Р Е Ш Е Н И Е

 

97/ 02.03.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на двадесет и първи февруари, две хиляди и седемнадесета година, Втори касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:       Дарина Витанова

                         Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Златко Тодоров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 45 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). С Решение № 560 от 14.12.2016 г., постановено по нахд № 1416/2015 г. по описа на РС Добрич, е изменено наказателно постановление № 209848/22.08.2016 г. на директора на ТД на НАП - Варна, с което на „хххххх“ ЕООД ЕИК хххххх, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, жкДобротица“ бл.19,вх. Б, ет.3, ап.9, представлявано от И.П.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева, като съдът е намалил имуществената санкция на 500 лв.

Недоволно от решението санкционираното дружество го оспорва с твърдения, че същото е постановено в нарушение на материалния закон и при съществени процесуални нарушения- касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН. Касаторът изтъква, че дописването „на ръка“ на имуществената санкция и нейния размер са съществени процесуални нарушения, допуснати от наказващия орган и затова счита, че районният съд е следвало да отмени наказателното постановление. Счита, че степента на обществена опасност на деянието е ниска, а дори и да било допуснато нарушение, то не било умишлено и че съпоставена санкцията с капитала на дружеството, който бил в размер на 2 лв., очевидно била прекомерна. С тези аргументи настоява, че в случая е следвало съдът да приложи нормата на чл.28 от ЗАНН. Моли решението и измененото с него наказателно постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът, ТД на НАП-Варна, редовно призоват, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна при доказана представителна власт и е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С оспореното решение Районен съд град Добрич е изменил наказателното постановление, издадено срещу касатора за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, като е намалил размера на наложената имуществена санкция от 1000 лв. на 500 лв. в минимума, предвиден от нормата на чл.185, ал.2 от ЗДДС за нарушение.

За да постанови този правен резултат въззивният съд е приел, че е  осъществен състава на административно нарушение, че същото не може да се квалифицира като маловажно, чене са налице допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство, но че санкцията е определена в нарушение на чл.27 от ЗАНН, тъй като размерът й не е определен съобразно установените в него правила. С тези мотиви съдът е намалил санкцията до минимума, предвиден за извършеното нарушение.

Настоящата касационна инстанция счита че така постановеното решение е правилно и законосъобразно, съобразено с материално-правните норми, не са налице касационните основания за отмяната му.

Касационният съдебен състав приема за установено, че санкционираният правен субект е осъществил състава на регламентираното в чл. 185, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ЗДДС неизпълнение на задължение към държавата, доколкото е установената от наказващия орган разлика между фактическата наличност в касата на търговския обект и тази, разчетена от фискалното устройство в размер на 164,12 лв. Споделят се изцяло съображенията, изложени в мотивите на оспореното решение, че нарушението не може да се квалифицира по реда на чл.28, от ЗАНН като маловажен случай с оглед размера на констатираното несъответствие.

Правилна е преценката на РС гр.Добрич, че написването ръкописно на имуществена санкция и нейния размер не представлява изобщо процесуално нарушение, тъй като е без значение дали наказателното постановление ще бъде напечатано чрез техническо средство, изцяло ръкописно написано или или към напечатания текст ще бъде добавен и ръкописен такъв. Законът не поставя изисквания към писмения начин, по който ще се изрази волята на наказващия орган. Наказателното постановление може да бъде оформено в писмена реч по всякакъв начин- напечатано, ръкописно, с един и същ или с различни шрифтове, стига да е на български език, да е ясно и разбираемо и да е подписано.

С оглед така установеното настоящата касационна инстанция приема, че при постановяване на съдебното решение районният съд не е допуснал съществени процесуални нарушения, нито нарушение на материалния закон по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 и т.2 във вр. с ал. 2 от НПК, поради което касационната жалба се явява неоснователна. Оспореното решение на РС-Добрич като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Административен съд – Добрич, Втори касационен състав

 

                             Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 560/14.12.2016г., постановено по нахд № 1416/2015г. по описа на Районен съд-Добрич.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: