Р  Е Ш Е Н И Е

 

192

гр.Добрич, 16.05.2017 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд,в публично съдебно  заседание на двадесет и шести април, през  две хиляди и седемнадесета година ІІІ състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА  МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря М.М., като разгледа докладваното от  съдия  Георгиева административно дело №42 по описа на съда за 2017год., за да се произнесе,  взе предвид следното:

          Делото е образувано по жалба с деловоден индекс на Административен съд-Добрич - вх.№ 153/20.12.2016г. от Р.Б.Б., ЕГН **********,***,срещу Заповед № 851з-94/ 25.11.2016г. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич,с която е отказана пререгистрация на товарен автомобил “Фиат дукато”,тр. рег. №***, рама № ZXXXXXXXXXXXX  по документи.

          В жалбата се твърди, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна.Цитирани са писмените документи по административната преписка, които установяват,че не са налице поправки по заводската табела с номера на рамата,както и по номера на двигателя. Иска се от съда да отмени заповедта и да върне преписката на административния орган,със съответните указания за регистрация на автомобила.

          В съдебно заседание жалбата се поддържа от адвокат С.С.. 

          Ответникът се представлява от юрисконсулт М.Ж.,който оспорва жалбата, но в хода по същество предоставя на съда преценката за нейната основателност.

          От събраните по делото доказателства,съдът приема от фактическа и правна страна следното:

          По допустимостта на жалбата:

          Оспорваната заповед е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал. 1 от АПК,който подлежи на съдебен контрол пред административния съд.Жалбата срещу него е подадена от лице,с право да го оспори като неблагоприятен за него и в срока по чл.149,ал.1 АПК, предвид което жалбата е процесуално допустима,а разгледана по същество е основателна.

          Административното производство по издаване на оспорваната заповед е започнало по заявление на жалбоподателя за първоначална регистрация на процесния автомобил.По повод заявлението, автомобилът е пренасочен за оглед от комисията по МПС при ОД на МВР-Добрич.Комисията установила,че в областта за набиване номер-рама има силна корозия и такъв не се установява. В двигателния отсек е установена заводска табела с данни за VІN,съвпадащ с този по документи.Извършена е и служебна  експертна оценка на превозното средство със задача, да се установи автентичен ли е идентификационният номер на рамата и двигателя. Съгласно заключението на оценката,в областта на набития идентификационен номер рама е установена силна напреднала корозия. След почистване не са установени позиции от набития номер рама,както и следи от интервенции. Установена е заводска табела с данни за VІN,съвпадащ с този по документи. Установен е идентификационен номер на двигателя,без преправки и заличавания, автентичен. Експертът е дал заключение,че представеното за регистрация МПС не отговаря на изискванията за възстановяване на идентификационенния номер рама.По време на проверката е установено,че автомобилът не е обявен за издирване. Представена е служебна бележка от представителството на Фиат в България,че автомобилът е с шаси № ZXXXXXXXXXXXX, произведен е на 31.08.2001г. и е с номер на двигателя 8140.63-3462623.

         След цялостната проверка, до Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР Добрич е изпратена докладна записка от Ст.инспектор Димитров, с описание на обстоятелствата по извършената проверка.Направено е заключение,че не може по безспорен начин да се потвърди, че рама № ZXXXXXXXXXXXX  по документи, на товарен автомобил „Фиат Дукато“, тр. Рег. № 932Н050,  е автентичен.Предлага да се издаде заповед за отказ.

          На 25.11.2016г. Началникът на Сектор “ПП” при ОД на МВР-Добрич издава  процесната заповед. Като мотив за постановения с нея отказ се сочи,че не може по безспорен начин да се потвърди, че рама № ZXXXXXXXXXXXX  по документи на товарен автомобил “Фиат дукато”,тр. рег. №*** е автентичен.Като правно основание за постановения отказ са посочени чл.143, ал.1и 3 от ЗДвП,във връзка с чл.7,ал.1 от Наредба І-45/2000 за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата теглени от тях.

          По делото е изготвена СТЕ със задача,има ли по втората табела интервенция,самият детайл,с който тя е закрепена в двигателния сектор на автомобила,дали е демонтирана и дали има някаква  интервенция  по този детайл. От заключението, неоспорено от страните и прието от съда се установява,че заводската табела за идентификационният номер /VIN/ на товарния автомобил „FIAT DUKATO2800D“, с рег.№ *** се намира на мястото, определено за нея от производителя,в предната част на двигателния отсек, вляво от ключалката за капака над двигателя.Табелата е стандартна за този вид детайли,изработена е от бял на цвят метал/алуминиева сплав/ и е закрепена към гредата над радиатора с два нита.По малки участъци има следи от наслоена омаслена прах.Дясно разположеният закрепващ нит е метален,като цялата външна глава му е покрита с повърхностна корозия. По конструктивни особености и общо състояние,следствие периода на експлоатация на т.а.,той съответства напълно на другите нитове.Ляво разположеният нит е неметален,със специална конструкция,предпазваща нерегламентирана подмяна на поставената при заводски условия табелка с данни за  идентификационния номер /VIN/ на този автомобил. При изследване на двата нита с увеличение до 10 пъти,следи от интервениця върху закрепващите нитове не е установена.

         При така установеното съдът прецени,че процесната заповедта е издадена от компетентен административен орган,при спазване на чл.59 АПК, относно  изискванията за съдържание и форма на административния акт, но същият е издадена при неправилно приложение на материалния закон.

         Съгласно приложимите в случая материалноправни норми - чл. 143, ал.1 до ал. 4 от ЗДвП, пътно превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство. Забранява се заличаването и/или подправянето на идентификационния номер и номера на двигателя на превозното средство. Пътно превозно средство с подправен, заличен или повреден идентификационен номер не се регистрира,докато не бъде установен автентичният идентификационен номер, поставен от производителя. Възстановяването на идентификационния номер се извършва по ред, определен от министъра на вътрешните работи.Следователно,за да е основателно искането за регистрация,лицето което я иска,  трябва да е собственик на автомобила, както и да е ясен поставения от производителя идентификационен номер.Безспорно, Б. е собственик на процесния автомобил, а и между страните не се спори по това.Безспорно също така е,че автомобилът е закупен от Германия и е внесен в  България, където не са извършвани заличаване или подправяне на идентификационния номер. От заключението по СТЕ се установи,че заводската табела за идентификационният номер /VIN/ на товарния автомобил „FIAT DUKATO2800D“, с рег.№ *** се намира на мястото, определено за нея от производителя и е  автентичният идентификационен номер.Следователно,неправилно като правно основание за отказа е посочена нормата на чл. 7,ал.1 от Наредба І-45/2000 която гласи,че  превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), не се регистрират. В случая са налице  всички условия, товарният автомобил да бъде регистриран,а постановения отказ е незаконосъобразен и следва да се отмени,като преписката се върне на административния орган за ново произнасяне по заявлението на жалбоподателя.

          Така мотивиран, както и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК, Административен съд Добрич

Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯ по жалба на Р.Б.Б., ЕГН **********,***, Заповед № 851з-94/ 25.11.2016г. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич,с която е отказана пререгистрация на товарен автомобил “Фиат дукато”,тр. рег. №***, рама № ZXXXXXXXXXXXX  по документи, внос от Германия. 

          ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган - Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявлението на Р.Б.Б., ЕГН **********,***, при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона.

          Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 

                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: