Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 07.03.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Добрички административен съд, в публично заседание на двадесет и първи февруари, две хиляди и седемнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:       Дарина Витанова

                          Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Златко Тодоров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 35 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.М.Д. от гр.Добрич, подадена от адв.Марияна В.- ДАК, редовно упълномощена срещу решение № 550/08.12.2016г., постановено по нахд № 1032/2016г. по  описа на РС гр.Добрич в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-000991/27.06.2016г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич.

Касаторът, чрез процесуалния си представител адв.Марияна В. в касационната жалба, в съдебно заседание и в подробни писмени бележки оспорва решението в потвърдителната му част като изтъква множество оплаквания. Счита, че съдът бил посочил в диспозитива на решението правно основание за налагане на административното наказание, различно от това, посочено в диспозитива на наказателното постановление; съдът не бил установил дали е налице ПТП; не бил взел предвид противоречивите показания на свидетелите. Касаторът счита, че в административно-наказателното производство са допуснати множество съществени процесуални нарушения. Моли решението в оспорената му част и наказателното постановление да бъдат отменени.

Ответникът, Сектор Пътна полиция при ОД на МВР Добрич,  редовно призован, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна при доказана представителна власт и е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С частично оспореното решение Районен съд град Добрич е потвърдил наказателно постановление № 16-0851-000991/27.06.2016г. на началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич, в частта му по т.1, с която  касаторът е наказан с глоба от 100 лв. за нарушаване на чл.119, ал.1 от ЗДвП, затова че не пропуска преминаващи пешеходци като водач на лек автомобил Фолксваген Венто с рег. № ТХ 5760РХ, на 27.05.2016г. около 16,20 часа в гр.Добрич, на ул.“Генерал Георги Попов“ на сигнализирана пешеходна пътека.  За деянието на същата дата е съставен акт за установяване на административно нарушение, подписан от свидетелите Николина В. и Г.М.- очевидци на нарушението и от извършителя С.Д.. Деянието е квалифицирано от наказващия орган като нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП, и е санкционирано с глоба от 100 лв. по реда на чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП.

За да потвърди наказателното постановление в тази му част въззивният съд е приел, че е осъществен състава на административно нарушение, че правилно е привлечена отговорността на водача на превозното средство. Подробно в мотивите на решението са обсъдени доказателствата, потвърждаващи извършването на това нарушение, вкл. и обясненията на нарушителя, който бил „мислил“, че пострадалата ще премине „по-бързо“ по пешеходната пътека, обсъден е приложимият закон и правилно съдът е достигнал до единственият законосъобразен извод, че има извършено нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП, че същото е извършено виновно от жалбоподателя и че правилно деянието е квалифицирано по реда на чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от Закона за движение по пътищата.

Възраженията, изложени от процесуалния представител на касатора за допуснати от съда нарушения на материалния и процесуалния закон при постановяване на решението – касационни основания за неговата отмяна, са неоснователни.

Не се констатира противоречия между правното основание за налагане на глобата, посочено в диспозитива на решението и правното основание, посочено в наказателното постановление. Съгласно чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП в редакцията му, действала към момента на деянието ДВ бр.102/2015г., е предвидено наказание глоба от 50 до 150 лв. за водач на ППС, който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението. А според ал.2 на чл.179,който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Именно това е законното основание за налагане на глобата от 100 лв. Деянието е правилно квалифицирано от наказващия орган, а съдът не е изменил тази квалификация в диспозитива на решението си. Видно от приетото за установено от фактическа страна и правна страна, не е спазено правилото за предимството на пресичащия пешеходец, което е нарушение на чл.199, ал.1 от ЗДвП. Правилна е преценката на наказващия орган и на въззивния съд, че водачът на лекия автомобил е причинил и ПТП, тъй като е ударил с автомобила си пресичащия пешеходец леко по крака – обстоятелство за което страните не спорят. Самият пешеходец е преценил, че ударът е лек и не се нуждае от медицинска помощ. Независимо от това съприкосновението на движещо се МПС с човек на пешеходна пътека представлява пътно-транспортно произшествие, поради което деянието е квалифицирано законосъобразно по реда на чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от Закона за движение по пътищата.

По тези съображения настоящата касационна инстанция счита, че постановеното решение в оспорената му част е правилно и законосъобразно, съобразено с материално-правните норми и не са налице касационните основания за отмяната му. В неоспорената част решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Водим от горното, Административен съд – Добрич, Втори касационен състав

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 550/08.12.2016г., постановено по нахд № 1032/2016г. по описа на Районен съд-Добрич, в оспорената му част, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-000991/27.06.2016г. на началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич,  за налагане на С.М.Д. с ЕГН ********** от гр.Добрич на глоба от 100 лв. по реда на чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП за нарушаване на чл.119, ал.1 от ЗДвП.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: