Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 29

Добрич,  03.02.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание, на двадесет и седми януари две хиляди и седемнадесета година, VІ състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                

при секретаря М.М. и прокурора Веселин Вичев  изслуша докладваното от председателя административно дело № 44/ 2017 год.

Производството е по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Образувано е по жалби на К.Й.К. *** и П.Г.П. ***, регистрирани като кандидати за общински съветници от листата на Местна коалиция “Силен Балчик”  срещу Решение № 82/03.10.2016 г. на Общинската избирателна комисия-Балчик, с което са обявени резултатите от местни избори за общински съветници в община Балчик, проведени на 02.10.2016 г.

В жалбата си К.Й.К. твърди, че  съгласно протокола на ОИК има 138 преференциални гласа, което го дели с много малко гласове, от третия избран от коалицията общински съветник, респективно от ефективното реализиране на неговия избор. Счита, че правилното преброяване и отчитане на една толкова малка разлика би имало за последица промяна на изборния резултат и на разпределението на мандатите по лица от листата на коалицията. Настоява, че са допуснати множество фактически грешки при преброяването и отчитането на валидността на вота в насока, правилността на отбелязване върху бюлетините на знаците “Х” и “V” от секционните комисии и по-конкретно на преференциалния вот за неговата кандидатура. Цитира документа “Числови данни от Протокол на ОИК за избиране на Общински съветници на 02.10.2016г.”, който сочи 9 като брой на недействителните гласове общо за МК ”Силен Балчик”. Иска преброяване на всички бюлетини от всички секции по избора на общински съветници, в това число и невалидните бюлетини, за да се определи кои от приетите за “невалидни” от СИК бюлетини, са в действителност валидни, както и за да се установят други фактически грешки, които са довели до неправилно преброяване и отчитане на преференциалните гласувания за него. Особено акцентира върху важността за точно преброяване и отразяване на преференциалния вот за него лично в секции №№ 3,15,22,23 и 34. В Уточняваща молба, подадена до съда изрично се заявява, че не оспорва резултатите на другите от коалицията. Иска от съда, след като установи резултат, различен от отразения в протокола на ОИК-Балчик, да отмени оспорваното решение и да върне книжата на ОИК за обявяване на действителните, установени от съда резултати. В съдебно заседание жалбата се поддържа лично от К.К., като изрично заявява, че обжалва решението на ОИК в част ІV и част V.  В хода по същество, моли съдът да върне Решение №82/2016 на ОИК в частта му за пресмятане на резултатите между него и кандидат №10.

Вторият жалбоподател П. твърди, че е получил 139 предпочитания, подадени във всички секции. По брой на подадените преференциални гласове се класира на четвърто място в списък А на МК”СБ”. Не е избран за общински съветник, тъй като спечелените от неговата кандидатска листа мандати са общо 3. Пред него, в списък А, тримата кандидати са получили съответно 163,151 и 150 преференциални гласа, което е записано в оспорваното решение. На втория по ред кандидат М., който е първи в листата, предпочитанията лично за него са 76, но към тях са прибавени и  бюлетините, в които не е отбелязано никакво предпочитание, както и тези, в които е отбелязано повече от едно предпочитание, които са общо 75 на брой. Причината за този начин на изчисляване е, че в т.10 на образците на протоколите на СИК има поле “Без преференции” и с текст е записано, че в това поле се вписват броя на бюлетините за съответната кандидатска листа без отбелязано предпочитание, плюс броя на бюлетините с отбелязано повече от едно предпочитание. Счита този начин за определяне на преференциите за неправилен и противоречащ на чл.437,ал.2,т.5 от ИК. Настоява, че при втората хипотеза подадените предпочитания следва да се отнесат към списък Б, в който влизат кандидатите, които или изобщо не са получили преференции, или предпочитанията им са по-малко от 7%. Тъй като разликата между получените от жалбоподателя 139 предпочитания и тези от първия в кандидатската листа 151 е само 12, много голяма е вероятността, измежду включените във всички протоколи на СИК в полето “Без преференции” за листата на МК”СБ” да има поне 12 гласа, които да следва да се отнесат към списък Б, тъй като са с повече от едно предпочитание. Прави искане за извършване на проверка за наличие на действителни бюлетини с повече от едно предпочитание и при наличие на такива, решението да бъде върнато на ОИК Балчик, за обявяване на действителните резултати. Претендира присъждане на сторените по делото разноски. В съдебно заседание жалбата се поддържа лично от П. и от неговия процесуален представител адв. М.Ж.. Представена е писмена молба от страната, с която се твърди, че тъй като в част от протоколите на СИК има извършени поправки, същите оспорват съдържанието им и молят да се открие производство по оспорване на истинността им на осн. чл.193 от ГПК във връзка с чл.144 на изрично изброени 22 протокола на СИК и на протокола на ОИК. В с.з. също така се твърди, че Решение №82 от 03.10.2016 г. на ОИК Балчик е нищожен акт, тъй като е издаден от нелегитимен орган, като се излагат съображения в тази насока, поради което се моли съдът да обяви процесното решение за нищожно.

          Решението се оспорва в частта му по т.ІV, относно разпределянето на заявените преференции за отделните кандидати на МК”Силен Балчик” и в частта му на т.V, относно имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции по отношение избраните общински съветници от листата на МК “Силен Балчик”(МК”СБ”).

           Ответната страна се представлява от Л.Х. - председател на Общинската избирателна комисия Балчик. Оспорва жалбите и иска те да бъде отхвърлени като неоснователни. Твърди, че в тях не са посочени конкретни нарушения на изборния процес. В нито един от протоколите  на СИК няма противоречия, няма подписано особено мнение, всички протоколи са подписани от всички членове на СИК. Липсват груби нарушения на изборната процедура, а и такива не са сочени конкретно от жалбоподателите. Възразява срещу искането за преброяване на бюлетините, като недопустимо. В хода по същество изразява становище по жалбите за незаконосъобразност на решението в т.ІV и т.V, като счита, че правилно е приложена методиката по която се изчисляват изборните резултати. Изразява подробни съображения в тази насока. По жалбата на П. за нищожност на решението  счита същото за неоснователно.

            Заинтересованата страна В.Л.М. не се явява, представлява се от адв. Г.В., който оспорва жалбите като неоснователни. Счита, че основният спор е дали в бюлетините, в които има отбелязани повече от едно предпочитание важат само за кандидатската листа, или за първия в листата, като счита, че становището на жалбоподателя П.П., се дължи на неправилно тълкуване на разпоредбата на чл.437, ал. 3, т. 6 от ИК. Сочи, че след като има отбелязана повече от една преференция, бюлетината е действителна, и след като е действителна тя се отнася за коалицията и съгл. разпоредбата на чл.437, ал. 5 от ИК, преференциите следва да бъдат отнесени към водача на листата. Моли, да се отмени решението на ОИК в частта за уточняване изборните резултати между кандидат под №9 и кандидат №10, с оглед резултата от пребровянето. По отношение на молбата за прогласяване нищожност на решението на ОИК, моли да се отхвърли като неоснователно. Излагат се подробни съображения в тази насока.

          Заинтересованата страна Д.В.П. по подадените първоначални жалби предоставя на съда, а по искането за обявяване на нищожност на решението на ОИК Балчик се придържа към становището, заявено от процесуалния представител на заинтересованата страна В.М..

          Заинтересованата страна Х.Н.Х., чрез пълномощника си Н.Х.Х. поддържа тезата, че и двете жалби са неоснователни. Иска от съда да потвърди оспорваното решение на ОИК-Балчик като правилно и законосъобразно.

          Представителят на Добричка окръжна прокуратура дава заключение за частична основателност на жалбите за отмяна решението на ОИК и връщане на книжата в ОИК за ново преброяване на гласовете. Счита, че съобразявайки се с разпоредбата на чл.437, ал. 2,т. 5 от ИК онези бюлетини, на които е посочена повече от една преференция, следва да се отчитат и да се пресмятат само, както е изрично е посочено в закона, за съответната кандидатска листа, но не и за онзи кандидат, вписан на първо място в съответната листа. Тази разпоредба по никакъв начин не противоречи на разпоредбата на чл.437, ал. 4 и ал. 5 от ИК. В ал.5 изрично е посочено, че когато избирателят не е отбелязал предпочитание за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се счита за предпочитание за кандидата, посочен на първо място в листата и това е правилно, но трябва да се има предвид и разпоредбата на чл.437, ал. 2, т. 5 от ИК, където пише, че ако има повече от една преференция се отчита само за кандидатската листа, но не и за кандидат. С оглед установеното в съдебното заседание, оспорваното решение следва да се върне на ОИК, за да обяви действителните резултати.  По отношение молбата за нищожност на решението, заявена от втория жалбоподател, счита че ОИК е легитимен, колективен орган, разполагащ със съответните правомощия, предоставени му от ИК. Сочи, че в конкретния случай, общински съвет, който е трябвало да бъде избран при избори 2015 г., въобще не е започвал да изпълнява правомощията си, за да се говори, че е налице хипотезата на чл.77, ал.1 от ИК.                   

       Настоящото съдебно производство е второ по ред след като с Решение №655 от 18.01.2017 г., постановено по адм.д. №12741/2016 г. по описа на ВАС, е отменено изцяло Решение №345 от 24.10.2016 г. по адм. д. №516/2016 г. на Административен съд Добрич и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав, при спазване указанията, дадени в мотивите на решението.

Административен съд - Добрич, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Предмет на оспорване е Решение №82/03.10.2016 г. на ОИК Балчик за избор на общински съветници в община Балчик, с което е обявено, че общинската избирателна квота е 384 гласа, няма избрани независими кандидати за общински съветници и мандатите са 21 и се разпределят, както следва: за МК „Силен Балчик“ – 3 мандата. В част ІV от решението са разпределени преференциите за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалици, като от МК „Силен Балчик“ влизат Д.В.П. със 163 предпочитания, В.Л.М. със 151 и Х.Н.Х. със 150 предпочитания. В част V от решението са обявени имената на избраните общински съветници, като под №5 е В.Л.М., под №10 Д.В.П. и под №20 Х.Н.Х..*** е подписано от председателя и секретаря, в съответствие с чл. 85, ал. 4 от ИК. В Решението няма отразени спорове и възражения на членовете на комисията.

Към решението са приложени данни от "Информационно обслужване" АД, послужили за издаване на оспорвания акт, в които е описан подробно начинът, по който са разпределени мандатите за общински съветници въз основа на получените от всяка партия и коалиция, участваща в разпределението на мандатите, действителни гласове, като е посочен точно размерът на остатъка след разпределението на мандатите, както и са подредени кандидатите в списъци А и Б, по смисъла на чл. 454 от ИК с отбелязване броя на получените предпочитания. Тези приложения съдът възприема като част от самото решение на ОИК, доколкото именно посредством тях се изпълняват изискванията на чл. 453 и чл. 454 от ИК за съдържание на решението на ОИК такова, от което да става ясен начина на определяне на резултатите от изборите за общински съветници по методика, съгласно приложение № 5 и при използването на метода на Хеър-Ниимайер.

С Решение №33/29.08.2016г. на ОИК е регистрирана кандидатска листа на кандидатите за общински съветници на МК “Силен Балчик” с 16 броя кандидати. Жалбоподателят К.К. е на 9-то място в листата, а жалбоподателят П.П. е на 10-то място.

 От данните по административната преписка се установява, че изборът за общински съветници в община Балчик е проведен в общо в 35 избирателни секции. След приключване на изборния ден и предаване на протоколите от СИК в ОИК, е съставен протокол на ОИК. Съгласно т.9 – разпределение на действителните гласове по кандидатски листи, за листа №1-МК”СБ” са отчетени 1297 гласа. В отделна колонка в същата точка за всички кандидатски листи са посочени и недействителните гласове, като за МК”СБ” те са общо 9. В т. 10 от протокола, в таблица, е отбелязано разпределението на преференциите за кандидатите в кандидатските листи,както и броя на гласовете без преференции както следва:

          За кандидатска листа №1 са отбелязани 75 гласа без преференции;

          За кандидат №1 в листата В.М.-заинтересовано лице по делото, са отбелязани 76 преференциални гласа;

          За  кандидат №2 в листата Х.Х.-заинтересовано лице по делото са отбелязани 150 преференциални гласа;

          За  кандидат № 5 в листата Д.П.-заинтересовано лице по делото са отбелязани 163 преференциални гласа;

          За жалбоподателя К.К., №9 в листата са отбелязани 138 преференциални гласа;

          За  жалбоподателя П.П., № 10 в  листата     са отбелязани 139 преференциални гласа.

          Предвид гореописаните в протокола отбелязвания, на 03.10.2016г. е изготвена справка за класиране според преференциите на кандидатите по листи. За кандидатска листа №1 е посочено, че действителните й гласове са 1297 и има избрани 3 общински съветници. За всяка листа е изготвен списък А и списък Б и двата в табличен вид. Кандидатите са подредени по номера, в съответствие с броя на предпочитанията за тях и какъв процент от гласовете, подадени за листата представляват тези преференции. Посочен е номерът според листата, както и дали кандидатът е избран или не за общински съветник. За К.К. на 5-та позиция, е отбелязано, че има 138 преференциални гласа, и не е избран. За П.П. на 4-та позиция, е отбелязано, че има 139 преференциални гласа и не е избран. Заинтересованите по делото лица, всички избрани за общински съветници, се подреждат по преференции в низходящ ред както следва:

1.       Д.В.П.-163 преференции;

2.       В.Л.М. -151 преференции като в скоби са отбелязани (75), които са отчетените гласове без преференции;

3.       Х.Н.  Х. – 150 преференции.

          Както жалбоподателите, така и заинтересованите лица по делото са преминали 7% праг за преференции и са посочени в списък А.

          В списък Б са посочени лицата с преференции под 7%.

По делото са представени като доказателства всички 35 броя протоколи на СИК. С определение на съда,  протоколите на СИК са приети като доказателства. В първото открито съдебно заседание жалбоподателят П.П.  оспорва по реда на чл. 193 от ГПК 22 броя протоколи на СИК, с твърдението, че са неправилно отчетени бюлетините с повече от една преференция. Кирчо К. оспорва отбелязаните недействителни гласове за коалицията, като твърди, че в тях се съдържат действителни такива за него. С определение, постановено в о.с.з. съдът е открил производство по оспорване истинността на 16 броя протоколи на СИК и е дал указания на страните за доказателствената тежест в производството по оспорване съобразно разпоредбата на чл. 193, ал. 3 от ГПК. В процеса на оспорване жалбоподателите са поискали допускане на оглед и броене на действителните бюлетини, постъпили за МК „Силен Балчик“,  в частта на преференциите и оглед на недействителните бюлетини. Съдът, с определение е допуснал оглед и броене на  недействителни и действителни бюлетини за коалицията в избирателни секции № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30 и 36.

Мотивите на съда за допускане броене на бюлетините в цитираните секции, респективно за отказа да се броят в останалите, се свеждат до преценката за това дали в протоколите на СИК са извършени поправки, зачерквания и съобразно наличието и на други външни и формални недостатъци. При преценката си съдът взе предвид само онези поправки и зачерквания, които не са осъществени по предвидения в ИК ред, а именно по реда на чл. 441, ал. 2, съответно чл. 445, ал. 5 от ИК. За да допусне броене, Съдът съобрази и онези поправки, които макар и скрепени с необходимите подписи на членовете на СИК, не е ясно на кого са подписите и кога е извършена поправката. Подобни недостатъци съдържат протоколите на всички СИК, относно които се допусна броене на бюлетини. Придържайки се към посочените критерии за преценка, съдът не допусна броене на бюлетини там, където например няма никакви поправки в протоколите. От друга страна с определенето си в о.с.з. при преценка съобразно изложените критерии в откритото производство по чл. 193, ал. 1 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК съдът прие за разколебана материалната доказателствена сила на официалния свидетелстващ документ по см. на чл. 179, ал. 1 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК, какъвто безспорно е протоколът на СИК, като съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и по установените форма и ред.

Относно направеното възражение от страна на ответната страна и заинтересованите, че не следва да се броят отново бюлетините, съдът намира следното: Нито в Изборния кодекс, нито в практиката на ВАС, нито с някое от решенията на Конституционния съд е изключена възможността за съда в хода на контролноотменителното производство при обжалване на резултатите от изборите, да проверява изборните книжа, в това число и бюлетините, в случай на конкретни възражения, каквито в случая са налице. Такива процесуални нарушения следва да се отбележи, не са релевирани и в отменителното Решение на ВАС, напротив задължителните указания в същото се свеждат и до проверка на  бюлетините по отношение на преференциалния вот за коалицията.

В случая проверката на определена група от бюлетини /бюлетините се подреждат по предварително установен с разпоредбата на чл. 438 от ИК критерий за това/ не е преброяване наново и не е ново определяне на целия резултат от изборите, а е само способ за проверка действителността на съдържанието на протоколите на СИК и то не на всички СИК, а на тези, за които е повдигнат спор в предвидените за това срокове за оспорване на изборния резултат.

В съдебно заседание съдът е извършил оглед на всички недействителни бюлетини и действителни такива за МК „Силен Балчик“ със съответните преференции в избирателни секции с №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30 и 36. Съдът констатира целостта на чувалите, в които се съхраняват бюлетините от избора.

След като извърши оглед на всички бюлетини, които са посочени като недействителни в процесните секции, съдът не установи такива, които да са неправилно отчетени от секционните комисии за недействителни за коалицията.

След извършения оглед и преброяване на действителните бюлетини с отбелязаните в тях преференции за кандидатите на МК „Силен Балчик“ в секции с №№14,20,21,29 и 36 не се установиха различия в отчетените резултати от СИК, както и не се установиха, да има подадени бюлетини с 2 и повече преференции.

В останалите секции се установи следното:

1.     СИК 1 се установиха 49 действителни бюлетини колкото са отразените такива в протокала на СИК. От тях без преференции са преброени 4 гласа, с две и повече преференции – 1 глас, за кандидат общински съветник №1 от листата – 3 гласа, за №9 – 1 глас и за №10 – 1 глас. Бюлетините без преференции и с повече от две преференции – 5 гласа са добавени към гласовете на първия в листата. Няма разминаване с констатираното в протокола на СИК.

2.     СИК 2 се установиха 49 действителни бюлетини колкото са отразените такива в протокала на СИК. От тях без преференции са преброени 6 гласа, с две и повече преференции – 1 глас, за кандидат общински съветник №1 от листата – 5 гласа, за №2 – 10 гласа, за №9 – 6 гласа и за №10 – 2 гласа. Бюлетините без преференции и с повече от две преференции – 7 броя са добавени към гласовете на първия в листата. Няма разминаване с констатираното в протокола на СИК.

3.     СИК 4 се установиха 33 действителни бюлетини колкото са отразените такива в протокала на СИК. От тях без преференции са преброени 3 гласа, с две и повече преференции – 0 глас, за кандидат общински съветник №1 от листата – 1 глас, за №2 – 5 гласа, като в протокола са отбелязани 6 гласа /с един повече/; за №9 – 3 гласа и за №10 – 4 гласа.

4.     СИК 5 се установиха 36 действителни бюлетини колкото са отразените такива в протокала на СИК. От тях без преференции са преброени 1 глас, с две и повече преференции – 1 глас, за кандидат общински съветник №1 от листата – 7 гласа, за №2 – 14 гласа, за №9 – 3 гласа и за №10 – 1 глас. Бюлетините без преференции и с повече от две преференции – 2 броя са добавени към гласовете на първия в листата. Няма разминаване с констатираното в протокола на СИК.

5.     СИК 6 – След отваряне на чувала се установи, че всички  бюлетини в него с които е гласувано са цели, заедно с частта, която следва да остане към кочана. Настоящият състав приема, че процесните бюлетини са действителни, тъй като отговарят изцяло на изискването на чл.437 от ИК. Да безспорно е, че е налице нарушение на изискването за откъсване на бюлетината от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването й, осъществено от член на посочената секционна избирателна комисия, то обаче предвид нормата на чл.494, ал.1 във връзка с чл.427, ал.1 от ИК води до административнонаказателна отговорност на този член на СИК, а не до недействителност на бюлетината, тъй като законодателят е предвидил правната последица от това нарушение да е налагането на административно наказание. Няма наведени твърдения и от страните, че това нарушение реално се е отразило на конкретно обявения изборен резултат.

    При оглед и проверка на действителните бюлетини в тази секция, съдът установи, че са открити 62 действителни бюлетини, колкото са вписани и в протокола на СИК. Като без преференции – 1 бюлетина; с две преференции – 2; за №1 – гласовете са 1 броя; за №2 – 14 броя; за №9 – 9 броя и за №10 – 5 броя. Бюлетините без преференции и с повече от две преференции – 2 броя са отнесени към гласовете на първия от листата.

6.     СИК 7 по протокола са установени 107 действителни бюлетини, като съдът в с.з. констатира, че в тази бройка има две недействителни бюлетини за МК „Силен Балчик“, едната със знак за преференция за №10 и другата с преференция за №13, т.е. действителните гласове в тази секция според съда са 105 за коалицията, като за оспорващия П. в протокола е отбелязано, че има 5 преференции, а всъщност той има 4 преференции, след като едната бюлетина от съда е приета за недействителна. Без преференции – няма; с две преференции -3 броя; за №1 -2 броя; за №2 – 8 броя, за №9 -6 броя и за №10 – 4 броя.

7.     СИК 10 се установиха от съда 65 действителни бюлетини, като в протокола на СИК са отразени 66 действителни бюлетини за МК „Силен Балчик“. От тях без преференции са преброени 0 гласа, с две и повече преференции – 1 глас, за кандидат общински съветник №1 от листата – 5 гласа, за №2 – 8 гласа, при отбелязано в протокола, че №2, заинтересованата страна Х.Х. има 7 преференции;  за №9 – 7 гласа и за №10 – 12 глас. Бюлетините без преференции и с повече от две преференции – 1 брой са добавени към гласовете на първия в листата.

8.     СИК 18. При оглед и проверка на действителните бюлетини в тази секция, съдът установи, че са открити 52 действителни бюлетини, като в протокола на СИК са вписани 53. Като без преференции – 2 бюлетина, а в протокола на СИК са отбелязани 4 броя; с две преференции – 0; за №1 – гласовете са 0 броя; за №2 – 2 броя; за №9 – 3 броя и за №10 – 1 брой.

9.     СИК 23 се установиха 7 действителни бюлетини колкото са отразените такива в протокола на СИК. От тях за №7 са отбелязани 5 преференции, а за №10 според състава 1 валидна преференция, като другата такава, отбелязана в протокола на СИК за преференция за №10 има отбелязване само за партията, т.е. е без преференция и следва да се отнесе към №1.

10. В СИК 26 се установиха 17 действителни бюлетини, колкото са отразени и в протокола на СИК. От тях без преференции – съдът установи една, а не както е отбелязано в протокола 2 броя; за №1 – 0 гласа; за №2 – 3 предпочитания; за №9 – 5 предпочитания и за №10 – 0 гласа.

11.  СИК 30. 46 действителни бюлетини със следните предпочитания: без преференции -1 глас; с две преференции – 2 гласа; за №1 и №2 по 0 гласа; за №9 -27 предпочитания и за №10 – 1 отбелязано предпочитание. Бюлетините без предпочитания и с две предпочитания – 3 броя са отнесени към първия в листата. Установеното от съда отговаря на посоченото в протокола на СИК.

             Установената от съда разлика в подадените действителни

бюлетини за МК „Силен Балчик“ не следва да се коментира от настоящия състав, тъй като няма подадена жалба от друг участик в изборите за общински съветници, а и бройката е минимална и не променя така определените мандати.

             Доколкото съдът установи разлика в подадените действителни бюлетини с преференции за оспорващия П.П., то тяхната бройка се изменя на 137 действителни бюлетини, а не 139 както е отбелязано в Списък А.

            Настоящият състав установи и че има неправилно отчетени бюлетини и за водача в листата №1 – В.М., а именно: в СИК 18 по протокол са отбелязани 4 бюлетини без преференции и са отнесени към първия в листата, а съдът откри само две такива бюлетини. В СИК 23 няма отбелязване за първия в листата, но съдът установи 1 бюлетина без преференции, която следва да се отнесе към №1. В Секция 26 по протокол са отразени 2 бюлетини без предпочитания, а съдът откри само една такава. Т.е. за В.М. следва посоченият брой предпочитания да бъде намален с 2 броя, като този брой следва да бъде приспаднат от отбелязаните бюлетини без предпочитание за коалицията, които според спиъсък А са 75, т.е. следва да бъдат 73 броя, като общият брой действителни гласове за първия в листата става 149, а не както е отчетено в Решението на ОИК 151.

         Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

        Жалбите са процесуално допустими за разглеждане по реда на съдебното административно обжалване. Административният акт предмет на делото е обявен на 03.10.2016 г., а жалбата на К.К. е подадена на 09.10.2016 г.,  на П.П. също е подадена на тази дата, т.е. подадени са в срока по чл. 459, ал.1 от Изборния кодекс. Жалбите изхождат от легитимиран от закона правен субект по смисъла на същия член.

        Разгледани по същество, жалбите по изложените съображения в тях са неоснователни. Съображенията за това са следните:

        Оспореното решение на ОИК Балчик по правен характер представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК. С оглед обхвата на съдебното оспорване, включващ решението в цялост и предметът на съдебна проверка по чл. 168 от АПК, съдът следва да провери законосъобразността на акта на всички основание по см. на чл. 146 АПК.

         Решението е издадено от компетентен орган. Изложените доводи от страна на жалбоподателя П.П.,*** е нищожно са неоснователни.

        В подадената писмена молба се твърди, че предмет на разглеждане в настоящото производство са насрочени нови избори за общински съветници в община Балчик, тъй като проведеният избор за общински съветници на 25.10.2015 г. е бил обявен от съда за недействителен, като решението е влязло в законна сила на 18.04.2016 г.. Сочи се, че съгласно разпоредбата на чл.77, ал.1 от ИК, действала към този момент ОИК е била назначена за срока на пълномощията на Общински съвет, избран на 25.10.2015 г., поради което и се твърди, че пълномощията на ОИК Балчик са прекратени на 18.04.2016 г., когато е отменен и избора на общински съветници. Твърди се, че новите избори е следвало да се проведат при спазване на разпоредбата на чл.468 от ИК, което не е сторено. В хода по същество се посочва, че тъй като Указът на президента за насрочване на изборите е преди промяната на чл.77 от ИК, то се прилага предишната норма, което означава, че мандатът на ОИК е с правомощията на общинските съветници, за които същата е избрана.

        Съдът на първо място следва да отбележи, че е допуснал разглеждането на тази молба в настоящото производство, независимо че в първоначалната жалба на П.П. такова основание за оспорване на изборите не е посочено, но с оглед, че се касае за претендиране нижощност на акт я е приел за допустима за разглеждане.

         Както се посочи и по-горе същата е неоснователна по следните съображения: С Решение №1733-МИ/НР от 02.09.2015 г. ЦИК е назначила Общинска избирателна комисия в община Балчик. В Решението са посочени членовете на ОИК, а в т.2 е посочено, че ОИК встъпва в правомощията си на 05.09.2015 г. Решението не е обжалвано пред ВАС и е влязло в законна сила.

          На 25.10.2015 г. са се провели местни избори за общински съветници в община Балчик. С Решение №267/27.10.2015 г. ОИК Балчик е обявила резултатите от изборите. Решението е оспорено пред АС Добрич, който с Решение №163/27.11.2015 г. е обявил за недействителен проведеният на 25.10.2015 г. избор за общински съветници в община Балчик. Решението на АдмС - Добрич е потвърдено с Решение №4579/18.04.2016 г. на ВАС по адм. дело № 14158/2015 г.

         С Указ №126 от 09.05.2016 г. на Президента на Република България е насрочен нов избор за общински съветници в община Балчик на 02.10.2016 г.

        Съгл. чл. 77, ал. 1 от ИК  /действал по времето на влизане в сила на решението за отмяна на местните избори – 18.04.2016 г., както и по време на издаване на указа на президента/  „Общинската избирателна комисия се назначава за срока на правомощията на общинския съвет“. Т.е. основният и най-важен въпрос е да се даде тълкуване на понятието  „правомощия“ и как това понятие се свързва с понятието „мандат“. Понятието мандат на публичното право, макар и общоупотребимо, не е легално дефинирано. С Решение №13 от 15.12.2010 г. по конст. Дело №12 от 2010 г. КС на Република България е тълкувал понятието „мандат“. Конституцията употребява понятието, за да означи правомощията на органите и срока на упражняването им. За означаване на мандатността освен с термина „мандат“ тя борави и с други означения, които, като отразяват същността на правното явление, акцентират в конкретната конституционна разпоредба  върху едната или другата същностна страна на мандата, съобразявайки кой е неговият носител, различните правоотношения и тяхното съдържание – парламентарен мандат, пълномощие, правомощия, функции. От гледна точка на възникване на мандатното правоотношение се говори за свързан с избор или назначение мандат /ТР №1/1992 г. по к.д. №19/91 г./. КС е счел, че подходът на конституционния законодател при уредбата на мандата е различен. Докато за някои конституционно установени органи уредбата се изчерпва изцяло в Конституцията, за други е използвано овластяване на текущия законодател – чл. 138 и чл. 139 от Конституцията за органите на местното самоуправление е посочен само срокът на мандата на общинския съвет и на кмета и цялата уредба е поверена на законодателството.

         Конституционният мандат има две съставки – съдържателна /осъществяване на държавнически функции/ и времева /срок за осъществяването им/. Той е период от време, в който определен колективен или едноличен орган осъществява правомощията си. Във втория случай, законът е, който урежда мандата съобразно указаните от Конституцията положения: продължителност на мандата /начало и край, ако не са посочени в нея/,  прекратяване.

        Всъщност в конкретния случай, с отмяна на решението на ОИК от съда на проведените на 25.10.2015 г. местни избори за общински съветници в община Балчик, ние нямаме правно възникнал мандат на общински съвет гр. Балчик. Общинският съвет не е встъпвал в длъжност, за да се твърди, че пълномощията му са прекратени с влязлото в сила решение на АдмС - Добрич на 18.04.2016 г., а от там и да се твърди, че са изтекли правомощията и на ОИК Балчик .

           В  производството по чл. 459 от ИК, в което се обжалва решението на ОИК за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, изразяващ се в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат.

За да бъде преценена жалбата като основателна, съдът следва да установи такива нарушения при провеждане на избора, които биха довели до опорочаване волята на избирателя и промяна на вота, което в крайна сметка да направи невъзможно определянето на резултата от избора. Преценката за законосъобразността на избора и избирателния процес трябва да изхожда от наличието на правото на глас и неговото упражняване, съобразно изискванията на Кодекса.

В тази насока на разсъждения важно е да се отбележи, че не всяко нарушение на този процес води до недействителност на избора, а само съществено нарушение на процеса на гласуване. За съществени се приемат само тези нарушения, които, ако не бяха допуснати, констатираният изборен резултат би бил различен. Следователно под недействителност на изборния резултат трябва да се разбира или недействителен избор поради нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота, или незаконосъобразност на самото решение на ОИК поради нарушения при отчитане на действителен избор.

Съобразно правната уредба по ИК, изборният процес представлява сложен фактически състав, обхващащ различни фази - от регистрация и провеждане на избора  до определяне на резултатите и тяхното обявяване.

Всеки етап включва определени действия и предпоставки, осъществявани в последователност, предвидена в Кодекса, като целият процес е насочен към избор на орган на изпълнителната или представителната власт. Преброяването на бюлетините, вкл. и преференциалния вот, и определяне на изборния резултат, регламентирани в случая Раздел VІІІ и ІХ от Глава ХVІІІ-та от ИК са заключителната фаза от провеждането на изборите, като определянето на разпределението на мандатите за общински съветници между партиите или коалициите преминали общинската избирателна квота се извършва именно според броя на получените действителни гласове за всяка една.

В  настоящия казус не се установиха каквито и да било нарушения, които биха довели до опорочаване волята на избирателите и до промяна на крайния резултат, отразяващ избора на общински съветници, независимо, че се констатираха грешки при отразяването на действителните гласове, то тези грешки не водят до друг изборен резултат.

Спорът по настоящото дело е правен и касае приложението на разпоредбите на чл. 435, ал. 2, т. 5 и чл. 437, ал. 4 и ал. 5, на чл. 453 и чл. 454, ал. 5 от ИК, които регламентират правото на избирателя на преференция за определен кандидат за общински съветник в избрана от него кандидатска листа, както и начина, по който се определят резултатите от гласуването за общински съветници. Неоснователно в жалбата на П.П. се твърди, че към получените от кандидата В.Л. преференции са прибавени неправомерно  гласовете от подадените бюлетини с отбелязване на две и повече преференции.   Видно от  протоколите на секционните избирателни комисии и от направения оглед в съдебна зала на действителните бюлетини, подадени за МК „Силен Балчик“, бюлетините с посочени две и повече преференции са отнесени в графата „без“ в т.10 от протокола и оттам по смисъла на чл. 435, ал. 5 от ИК са дадени за водача на листата. И това е така, поради следното: Под таблицата /т.10/, в която са изброени избраните за общински съветници по кандидатски листи, в курсив е отбелязано, че броят на действителните бюлетини за партия/коалиция/ местна коалиция, в която няма отбелязано предпочитание (преференция), или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата, съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и Решение на ЦИК № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г., с което са приети Методически указания по прилагане на ИК за действията на Секционните избирателни комисии при изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на територията на страна на 25.10.2015 г., /според ответната страна по тези методически указания е работено и на насрочените нови избори/. Според методическите указания, раздел ІV „Преброяване на гласовете и попълване на протоколите с резултатите от гласуването“, под „действителни гласове без преференции“ се разбира бюлетина, намерена в кутията за гласуване, върху която вотът на избирателя е отразен със знак „Х“ или „V“ само върху едно от квадратчетата за гласуване, бюлетината отговаря на всички останали изисквания за действителност, в нито едно от кръгчетата няма отбелязан знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят или в повече от едно кръгче е поставен знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят.

          Методическите указания са приети с решение, на основание чл. 57, ал.1,т. 1-3 от ИК съгласно които Централната избирателна комисия:

          1. осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;

          2. осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии;

          3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на кодекса.

          По делото няма данни това решение да е оспорено по съдебен ред, предвид което то е влязло в сила и е задължително за всички СИК и ОИК в цялата страна.  Също според методическите указания „Преброяване на предпочитанията /преференциите/ и попълване лист 2,т.10 от протокола – Приложение №81-МХ-х-ОС в полето “Без” на л.2 от протокола, се отбелязват бюлетините, върху които няма отбелязана преференция, или е отбелязана такава в повече от едно кръгче. Според указанията, тази бюлетина се брои в полза на кандидатската листа и указанията не противоречат на чл. 437, ал. 2, т. 5 от ИК гласяща: “независимо, че в бюлетината  е отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак "Х" или "V" и с химикал, пишещ със син цвят - приема се, че бюлетината не съдържа предпочитание (преференция) и гласът се смята за подаден само за избраната кандидатска листа. След като се приема, че такава бюлетина е без преференции /това изрично е отбелязано в ал.2  т.5/, то в ал. 5 на същия член се уточнява, с оглед систематическото място на нормата, че гласът се зачита за преференция за първия в листата кандидат. Ето защо, според съда, преференциите за първия в листата на МК”СБ” са определени в съответствие със закона и задължителните указания, дадени от ЦИК. Все в тази връзка следва да се посочи Приложение №5, към чл.453,ал.1 от ИК- Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за общински съветници. В раздел V на методиката-персонифициране на мандатите, точно се казва, че избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени Х мандата се определят според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437,ал.4 и ал.5 и подреждането на кандидатите в листата. Текстът на ал.4 гласи, че избирателят има право на едно предпочитание (преференция) за кандидат за общински съветник в избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция. Предпочитанието (преференцията) се зачита само когато е отбелязано със знак "Х" или "V", с химикал, пишещ със син цвят, както и когато знакът "Х" или "V" в кръгчето с номера, с който е регистриран кандидатът, излиза извън очертанията му, без да засяга другите кръгчета.Текстът на ал.5 съответно гласи, че когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата. Т.е. с оглед логическото и граматическото тълкуване на нормата на ал. 2, т. 5 от чл. 437, то става въпрос, че се касае за бюлетина, която не съдържа преференции. В тази връзка, съдът намира, че следва да отбележи и разпоредбата на чл. 454, ал. 5 от ИК, в която изрично се казва, че когато няма кандидати с валидни предпочитания /преференции/, избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа, т.е. всяка бюлетина без преференция или с повече от една преференция, означава, че кандидатите нямат валидни преференции и са избрани кандидатите по реда, в който са подредени, т.е. същите отиват за първия в листата, но те могат да отидат и за втория, ако първият се е отказал и т.н. В подкрепа на гореизложеното е и разпоредбата на чл. 438, т. 6, б. А от ИК, която указва, как следва да се подреждат бюлетините – „с отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа за общински съветници, без предпочитание /преференция/ или с едно или повече от едно предпочитание /преференция/, т.е. Методическите указания, приети от ЦИК не противоречат на закона, както са твърденията на жалбоподателя.

С оглед гореизложеното, настоящият състав, намира, че жалбата на П.П. и в тази си част е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Следователно налице е правилно определяне на резултатите от гласуването по партиии и коалиции по правилото на чл. 453 ИК по метода Хейр-Ниймайер. Сборуването на преференциите за отделните кандидати от листата на МК „Силен Балчик“ не променя резултатите от определянето на избраните кандидати от тази коалици по правилата на чл. 454 ИК. МК „Силен Балчик“ има три мандата. По правилото на чл. 454, ал. 2 от ИК преференциите са валидни за кандидатите, получили 27 и повече гласа /общинската избирателна квота е 384 гласа, умножени по 7% = 26.85/. Това ще рече, че валидни преференции имат кандидати с №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13, които се подреждат в списък А. Най-голям брой преференции има кандидат №5 – 163, следван от кандидат № 2 – 150 и кандидат   №1 – 149 /неговите 76 плюс останалите 73 гласа за партията по смисъла на чл. 437, ал. 5 ИК/, следван от кандидат № 9 – 138 и след това е кандидат №10 – 137 гласа. Първите трима са избраните кандидати - №5, №1 и №2. Това са лицата Д.В.П., В.Л.М. и Х.Н.Х.. Изборът е идентичен с обявения такъв в оспореното решение, независимо, че се констатира по-малък  брой преференции за кандидат №1 и той следва да бъде трети  в листата на МК „Силен Балчик“, т.е. подредбата следва да бъде Д.В.П., Х.Н.Х. и В.Л.М..

Изводът от горното е, че нарушенията при отчитане на действителните гласове и преференциите за кандидатите на МК „Силен Балчик“ от страна на СИК и ОИК са несъществени, т.к. не влияят върху крайния изборен резултат.

Доколкото, съдът установи, че К.Й.К. изпреварва по резултат П.Г.П., както и че Х.Х. изпреварва по преференции В.Л., съдът намира, че е допусната грешка в пресмятането, която следва да бъде коригирана в протокола на ОИК Балчик. Необходимо е точно отразяване на получените преференции за всеки от кандидатите, тъй като по този начин се гарантира правото на същите при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, следващият в листата на МК „Силен Балчик“ кандидат за общински съветник да попълни състава на съвета. Настоящият състав счита, че в т.ІV от Решението на ОИК следва да бъде обявено разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалиците и местните коалиции, получили мандати и кандидатите да се подредят според броя на получените предпочитания, т.е. на всички кандидати, които са получили валидни предпочитания, а валидно предпочитание по смисъла на чл. 454, ал. 2 от ИК е налице, когато броят на гласовете, получени за кандидата е не по-малък от 7 на сто от общинската избирателна квота /в конкретния казус и видно от списък А, това са 13 кандидата от листата на коалицията/. В случая в оспореното решение липсва такова подреждане в изпълнение на чл. 454, ал. 3 във връзка с ал. 7 от ИК, а са посочени само кандидатите от съответната партия според разпределените мандати за общински съветници за съответната партия или коалиция. С оглед на което, съдът приема, че решението на ОИК е издадено в нарушение на установената форма в частта относно т.ІV „Обявява разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалиците и местните коалиции, получили мандати“ и като такова следва да бъде отменено в тази си част и да бъдат върнати книжата   на ОИК за отстраняване на допуснатите технически грешки и грешки в пресмятането в протокола на ОИК Балчик от 03.10.2016 г. за избиране на общински съветници с оглед мотивите на съда и да бъдат обявени действителните резултати относно получени валидни преференции за всеки кандидат за общински съветник от МК „Силен Балчик“.

С оглед на изложеното и на основание чл. 459, ал. 10, изр. Второ, предложение последно от ИК се следва отмяна на Решението на ОИК в тази му част за обявяване на действителните резултати.

При този изход на спора и предвид обстоятелството, че изборът на общински съветници от МК „Силен Балчик“ е действителен, претенциите на жалбоподателя П.П. за присъждане на разноски по делото са неоснователни и следва да се оставят без уважение.

           Водим от горното, както и на основание чл.459, ал.10 от ИК, съдът

                                                     

            Р     Е     Ш    И   :

 

  ОТМЕНЯ Решение №82/03.10.2016 г. на ОИК Балчик в част ІV „Обявяване разпределението на зявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партии, коалиците и местни коалиции, получили мандати“, само в частта, относно преференциите, дадени за кандидатската листа на МК „Силен Балчик“.

ВРЪЩА книжата на ОИК Балчик за обявяване на действителните резултати с оглед мотивите на съда.

           ПОТВЪРЖДАВА решение № 82/03.10.2016г. за определяне на изборните резултати от гласуването за избори за общински съветници в община Балчик, в част V „Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции.“.

 Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Д.В.П., В.Л.М. и Х.Н.Х., избрани за общински съветници от листата на МК”Силен Балчик”.

          РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

        

                               

                                    

                                                      Административен съдия :