Р      Е      Ш      Е      Н     И      Е

№ …………………….

гр. Добрич, 13. 03. 2017 год.

 

 

Добричкият административен съд, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на седми март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

                                                             ЧЛЕНОВЕ:            Дарина Витанова

                                                                                             Нели Каменска

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Виолета Великова изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова КАД № 38/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 70-73 о т ЗАНН.

Делото е образувано по предложение на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - Силистра на основание с чл. 70, б. "в" от ЗАНН с искане да бъде възобновено административно - наказателното производство по административно наказателна преписка, образувана със съставянето на АУАН № А-065/ 14. 09. 2015 год., съставен от Гл. инспектор в отдел “Надзор на качеството на течните горива”/НКТГ/ в Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” /ГД ККТГ/ при ДАМТН и издадено наказателно постановление № КГ-1564/ 1. 03. 2016 год. на Председателя на ДАМТН. В предложението за възобновяване се посочва, че с наказателното постановление е установено нарушение по чл. 69, ал. 2, т. 4 от ЗЕВИ, осъществено от “ПЪРВИ МАЙ” АД на 23. 06. 2015 год., което се свежда до предоставяне на пазара на течно гориво-гориво за дизелови двигатели, което не съответства на нормативно определеното минимално съдържание на биодизел в гориво за дизелови двигатели. Посочва се, че в наказателонто постановление е указано, че горивото, доставено в количество 21 885 литра по фактура № 9170341662/ 13. 05. 2015 год. с приемо-предавателен протокол № 262687/ 13. 05. 2015 год. и налично количество 22 882 литра се предоставя на пазара с Декларация за съответствие с № 194/ 1. 05. 2015 год., издадена от “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД за партида № 194 в количество 4 344 тона. С решение № 279/ 10. 06. 2016 год. по НАХД № 296/ 2016 год. наказателното постановление е потвърдено. Решението на районния съд е оставено в сила с решение № 84/ 10. 10. 2016 год. по КНАХД № 82/ 2016 год. на Административен съд-Силистра. След издаване на решението на Административен съд-Силистра в санкционираното дружество били предприети действия по оформяне на нарочно досие за случая. При хронологичното класиране на отделните документи е установено, че на 23. 06. 2016 год. в 14. 33 ч. доставчикът по фактура № 9170341662/ 13. 05. 2015 год. “ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД е изпратил на “ПЪРВИ МАЙ” АД копие от декларация за съответствие, в която е посочено, че доставеното количество дизелово гориво от 21 885 литра е със съдържание на биокомпонента 6%. В предложението се сочи, че цитираната декларация за съответствие е единствения източник на информация относно качествените показатели на доставеното гориво и това обстоятелство изключва вината на санкционираното търговско дружество, което е от съществено значение за разкриване на обективната истина относно наличието на административно нарушение. Счита се, че декларацията за съответствие, издадено от “ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД е новооткрито обстоятелство по см. на чл. 70, б.”в” от ЗАНН, което не е било известно при постановяване на двете съдебни решения. Предлага се да се възобнови административно наказателното производство. С предложението на осн. чл. 72, ал. 2 от ЗАНН е спряно изпълнението на НП № КГ-1564/ 1. 03. 2016 год. на Председателя на ДАМТН.

 В съдебно заседание окръжният прокурор поддържа предложението по заявените в него съображения.

Ответникът ДАМТН не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна “ПЪРВИ МАЙ” АД чрез процесуалния си представител изразява становище за основателност на възражението. Излага и съображения, че процесното гориво се използва за собствени нужди на санкционираното дружество, като в този случай изискването за наличие на биокомпонента в горивото не е приложимо.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, приема за установено от фактическа страна следното:

Предложението за възобновяване е допустимо, тъй като е направено в срока чл. 71 от ЗАНН и от компетентния за това орган.

Разгледано по същество е неоснователно.

Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1, б. "в" от ЗАНН, административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както решените и прекратените от съда дела във връзка с обжалване на наказателните постановления подлежат на възобновяване, ако се открият обстоятелства или доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на постановлението, решението или определението на съда. Следователно, нормативно установените условия за възобновяване на административно наказателните производства на това основание са наличие на непълнота на фактическия или доказателствен материал относно обстоятелства от съществено значение за главния факт от предмета на доказване в тези производства ( извършено ли е административно нарушение и кой е неговият автор ), която непълнота не се дължи на небрежност на страната или съответно на процесуално нарушение на съда и се разкрива след влизане в сила на наказателното постановление, респективно на съдебното решение. Касае се за средство за защита срещу неправилно наказателно постановление, съответно съдебно решение и то тогава, когато е налице несъответствие между него и обективната истина. Новооткрити обстоятелства по смисъла на закона са факти от действителността, които имат спрямо спорното правоотношение значението на юридически или доказателствени факти и които независимо, че са възникнали до издаване на наказателното постановление, не са включени във фактическия материал по административно-наказателната преписка. Новооткрити доказателства по смисъла на чл. 70, б. "в" от ЗАНН са писмени доказателства за новооткритите факти, както и новооткрити документи относно факти, които не са могли да бъдат доказани поради липса на тези документи.

В конкретния случай, видно от приложеното към делото НАХД № 296/2016 год. на РС-Силистра, с НП № КГ-1564/ 1. 03. 2016 год. на Председателя на ДАМТН “ПЪРВИ МАЙ” АД е санкционирано на осн. чл. 67, ал. 2 от ЗЕВИ с имуществена санкция в размер на 50 000. 00 лв. за извършено нарушение на 47, ал. 2 във вр. с чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗИВИ поради несъответствие на изискването за съдържание на биодизел в гориво за дизелови двигатели, доставено в количество 21 885 л. по фактура № 9170341662/ 13. 05. 2015 год. с приемо-предавателен протокол № 262687/ 13. 05. 2015 год. и налично количество 22 882 лв., предоставено на пазара с Декларация за съответствие № 194/ 1. 05. 2015 год., издадена от “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД за партида 194 в количество 4 344 т.  Наказателното постановление е потвърдено с решение на АдмС-Силистра по КАНХД № 82/ 2016 год. Видно от съдържанието на административно-наказателната преписка, неразделна част от нея е Декларация за съответствие № 194/ 1. 05. 2015 год., издадена от “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД за партида 194 в количество 4 344 т. /л. 26 от НАХД № 296/ 2016 год./.На л. 27 от делото се съдържа и Декларация за съответствие, издадена от “ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД относно 21 885 л. дизелово гориво, предоставено за използване и разпространение на “ПЪРВИ МАЙ” АД, в която е посочено, че горивото съдържа биокомпонент мин 6%. Тази декларация за съответствие е приета като доказателство по НАХД № 296/ 2016 год. на РС-Силистра, видно от протокол от съдебно заседание, проведено на 11. 05. 2016 год. и е включена в доказателствения материал по делото, респ. била е обект на изследване както от РС-Силистра, така и от АдмС-Силистра. Тази декларация за съответствие не е новооткрит факт, нито новооткрито доказателство, което да не е взето предвид от съда при произнасянето му относно законосъобразността на издаденото наказателно постановление. 

От изложеното следва, че не съществуват основанията по чл. 70, б. " в" от ЗАНН. Съображенията, изложени в предложението, че санкционираното дружество не носи вина за неспазване на изискването за наличие на биокомпонента в дизеловото гориво са неотносими към настоящото производство и не следва да бъдат коментирани. По същите съображения съдът не коментира и становището на заинтересованата страна “ПЪРВИ МАЙ” АД, че процесното гориво се използва само за собствени нужди на дружеството.

 Искането за възобновяване на административно-наказателното производство по влязлото в сила НП е неоснователно и следва да се отхвърли.

 Воден от горните мотиви, касационният състав на Административен съд – Добрич

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Силистра за възобновяване на административно-наказателното производство по административно наказателна преписка, образувана със съставянето на АУАН № А-065/ 14. 09. 2015 год., съставен от Гл. инспектор в отдел “Надзор на качеството на течните горива”/НКТГ/ в Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” /ГД ККТГ/ при ДАМТН и издадено наказателно постановление № КГ-1564/ 1. 03. 2016 год. на Председателя на ДАМТН, потвърдено с влязло в сила решение на РС-Силиства по НАХД № 296/ 2016 год. по описа на съда.

 Решението е окончателно.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :………………….

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :        1. …………………..

 

                                                                                  2…………………….