Р Е Ш Е Н И Е

 

172 / 28.04.2017г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на двадесет и осми март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СИЛВИЯ САНДЕВА

 

ТЕОДОРА МИЛЕВА

           

   При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря М.М. разгледа докладваното от съдия САНДЕВА к.адм.д. № 51/2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба на група „Охранителна полиция“ в РУ – Каварна при ОД на МВР – Добрич срещу решение № 110/14.12.2016г. по н.а.х.д. № 292/2016г. по описа на РС – Каварна. В жалбата се излагат доводи, че съдът неправилно е тълкувал и приложил закона, без да се аргументира, поради което се иска решението да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се потвърди изцяло наказателното постановление.

   Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността й и иска решението на КРС да бъде оставено в сила.   

   Представителят на ДОП дава заключение, че решението на КРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

   Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

   Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна по следните съображения :

   Каварненският районен съд е бил сезиран с жалба от Ж.Р.Й. с ЕГН ********** *** срещу наказателно постановление № 16-0283-000161 от 12.10.2016г., издадено от началник група в РУ – Каварна при ОД на МВР – Добрич, с което на жалбоподателя са наложени следните административни наказания – глоба в размер на 80 лева, на основание чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.101, ал.3, т.8 от ЗДвП, както и глоба в размер на 650 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП.      

   С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление в частта по отношение на наложеното наказание на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП по съображения, че е налице противоречие между обстоятелствената част на НП и посочените за нарушени правни норми, тъй като описаното в НП нарушение се състои в отказ на водача да даде кръвна проба за установяване на наличието на алкохол в кръвта му (не изпълнява предписание за медицинско изследване), докато цитираната санкционна норма на чл.174, ал.1 от ЗДвП визира нарушения, състоящи се в управление на МПС под въздействието на алкохол в кръвта с концентрация над 0,5 до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух. В частта по отношение на наложеното наказание на основание чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл.101, ал.3, т.8 от ЗДвП съдът е изменил наказателното постановление, като е приел, че наложеното наказание в размер на 80 лева е завишено и не съответства на изискванията на чл.27 от ЗАНН, поради което следва да бъде намалено до законоустановения минимум в размер на 50 лева.

Така постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно както в отменителната, така и в изменителната му част.

От съдържанието на акта и НП е видно, че наказанието по чл.174, ал.1 от ЗДвП (в редакцията му отпреди измененията през 2017г.) е наложено за това, че на 05.10.2016г. в 22, 06 часа в град Каварна по ул. „България“ до Банка „ЦКБ“ жалбоподателят Ж.Р.Й. е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.№ *** под въздействието на алкохол, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с № ARBA0082, на което цифровата индикация отчита 0,63 % промила след пробата. Така описаното деяние безспорно съставлява нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, наказуемо по реда на чл.174, ал.1 от ЗДвП, поради което неправилно и незаконосъобразно районният съд е приел, че е налице несъответствие между фактическата обстановка и цифровата квалификация на нарушението. Действително в обстоятелствената част на акта и НП е посочено, че на водача е издаден талон за медицинско изследване, като същият отказва да даде кръвна проба, което по съществото си е друго нарушение, което се субсумира под фактическия състав на чл.174, ал.3 от ЗДвП, но това по никакъв начин не рефлектира върху правилната правна квалификация на визираното в НП нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, изразяващо се в управление на МПС под въздействието на алкохол. В случая фактическите обстоятелства, свързани с отказа от кръвна проба, целят да пояснят единствено и само защо при установяване на употребата на алкохол от водача наказващият орган е взел предвид показанията на техническото средство (по арг. от чл.6 от Наредба № 30/27.06.2001г.), а не да вменят още едно нарушение на водача, наказуемо по друг ред и условия, поради което погрешно районният съд е приел, че след като е констатирано, че нарушителят отказва да даде кръвна проба, неправилно същият е наказан за това, че е управлявал МПС под въздействието на алкохол с концентрация над 0,5 до 1,2 на хиляда. 

По изложените съображения настоящият касационен състав счита, че решението на районния съд в тази му част е неправилно и следва да бъде отменено, като делото бъде решено по същество. От доказателствата по делото е видно, че при извършена проверка от органите на полицията е установено, че Й. управлява МПС под въздействието на алкохол с концентрация 0, 63 %, установена с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, което успешно е преминало последваща проверка и е технически изправно. Жалбоподателят не е оспорил показанията на техническото средство, с оглед на което правилно и законосъобразно е бил санкциониран за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП по реда на чл.174, ал.1 от ЗДвП, която е приложимата санкционна норма. Фактът, че в акта и НП е описано още едно нарушение, което е наказуемо по реда на чл.174, ал.3 от ЗДвП, не води до нарушаване на правото на защита на нарушителя, защото от обстоятелствената част и диспозитива на НП става ясно, че жалбоподателят е наказан единствено и само за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, изразяващо се в управление на МПС под въздействието на алкохол. Изпълнението на предписанието за медицинско изследване не е предмет на наказателното постановление, а част от фактическата обстановка по извършване на нарушението по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, поради което няма пряко отношение към наложеното наказание и не създава неяснота за кое точно нарушение е ангажирана административнонаказателната отговорност на водача. АУАН и НП съдържат всички необходими реквизити и отговарят на изискванията за форма и съдържание по чл.42 и чл.57 от ЗАНН. От приетата в хода на касационното производство заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на министъра на вътрешните работи се установява, че НП е издадено от компетентния за това наказващ орган в кръга на предоставените му правомощия. По отношение на индивидуализацията на наказанията съдът намира, че наказващият орган правилно е определил двете кумулативно предвидени наказания глоба и лишаване от управление на МПС в нормативноустановените граници в действащата към момента на издаване на НП редакция на чл.174, ал.1 от ЗДвП, но доколкото в хода на съдебното производство са настъпили по-благоприятни за нарушителя законодателни изменения в този текст на закона (в ал.1 са предвидени две точки, предвиждащи различни размери на наказанията в зависимост от концентрацията на алкохол в кръвта), които съдът е длъжен да вземе предвид служебно съгласно чл.3, ал.2 от ЗАНН, след отмяната на решението НП следва да бъде изменено в частта относно наложеното наказание по чл.174, ал.1 от ЗДвП, като последното бъде определено съобразно новоприетата разпоредба на чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП, където наказанията глоба и лишаване от право да управлява МПС са във фиксирани размери съответно от 500 лева и 6 месеца.

Не се споделят доводите на районния съд и по отношение на изменителната част на решението, касаеща наложеното наказание по чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл.101, ал.3, т.8 от ЗДвП. Неправилно решаващият състав на съда е приел, че наказващият орган е наложил незаконосъобразен размер на наказанието, който не съответства на изискванията на чл.27 от ЗАНН, поради което следва да бъде намален на 50 лева. Действително жалбоподателят признава и осъзнава вината си и от извършеното от него нарушение не са произтекли вреди, но само това не е достатъчно да се приеме, че една глоба към минимума ще има по-добър предупредителен и възпитателен ефект за дееца и обществото. Не бива да се пропуска, че става дума за управление на МПС с неизправни светлини в тъмната част на денонощието и след употреба за алкохол, което създава сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, поради което наложената с НП санкция в размер на 80 лева се явява справедлива и не подлежи на изменение. Затова, като е приел обратното, районният съд е постановил едно неправилно и незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено в тази му част и вместо него да бъде постановено друго по същество, с което да се потвърди НП в частта относно наложеното с него наказание по чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.101, ал.3, т.8 от ЗДвП (приложимата санкционна норма на чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП също е претърпяла изменения през 2017г., но доколкото те са по-утежняващи за нарушителя, тъй като предвиждат един единствен фиксиран размер на наказанието глоба в размер на 150 лева, не могат да бъдат съобразени от съда).

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, във вр. чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 110/14.12.2016г. по н.а.х.д. № 292/2016г. по описа на Районен съд – Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0283-000161 от 12.10.2016г., издадено от началник група в РУ – Каварна при ОД на МВР – Добрич, В ЧАСТТА, в която на Ж.Р.Й., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 80 лева, на основание чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.101, ал.3, т.8 от ЗДвП.   

ИЗМЕНЯ  наказателно постановление № 16-0283-000161 от 12.10.2016г., издадено от началник група в РУ – Каварна при ОД на МВР – Добрич, В ЧАСТТА, в която на Ж.Р.Й., с ЕГН **********,***, са наложени следните административни наказания - глоба в размер на 650 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, КАТО ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.          

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:  1.                   

 

 

 

                                                                                               2.