тютюнът и цигарите били предадени доброволно, като за предаването бил съставен протокол за доброволно предаване. Същият бил претеглен в търговски обект в града на везна и се оказал с тегло 0,504 гр. тютюн и 23 къса свити цигари с тегло 0,034 гр. /според Справка от ст.инспектор В.Д. – разузнавач в група при РУ Шабла/. РП Каварна е отказала да образува досъдебно производство, поради малозначителността на деянието и ниската обществена опасност на личността на нарушителя. Преписката е изпратена по компетентност на Митница Варна за образуване на административнонаказателно производство. На 09.07.2015 г. бил издаден АУАН при приложението на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Въз основа на акта било издадено и обжалваното наказателно постановление.

За да постанови обжалвания съдебен акт,  районният съд по подробно изложени мотиви, е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, както АУАН, така и НП съдържат всички разписани в ЗАНН реквизити, надлежно връчени и при отсъствие на допуснати процесуални нарушения. Прието е още, че нарушението, за което е санкционирана З.В.А. е виновно извършено и доказано. Приел е, че от извършената физико-химическа експертиза, извършена при повторното разглеждане на делото пред Районен съд Каварна, безспорно се установява , че намереното количество тютюн е такъв нарязан тютюн, годен за консумация и следователно попада в определението за „тютюн за пушене“ по чл.2, ал.1,т.1 и т.3 от ЗАДС. Въззивният съд е счел, че независимо, че липсват доказателства по какъв начин е измерено намереното количество тютюн, нарушителката е следвала да възрази още в момента на предаването на същия, а такова възражение няма, поради което и е неоснователен довода й в тази насока. Първоинстанционният съд е счел, че правилно е определен акцизния данък, с оглед представеното становище на експерт в отдел „Акцизи“ при Митница Варна. Изложил е мотиви и защо деянието не представлява маловажен случай и правилно е определена санкцията, с оглед разпоредбите на чл.27 от ЗАНН.

Настоящият съдебен състав не споделя така изложените мотиви от първоинстанционния съд.

Според разпоредбата на чл. 126 от ЗАДС, на физическо лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се налага глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

В тежест на административния орган е установяването на предпоставките за реализиране на административно-наказателната отговорност на лицето.

От приложените по делото писмени доказателства по преписка с peг. № 3M-63/2015 г. по описа на РУ - Шабла, ОД на МВР - гр. Добрич, въз основа на които е образувано административно-наказателното производство срещу жалбоподателката, се установява, че извършените от полицейските органи действия са започнали в нарушение на чл.83 от ЗМВР. На основание чл. 83 ЗМВР "полицейските органи могат да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие само, когато:1.следва да се предотврати непосредствено предстоящо или започнало тежко престъпление; 2. са налице данни, че в помещението се укрива лице, извършило тежко престъпление; 3. е необходимо оказване на неотложна помощ на лица, чийто живот, здраве или лична свобода се намира в опасност или са налице други случаи на крайна необходимост".  По делото липсват каквито и да е данни и писмени доказателства какво е наложило извършването на проверката в дома на касаторката, т.е. какъв е бил повода за извършването на полицейската акция в дома й.  Липсват доказателства за законосъобразно извършени действия от страна на полицейските служители по смисъла на чл. 83, ал. 1, т. 1 от ЗМВР. Видно от Постановлението на РП Каварна за отказ да се образува досъдебно производство, се сочи, че проверката е започнала по сигнал. За какво е бил този сигнал не става ясно, не става ясно и дали той е бил причина за започване на проверката. При тези данни за повода за иницииране на проверката в дома на А. според съда не може да се приеме, че служителите на РУ Шабла са действали съгласно дадените им по чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗМВР правомощия. Според съда в настоящия му състав подаването на  сигнал не е доказателство за започнало тежко престъпление, от което е следвало да се предотвратят определени последици.

Допуснати са и действия при установяването на предмета на нарушението,  които са проведени неправилно и опорочават впоследствие действията и на митническите органи по установяване на елементите от обективна страна на нарушението. Видно от доказателства по полицейската преписка – докладна записка от В.Д. – разузнавач в група при РУ Шабла,  открития в дома на касаторката тютюн се е съхранявал в найлонова торба и като количество е записан 0,504 гр. и 23 броя свити цигари в прозрачна кутия. В изготвения Протокол за доброволно предаване  не е посочено, в какъв вид се е предал тютюна на органите на полицията, посочено е само грамажа на същия. В последствие при предаване на тютюна на органите на Митница Варна е описано, че се предава нарязан тютюн без акцизен бандерол – 0,534 кг, съдържащ се в 6 бр. ПВЦ торби. Т.е. за съда не става ясно, как при изземването на тютюна той е бил съхраняван в една найлонова торба и е бил с количество 0,534 гр., а в последствие при предаването му на Митница Варна, вече е бил в 6 бр. ПВЦ Торби и с грамаж 0,534 кг. По какъв начин първоначално предаденото количество тютюн е пресипано така, че да се оформят 6 торби, никъде  не е описано.  За да се ангажира отговорността на жалбоподателя, не следва да има никакво съмнение по делото, че точно това определено количество е предал последния и то се е оказало акцизна стока, още повече, че при изземването й не е извършена химико-физическа експертиза. Наред с горното и измерването на намерената листна маса не е било извършено в присъствието на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице, което поставя под съмнение количеството на намереното вещество и последващото определяне на размера на дължимия акциз. Видно от представените справки от полицейските служители, тютюна е бил претеглен на електронна везна в магазин за хранителни стоки в града. Тази везна била ли е годно техническо средство  също не става ясно, тъй като в тази насока не са представени доказателства. Пак от същата справка е посочено претеглено количество 0,504 грама, а общо с цигарите 0,534 гр. Този грамаж е посочен и в Постановлението на прокуратурата.  Как в последствие при предаване на Митница Варна това количество става 0,534 кг. също остава неизяснено.

Настоящият съдебен състав намира, че допуснатите процесуални нарушения са особено съществени, тъй като липсват доказателства за законосъобразно извършени действия от страна на полицейските служители по см. на чл. 83, ал. 2 вр.ал. 1 от ЗМВР и е останал неизяснен въпроса за количеството намерен тютюн.

Не се споделя изводът на първоинстанционния съд, че независимо, че не са приложени доказателства, установяващи по какъв начин е измерено намереното количество тютюн, след като лицето не е възразило при предаването му, то безспорно е установено количеството на намерените акцизни стоки. Както и по-горе се каза, лицето не е присъствало при измерването на стоката, а и в протокола за доброволно предаване е записано количество – 0,504 гр. тютюн нарязан и 23 броя свити цигари – 0,034 гр. А в последствие обвинението е повдигнато за 0,504 кг. Тютюн, т.е. какво възражение да се направи при предаването на тютюна, като за същият е вписано, че е малко над половин грам…

Извън горното, съдът счита, че обвинението не може да почива само на самопризнанията на лицето, съгл. чл.116, ал. 1 от НПК, във връзка с чл.84 от ЗАНН. В изграждането на своята защитна теза лицето не е ограничено да твърди различни неща, нито да прави или не възражения. АНО обаче във всички случаи трябва да докаже пред съда по несъмнен начин по предвидения за това ред, че това вещество, в този размер е акцизна стока по смисъла на ЗАДС, която е държана от лицето, без да е облепена със задължителен български акцизен бандерол.

При това положение, решението на КРС като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено, както и да бъде отменено потвърденото с него наказателно постановление.

          Водим от гореизложеното  и на основание чл.227, ал.1 от АПК във връзка с чл.63,ал.1 от ЗАН, Административният съд

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

 ОТМЕНЯ Решение №107 от 05.12.2016 г. по нахд №38/2016 г. по описа на Каварненския  районен съд, като вместо това  ПОСТАНОВЯВА:

           ОТМЕНЯ наказателно постановление №194/25.08.2015 г. на Началника на Митница гр. Варна.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                2.