РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Добрич, 27.01.2017г.

 

Административен съд гр.Добрич, в закрито заседание на двадесет и седми януари, две хиляди и седемнадесета година, ІІ касационен състав :

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

                   ЧЛЕНОВЕ:          Силвия Сандева

                                               Нели Каменска

 

след като разгледа докладваното от съдия Н.Каменска частно административно дело36 по описа на съда за 2017г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебното производство по делото е по реда на чл. 306, ал. 5 и 6 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по частна жалба на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, подадена чрез юрисконсулт Антония Иванова, редовно упълномощена, срещу Разпореждане от 28.11.2016г., постановено по адм.д. № 533/2016г. по описа на Административен съд гробрич, с което на основание чл.304, ал.1 и чл.306, ал.2 от АПК на Румен Андонов Порожанов, в качеството му на изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“ – РА, е наложена глоба в размер на 200 лв. за неизпълнение на влязло в сила решение № 108/30.07.2015г., постановено по адм.д. № 555/2014г. по описа на АдмС-Добрич.

В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност и неправилност на първоинстанционния съдебен акт. Жалбоподателят твърди, че е изпълнил съдебното решение на 26.10.2016г., когато е издал уведомително писмо № 02-080-6500/3306-15, поради което не следва да се ангажира административно-наказателната му отговорност. Моли съда да постанови решение, с което да отмени разпореждането на председателя на Административен съд гробрич, с което се налага глоба на изпълнителния директор на ДФ"Земеделие" за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение по адм. д. № 555/2014 г. по описа на Адм.С - Добрич. Претендира и присъждане на направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

По делото е постъпило възражение срещу частната жалба от Н.Г.М., по чието искане е образувано производството по чл.304 и сл. от АПК, в което е изразено становище за законосъобразност на разпореждането за налагане на глоба.

Съдът, като взе предвид наведените касационни основания и извърши цялостен преглед за законосъобразност на обжалваното разпореждане по реда на чл. 217 и следващите от АПК, намери следното: Жалбата е процесуално допустима. Подадена е в законния срок от лице, засегнато от оспорваното разпореждане, постановено от съда.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

Със съдебно Разпореждане № 1500 от 28.11.2016г., постановено по адм.д. № 533/2016г. по описа на Административен съд гробрич, на основание чл.304, ал.1 и чл.306, ал.2 от АПК на Румен Андонов Порожанов, в качеството му на изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“ – РА, е наложена глоба в размер на 200 лв. за неизпълнение на влязло в сила решение № 108/30.07.2015г., постановено по адм.д. № 555/2014г. по описа на АдмС-Добрич по исканета на Н.Г.М..

За да постанови този правен резултат, съдът е приел, че е налице неизпълнение на влязлото в сила решение № 108/30.07.2015г., постановено по адм.д. № 555/2014г. по описа на АдмС-Добрич, оставено в сила от ВАС, Четвърто отделение, със съдебно решение № 4104/08.04.2016г., постановено по адм. д. № 10814/2015г. по описа на съда.

Първоинстанционния съд е събрал служебно писмените доказателства по адм. д. № 555/2014 г. по описа на АдмС-Добрич, вкл. и уведомителното писмо с изх. №  02-080-6500/3306-15/26.10.2016г., представено по повод обжалването му по друго дело с № 531/2016г., за което уведомително писмо в частната жалба се твърди, че е издадено в изпълнение на съдебното решение по адм.д. № 555/2014г. Съдът е изпълнил и условието по чл.306, ал.3 от АПК, като преди да наложи наказанието с разпореждане № 1319 от 25.10.2016г. е дал възможност на изпълнителния директор на ДФ"Земеделие" в 14-дневен срок от получаване на съобщението да даде писмени обяснения и да посочи доказателства. Разпореждането е съобщено на ДФ“Земеделие“ на 04.11.2016г. В предоставения 14-дневен срок, който е изтекъл на 18.11.2016г., петък присъствен ден, по делото не са представени писмени обяснения или други доказателства.

Независимо от това първоинстанционният съд е обсъдил издаденото на 26.10.2016г. уведомително писмо, за което се твърди в настоящата частна жалба, че с издаването му се изпълнява влязлото в сила съдебно решение. В мотивите на разпореждането е прието, че това уведомително писмо не е издадено в 14-дневния срок за изпълнение на задължението по чл.57, ал.1 от АПК, нито е издадено в разумен срок. Прието е, че при липса на определяне на срок по чл.174 от АПК, в подлежащото на изпълнение решение, съобразно основния принцип по чл.11 от АПК, се дължи произнасяне в законов и в разумен срок. Съобразено е, че срокът за произнасяне на органа е започнал да тече на 18.04.2016г. – датата, на която върнатата преписка е получена в ДФ“Земеделие“ и че към 19.10.2016г. - датата на иницииране на производството по чл.304, ал.1 от АПК от засегнатото от неизпълнението на решението лице, липсва произнасяне.

Въз основа на тези съображения съдът е обосновал правния извод, че следва да се ангажира отговорността по чл.304, ал.1 от АПК на административния орган, тъй като съдебният акт не е изпълнен в сроковете по чл.57 от АПК.

Настоящата съдебна инстанция приема, че обжалваното разпореждане е валидно и допустимо, постановено е от законен състав, предвид чл.306, ал.2 от АПК, че наказанията се налагат с разпореждане на председателя на съответния съд или на овластено от него длъжностно лице. В случая разпореждането за налагане на глоба е издадено от Красимира Иванова, която е председател на Административен съд гр.Добрич.

 Не се констатират процесуални нарушения, налагащи отмяна на съдебния акт и постановяването на друг такъв по същество. Предоставена е възможност за писмени обяснения и доказателства в законно определения 14-дневен срок.

Обжалваният съдебен акт е законосъобразен и правилен, при неговото постановяване не е допуснато нарушение на материалния закон.

Фактическата обстановка е напълно и вярно изяснена и настоящият съдебен състав изцяло споделя изводите на първоинстанционния съд, че административният орган следва да бъде санкциониран по реда на чл. 304 и сл. от АПК, тъй като в определените в чл.57 от АПК срокове, вкл. и в посочения в чл.57, ал.5 най-дълъг, едномесечен срок, не е издал съответният административен акт, който е бил длъжен да издаде по силата на влязлото в сила решение по адм.д. № 555/2014г. по описа на АдмС-Добрич. Не само, че административният орган не е спазил сроковете по чл.57, ал.1, респ. чл.57, ал.5 от АПК, но в преписката няма данни да е уведомил заинтересованото лице за намерението си да изпълни/неизпълни решението в срок, каквото задължение има по чл.57, ал.8 от АПК в случай на забавяне.

Действително в съдебното решение, което подлежи на изпълнение, не е определен срок, съобразно чл.174 от АПК,  за издаване на административния акт по заявлението за подпомагане по СЕПП и СНДП за кампания 2013г. на Н.М.. Липсата на определен по реда на чл.174 от АПК срок, в случаите, когато съдът задължава органа да издаде административен акт не означава, че административният орган не е обвързан въобще със срок за произнасяне. Изразеното в тази връзка в частната жалба становище, че административният орган е действал в рамките на закона и е изпълнил съдебното решение на 26.10.2016г., поради което не следва да се ангажира административно-наказателната му отговорност по чл.304, ал.1 от АПК, е неправилно, тъй като изхожда от разбирането, че администрацията не е обвързана със срок за произнасяне. Това  становище е в противоречие с принципа за законност, установен в чл.4, ал.1 от АПК, принципа за съразмерност, установен в чл.6, ал.1 от АПК и принципа за бързина и процесуална икономия установен в чл.11 от АПК. Тези принципи изискват административният орган, упражнявайки правомощията си и задълженията си, произтичащи от тях, да действа в рамките на закона, по разумен начин, добросъвестно и справедливо, в сроковете, определени в закона, и за най-краткото време, необходимо според конкретните обстоятелства или целта на действието или на административният акт.

Изхождайки от горепосочените принципи, настоящият състав счита, че в случаите като настоящия, когато не е определен срок за произнасяне по чл.174 от АПК в съдебното решение, подлежащо на изпълнение, се прилагат сроковете, определени с нормите на чл.57, ал.1, ал.5 и ал.8 от АПК. С тези разпоредби законодателят е определил сроковете за издаване на всички административните актове въобще, за които няма определен друг специален срок за тяхното издаване. А с нормата на чл.57, ал.8 от АПК е предвидено задължението на административния орган незабавно да уведоми заявителя в случай на забавяне на произнасянето. Тези разпоредби на Административно-процесуалния кодекс са императивни.

По делото не се съдържат доказателства, че административният орган е имал намерение да изпълни съдебното решение като е уведомил заявителя за забавянето преди 19.10.2016г. – датата на постъпване на жалбата на Н.М., съдържаща искане за иницииране на производство за ангажиране на административно-наказателната му отговорност по чл.304 и сл. от АПК. Затова касационният състав счита, че независимо от факта на издаденото пет месеца по-късно УП № 02-080-6500/3306-15/26.10.2016г. и след иницииране на производството за налагане на глоба по чл.304, и сл. от АПК, неспазването на законовите срокове при наличие на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, е равносилно на неизпълнение на влязло в сила съдебно решение и е основание за ангажиране на административно-наказателната отговорност на административния орган по чл.304, ал.1 от АПК.

Глобата е наложена в законоустановения минимален размер от 200 лева, поради което и при условията на чл. 27, ал. 5 от ЗАНН не подлежи на изменение. По тези доводи и аргументи, настоящата инстанция приема, че съдебното разпореждане на председателя на Административен съд гробрич е законосъобразно и при условията и по реда на чл. 306, ал. 6 във вр. чл. 221, ал. 2 АПК следва да бъде оставено в сила.

По изложените съображения и на основание чл. 306, ал. 6 от АПК,

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гробрич, ІІ касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1500 от 28.11.2016г. на председателя на Административен съд гробрич, постановено по адм. д. № 533/2016г.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: