О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№………/16.01.2017 год.,гр.Добрич

 

     Добричкият административен съд, VІ състав, в закрито заседание на шестнадесети януари две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  административно дело №33 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по делото е образувано по жалба на В.Ц.В. ***, чрез адв. С.Г., срещу Заповед №ДК-10-СИР-26/01.11.2016 г. на Началника на РДНСК Североизточен район. С оспорваната заповед е отхвърлено искането за прогласяване нищожността на Разрешение за строеж №304/13.08.2012 г. на Гл. архитект на Община Добрич, издадено по заявление на Г.К.Г.. Жалбата е подадена до АС гр. Варна,   който с Определение №58/10.01.2017 г. е прекратил производството и е изпратил делото по компетентност на АС Добрич.

В Добричкият административен съд е образувано и адм. дело №662/2016 г., предмет на което е жалба на В.Ц.В. ***, подадена чрез адв. С.Г., срещу Заповед №ДК-10-СИР-26/01.11.2016 г. на Началника на РДНСК Североизточен район.

         Съгласно разпоредбата на чл.126, ал.1 от ГПК, когато в един и същи съд има висящи две дела, между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда.

         В случая жалбата е подадена пред административния орган на 27.11.2016 г.  и той е изпратил преписката в АС Добрич, по която е образувано първото адм. дело №662/2016 г. Същата жалба е подадена и директно до АС Варна, който както по-горе се посочи е прекратил производството и го е изпратил по подсъдност в АС Добрич.

Т.е. налице са образувани две производства по една и съща жалба, подадена срещу един и същ акт, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено като по-късно образувано.

Воден от горното и на осн. чл.144 от АПК във връзка с  чл.126, ал.1 от ГПК, Добричкият административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №33/2017 г. на ДАС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: