Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 13. 03. 2017 год.

 

 

 

 

Административен съд-Добрич, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на седми март две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Красимира Иванова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Дарина Витанова

                                                                                            Нели Каменска

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Виолета Великова изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 46/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на ТД на НАП-Варна, ИРМ Добрич чрез ст. юрисконсулт Ст. Желязков, редовно упълномощен, против решение № 552/ 8. 12. 2016 год. по НАХД № 1326/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 213253/ 13. 09. 2016 год. на Зам. Директора на ТД на НАП-Варна, с което  на Г.С.Г. в качеството му на представляващ на “Г.-ТРАНС-65” ЕООД със съдебен адрес ***, офис 10 чрез адв. Г. М. на осн. чл. 74, ал. 1 от ЗСч за допуснато нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч във вр. с § 10, ал. 2 от ПРЗ на ЗСч във вр. с чл. 74, ал. 1 от ЗСч е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Сочи, че е неправилен извода на районния съд, че нарушението представлява “маловажен случай” по чл. 28, б.”а” от ЗАНН. Публикуването на ГФО е регламентирано в чл. 38, ал. 1 от ЗСч. и всички търговци трябва да са запознати с това си задължение. Срокът е до 30 юни на следващата година, за която се отнася годишния отчет и е достатъчен за изпълнение. По делото не са представени обективни причини за неподаване на ГФО за 2015 год. в горепосочения срок. Не може да се приеме становището на районния съд, че закъснението от 26 дни е незначително. Предвид факта, че търговският регистър е публичен, идеята за публикуване на годишния финансов отчет е всеки търговец да може да провери какви приходи и разходи публикува негов контрагент. С непубликуването това става невъзможно. Нарушението е от рода на формалните нарушения и не се налага обсъждането на някакъв вреден резултат. За прилагането на “маловажен случай” основният критерий е липсата или незначителността на настъпилите последици. Претендира отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на същата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и потвърждаване на решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от Г.С.Г. в качеството му на представляващ на “Г.-ТРАНС-65” ЕООД със съдебен адрес ***, офис 10 чрез адв. Г. М. против наказателно постановление № 213253/ 13. 09. 2016 год. на Зам. Директора на ТД на НАП-Варна, с което  на жалбоподателя на осн. чл. 74, ал. 1 от ЗСч за допуснато нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч във вр. с § 10, ал. 2 от ПРЗ на ЗСч във вр. с чл. 74, ал. 1 от ЗСч наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000. 00 лв.

 Жалбата е уважена и наказателното постановление е отменено изцяло.

Районният съд е приел за установено, че при извършена документална проверка на 21. 07. 2016 год. в ТД на НАП-Варна, офис Добрич по повод писмо № 20-00-143/ 18. 07. 2016 год. на ЦУ на НАП, както и справка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, органът по приходите е установил, че “Г.-ТРАНС-65” ЕООД в качеството си на задължено лице съгл. чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч не е изпълнило задължението си да публикува чрез подаване на заявление за вписване и представяне за обявяване в Агениция по вписванията-Търговски регистър на годишния финансов отчет за 2015 год. в законоустановения срок-до 30. 06. 2016 год. Съдът е приел, че макар и със закъснение от 26 дни задължението е изпълнено, поради което нарушението представлява “маловажен случай” по см. на чл. 28 от ЗАНН. След като административно наказващият орган в конкретния случай не е приложил тази разпоредба, е издал незаконосъобразно наказателно постановление. Основавайки се на тези свои изводи съдът го е отменил  изцяло.

 Настоящият състав възприема становището на въззивния съд. От данните по делото е видно, че на дружеството от страна на ТД на НАП-Варна, офис Добрич е изпратена покана изх. № 549/ 21. 07. 2016 год. за съставяне на АУАН за неизпълнение на задължение по чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч във вр. с§ 10, ал. 2 от ПРЗ на ЗСч във вр. с чл. 74, ал. 1 от ЗСч. Поканата е получена на 26. 07. 2016 год. и още същия ден дружеството е подало заявление Г2 за вписване и обявяване на ГФО за 2015 год. видно от извлечение от Търговския регистър на л. 17 от делото. От същото заявление е видно, че през 2015, 2014, 2013 и 2012 год. дружеството е изпълнявало в срок задължението си за обявяване на ГФО, т.е. закъснението за подаване на ГФО за 2015 год. не се отличава със системност, а по-скоро представлява изолиран случай в дейността на дружеството.В самото наказателно постановление е посочено, че нарушението е извършено за първи път. Налице е стремеж на органите на дружеството да изпълняват вменените им със закон задължения, обстоятелство, което следва да бъде зачетено при преценката на въпроса относно тежестта на допуснатото нарушение, респ. при преценката дали същото не представлява “маловажен случай” по см. на чл. 28, б. “а” от ЗАНН. Тези обстоятелства не са взети предвид от административно-наказващия орган, което е довело до неправилна преценка от негова страна относно предпоставките за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, довело до порок на наказателното постановление, който правилно е отчетен от районния съд. Нещо повече, при проверка от страна на касационния състав на подаденото заявление Г2 с регистрация 20160726195411 към момента на постановяване на настоящото решение се установи, че същото все още е в режим “обработва се”, т. е. близо 7 месеца от датата на заявлението, същото не е вписано и обявено в Търговския регистър, т.е. основната цел на задължението по чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч-информиране на контрагентите на дружеството за финансовото състояние на същото не е постигната в продължение не само на 26 дни, в какъвто срок е закъснението, а на близо 8 месеца от изтичането на срока по чл. 74, ал. 1 от ЗСч., като липсата на информация в продължение на тези 8 месеца се дължи основно на действията на друг държавен орган- Агенцията по вписванията, а не на бездействието на дружеството. Изложеното налага извода, че дори и да беше изпълнено в срок задължението по чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч, то целта, поради която е вменено това задължение не би била изпълнена. Това е още един аргумент в полза на тезата, възприета и от районния съд, че закъснението от 26 дни в конкретния случай за изпълнение на задължението по чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч представлява “маловажен случай” по см. на чл. 28, б.”а” от ЗАНН и на представителя на дружеството не е следвало да се налага санкция, а същият да бъде предупреден, че при повторно извършване на нарушението ще бъде санкциониран. С оглед тези съображения касационният състав счита, че жалбата е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

  При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба. Първоинстанционният съд се е съобразил и с материалния закон потвърждавайки издаденото наказателно постановление.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 552/ 8. 12. 2016 год. по НАХД № 1326/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….