О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е

 

№ …………………….

гр. Добрич, 23. 01. 2017 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, І-ви състав в закрито съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

при секретаря …………….. и с участието на прокурора ………………………. изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова АД № 40/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Р.Х.В., ЕГН ********** *** чрез адв. Кр. Иванов, редовно упълномощен, срещу действия на ЧСИ Н. н., рег. № 810 при КЧСИ по изп. № 20168100400532, изразяващи се в налагане на обезпечителни мерки чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, запор върху движимо имущество, дружествени дялове и трудово възнаграждение. С жалбата се прави искане за отмяна на наложените обезпечителни мерки и отмяна на постановлението за принудително събиране на разноски по изпълнителното дело.

В случая се обжалват действията на частен съдебен изпълнител по образувано изпълнително дело, а съгласно чл. 436, ал. 1 от ГПК, жалбата срещу действията на съдебните изпълнители се подава до окръжния съд.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. В случай, че констатира, че делото не му е подсъдно, съдът е длъжен да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, който в настоящата хипотеза е Окръжен съд, гр. Добрич.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 135, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 436, ал. 1 от ГПК съдът

 

 

                           О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 40/ 2017год. по описа на Административен съд, гр. Добрич.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд, гр. Добрич за разглеждане на жалбата на Р.Х.В., ЕГН ********** *** чрез адв. Кр. Иванов, редовно упълномощен, срещу действия на ЧСИ Н. н., рег. № 810 при КЧСИ по изп. № 20168100400532.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :