Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ …………………../15.03.2017г., град Добрич

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СИЛВИЯ САНДЕВА

 

ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

           При участието на прокурора от ОП – Добрич РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря И.Д. разгледа докладваното от съдия С. Сандева к.а.н.х.д.№ 43/2017год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба на Община – Добрич срещу решение № 533/01.12.2016г. по нахд № 604/2016г. по описа на РС – Добрич, с което е отменено наказателно постановление № ПИОС-280/19.04.2016г. на кмета на Община – Добрич, с което на В.Е.Б. с ЕГН ********** *** за извършено нарушение по чл.21, ал.3 от Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община град Добрич (НПОЧУО), на основание чл.44, ал.1, т.80 от същата наредба е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева. Жалбоподателят излага доводи за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон и иска то да бъде отменено. Счита, че неправилно районният съд е приел, че НП не съдържа точно и ясно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. Твърди, че съгласно разпоредбата на чл.21, ал.3 от общинската наредба собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна собственост, т.е. лицето, което съхранява ИУМПС на терен, който е общинска собственост, е в нарушение на наредбата. Фактът, че текстът на наредбата е цитиран неточно в НП не променя неговия смисъл, т.е. думата „съхранява“ е равнозначна на „трайно паркира“ или казано другояче – лицето съхранява автомобила си, след като го е паркирало на определено място. В случая това е станало на терен – общинска собственост, с оглед на което жалбоподателят безспорно е извършил вмененото му административно нарушение и неправилно районният съд е отменил обжалваното НП.                                      

           Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността на касационната жалба и иска решението на ДРС да бъде оставено в сила.       

           Представителят на ДОП счита, че обжалваното решение е неправилно по по съображения, че правните изводи на районния съд почиват на формалното тълкуване на израза „трайно паркирал“.  

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

           С процесното постановление жалбоподателят Б. е наказан с глоба в размер на 500 лева за това, че при извършена проверка на 11.03.2016г. в град Добрич е установено, че същият е паркирал трайно ИУМПС с марка Рено с рег. № ТХ 6850 НХ върху терен общинска собственост по бул. „Трети март“ № 12, което съставлява нарушение на чл.21, ал.3 от Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община град Добрич (НПОЧУО). За да отмени постановлението, районният съд е приел, че между текста на сочената за нарушена норма, която изисква собственикът на излязло от употреба МПС да го съхранява в частен имот, и текстовото описание на нарушението - „паркирал трайно“ върху терен общинска собственост, липсва каквато и да е идентичност. Посочил е, че изразът „паркирал трайно“ няма легално определение нито в нормативен акт, нито в приложимата наредба, като единствено в чл.93, ал.1 от ЗДвП е посочено кога едно МПС е в престой и кога е паркирано. Изтъкнал е, че в случая използваният израз „паркирал трайно“ не съвпада с понятието „съхранява“, поради което вмененото на жалбоподателя деяние е несъставомерно по чл.21, ал.3 от общинската наредба, като в тази насока е цитирал и решение по адм. дело № 433/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. По изложените съображения районният съд е счел, че НП е незаконосъобразно, в резултат на което го е отменил.                                        

          Така постановеното решение е правилно.

           Правилно районният съд е констатирал, че е налице несъответствие между описаната в НП фактическа обстановка и сочената за нарушена правна норма, което изключва съставомерността на деянието. Неоснователно е възражението на касатора, че неточното цитиране на текста от наредбата не променя смисъла на обвинението, тъй като думата „съхранява“ е равнозначна на употребения в НП израз „трайно паркирал“. В производството по ЗАНН наказващият орган трябва да следва точно формулировката на нормативния текст, защото всяко отклонение от употребените в него дума или израз с утвърдено правно значение може да доведе до съмнения или неясноти относно вмененото на нарушителя административно нарушение. Правилно районният съд е констатирал, че в нормата на чл.93, ал.1 от ЗДвП се съдържа легално определение на понятието „паркирано МПС“, но то е различно от употребения в НП израз „трайно паркирал“, който не е нормативно закрепен. Нормативните думи и изрази трябва да се употребяват в общоприетия им смисъл и когато те се подменят с други думи и изрази, които имат различно правно съдържание, винаги е налице нарушение на закона, водещо до неопределеност или несигурност на обвинението. Наказателното постановление не може да почива на предположения, хипотези или умозаключения относно вида и характера на изпълнителното деяние. Волята на наказващия орган трябва да е ясна и категорична и не може да се извежда по тълкувателен път, като неспазването на това изискване ограничава както правото на защита на наказаното лице, така и възможността на съда да упражни контрол за законосъобразност на НП. В този смисъл правилно и законосъобразно районният съд е приел, че използваният израз „трайно паркирал“ не съвпада с понятието „съхранява“, което обуславя и различието между фактическата обстановка и правната квалификация на нарушението.

            Затова, като е отменил обжалваното НП на това основание, съобразявайки се и с практиката на ДАС по този въпрос, районният съд е постановил едно правилно и законосъобразно решение, което следва да бъде оставено в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК.                                                                                                          

           Водим от горното, както и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

                                    

Р   Е   Ш   И  :

 

           ОСТАВЯ В СИЛА решение № 533/01.12.2016г. по нахд № 604/2016г. по описа на РС – Добрич.        

           РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: